Inici > Inversió > Riscos de la inversió
  • Tornar

Riscos de la inversió

Hi ha diferents tipologies de risc que has de valorar alhora de contractar productes financers:

  • Risc del Mercat: és un dels principals i és provocat per les oscil·lacions del valor de la inversió a causa de les fluctuacions internes del mercat de referència per a una tipologia de productes determinada (per exemple, se sap que els mercats de valors són més volàtils que els mercat de renda fixa).
  • Risc emissor: si la societat o l’Entitat que ha emès el títol en què s’inverteix no mantingués les obligacions establertes, l’inversor podria perdre els interessos i també el capital que ha dipositat* (en aquests darrers anys hi ha hagut alguns casos importants de societats emissores insolvents: la segona D, la diversificació entre títols, és el remei adequat a aquest risc).
  • Risc de liquiditat: aquest risc està relacionat amb la possibilitat de transformar la inversió en diners sense una pèrdua significativa del valor. L’elecció d’un producte amb poca liquiditat podria no admetre una ràpida recuperació de la inversió.
  • Risc de canvi: pot ocórrer quan s’inverteix en títols o en productes que tenen una divisa diferent de l’euro, com per exemple el dòlar, la lliura esterlina, o el ien. La fluctuació del tipus de canvi pot generar minusvàlues bastant significatives.

Cada inversió pot contenir un o més dels "riscos" esmentats anteriorment. De fet, el rendiment d’una inversió està directament lligat al risc.

Sense riscos, el rendiment sempre és menor. Tanmateix hi ha un element que pot reduir considerablement el risc més important, és a dir el Risc de Mercat. Aquest element és el "Temps".

La volatilitat -i lògicament el Risc del Mercat- es redueix quan augmenta el temps de manteniment de la inversió, per la qual cosa és fonamental que es mantingui la inversió almenys durant un temps raonable.

A més, si la inversió es realitza de forma progressiva, a través d’un pla d’inversió periòdic, la volatilitat es redueix encara més, ja que s’entra als mercats en moments diferents, amb pujades i baixades, i així s’obté un preu promig més favorable.

Amb Banco Mediolanum estàs en bones mans: nosaltres ens centrem en els serveis de Banca Personal, per posar-te a disposició un Family Banker que sabrà ajudar-te a decidir què és el que et convé més en cada cas. El Family Banker® té l’obligació de vetllar per les preferències que tinguis, segons el risc que vulguis assumir i el rendiment que esperis obtenir. Segons aquests dos factors, Banco Mediolanum podrà oferir-te els productes que més s’ajustin a les teves preferències.