Inici > Informació legal > MiFiD II
 • Tornar

MiFiD II


Es tracta de la iniciativa normativa que substitueix la Directiva 2004/39/CE reguladora dels Mercats i Instruments Financers (MiFID). Està formada per la Directiva 2014/65/UE (MiFID II) i el Reglament (UE) núm. 600/2014 (habitualment denominat MiFIR), ambdós de Nivell I, i de diverses Directives i Reglaments de Nivell II, així com d’un conjunt de Guies i Recomanacions d’ESMA (European Securities and Markets Authority) de Nivell III.

MiFID II i MiFIR estableixen un marc legal harmonitzat actualitzat que regula, entre d’altres coses, els requisits aplicables a les entitats que presten serveis d’inversió, els centres de negociació, els proveïdors de serveis de subministrament de dades i les empreses de tercers països que també presten serveis o realitzen activitats d’inversió a la Unió Europea.

Aquesta normativa, vigent des del 3 de gener de 2018, té com a principals objectius:

 • Millorar la protecció dels inversors, assegurant-se que l’inversor coneix i comprèn el producte que desitja comprar, sap valorar el risc en el qual incorrerà i adopta una decisió en conseqüència.
 • Augmentar la transparència i enfortir el marc regulador dels mercats d’instruments financers, també quan la negociació tingui lloc a mercats extraborsaris.
 • Abordar àmbits no regulats fins ara i garantir que els Organismes Supervisors comptin amb les competències necessàries per exercir les tasques que se’ls ha encomanat.

Aspectes Clau

Classificació dels clients

 • Amb la classificació dels clients es pretén graduar l’exigència de certs requisits en la prestació de serveis d’inversió en presumir-se que determinat tipus de clients, per les seves característiques, necessiten un nivell major de protecció i informació.
 • Així doncs, des de l’entrada en vigor de MiFID, els nostres clients reben el tracte inherent a la categoria que, per les seves característiques, se’ls hagi atorgat de entre les que es preveuen en la norma:
  • Client minorista:
   La majoria dels nostres clients han estat inclosos en aquesta categoria per ser aquella a la qual la normativa concedeix el major grau de protecció. Totes les garanties relatives a la manera d’oferir i prestar els serveis financers s’hauran d’observar quan el destinatari sigui un client classificat com a minorista. Així, els clients minoristes gaudiran del màxim dret d’informació tant precontractual com postcontractual, de l’observança del principi de Best Execution en l’execució d’ordres i resta de garanties recollides en la norma.
  • Client professional:
   Per a MiFID II, Client professional és tot aquell client que té l’experiència, els coneixements i la qualificació necessaris per prendre les seves pròpies decisions d’inversió i per valorar correctament els riscs inherents a aquestes decisions. La Directiva estableix un llistat d’aquells clients que han de ser considerats professionals per a tots els serveis i activitats d’inversió i instruments financers:

   • Entitats que han de ser autoritzades o regulades per operar en els mercats financers:
    • Entitats de crèdit.
    • Empreses de serveis d’inversió.
    • Altres entitats financeres autoritzades o regulades.
    • Companyies d’assegurances.
    • Institucions d’inversió col·lectiva i les seves societats de gestió.
    • Fons de pensions i les seves societats de gestió.
    • Operadors en matèries primes i en derivats de matèries primeres.
    • Operadors que contracten en nom propi.
    • Altres inversors institucionals.
   • Grans empreses que, a escala individual, compleixin dos dels següents requisits de dimensió de l’empresa:
    • Total del balanç: 20.000.000 d’euros.
    • Volum de negocis net: 40.000.000 d’euros.
    • Fons propis: 2.000.000 d’euros.
   • Governs nacionals i regionals, inclosos els organismes públics que gestionen el deute públic a escala nacional i regional, bancs centrals, organismes internacionals i supranacionals com el Banc Mundial, el FMI, el BCE, el BEI i altres organitzacions internacionals semblants.
   • Altres inversors institucionals l’activitat dels quals com empresa sigui invertir en instruments financers, incloses les entitats dedicades a la titolització d’actius o altres transaccions de finançament.

   Es considera que les entitats esmentades anteriorment són professionals. No obstant això, se’ls haurà de permetre sol·licitar un tracte no professional, cas en el qual les empreses de serveis d’inversió els podran concedir un nivell de protecció més alt.

  Així mateix, determinats clients, entre els que s’inclouen els organismes del sector públic, les autoritats públiques locals, els municipi i els inversors minoristes, podrien ser considerats com a professionals, si així ho sol·liciten, sempre que compleixin, com a mínim, amb dos dels següents requisits:
  • Que el client hagi realitzat en el mercat de valors que es tracti operacions de volum significatiu amb una freqüència mitjana de 10 per trimestre durant els quatre trimestres anteriors;
  • Que el valor de la cartera d’instruments financers del client, formada per dipòsits d’efectiu i instruments financers, sigui superior a 500.000 euros;
  • Que el client ocupi o hagi ocupat durant com a mínim un any un càrrec professional en el sector financer que requereixi coneixements sobre les operacions o els serveis prevists.

Contrapart elegible

 • Contrapart elegible poden ser-ho els mateixos tipus d’entitats citades com a clients professionals (empreses de serveis d’inversió, companyies d’assegurances, entitats de crèdits, etc.). Es tracta d’aquells professionals amb el màxim coneixement, experiència i capacitat financera en els mercats de valors. Ateses les seves característiques, en prestar-los serveis d’inversió, no cal que es compleixin tots els requisits establerts per MiFID II. Per aquest motiu, quan Banco Mediolanum executi ordres d’aquelles entitats que ha inclòs en la categoria de Contrapart elegible, no haurà d’observar algunes de les proteccions que la normativa exigeix per als clients minoristes i professionals, i com a resultat d’això Banco Mediolanum podrà executar les seves ordres al marge d’un mercat regulat o d’un sistema multilateral de negociació, sense necessitat de la prèvia obtenció de consentiment exprés, especialment per raó de l’ordre o de les característiques de l’instrument financer del que es tracti, tret que la Contrapart indiqués expressament el contrari.
 • Així mateix, degut a la pròpia naturalesa d’aquest tipus de clients, Banco Mediolanum, S.A. entén que totes aquelles Contraparts elegibles a les quals se’ls ha notificat la seva inclusió en dita categoria, accepten tàcitament aquesta operativa en la primera ordre cursada després de la notificació en qüestió, tret que sol·licitin expressament el canvi a Client Professional.

És possible canviar la classificació?

MiFID estableix la possibilitat de canviar de classificació. Així doncs, a l’empara de la Directiva, els clients definits com a minoristes tan sols podran renunciar a la protecció de les normes de conducta si observen el següent procediment:

 • Declarar per escrit a l’empresa d’inversió que desitgen ser tractats com a clients professionals, ja sigui en tot moment o pel que fa a un servei d’inversió o a una operació determinada, o a un tipus d’operació o producte;
 • L’empresa d’inversió els haurà d’advertir de manera clara i per escrit sobre les proteccions i els drets dels que puguin quedar-ne privats, i;
 • Han de declarar per escrit, en un document separat del contracte, que són conscients de les conseqüències de la seva renúncia a aquestes proteccions.

MiFID estableix que les empreses d’inversió, abans de decidir si accepten la sol·licitud de renúncia, estaran obligades a adoptar totes les mesures raonables per assegurar-se que el client que sol·licita ser tractat com a Client Professional compleix els requisits exposats anteriorment.

L’empresa també ha d’informar el client que pot demanar una modificació de les condicions de l’acord per obtenir un major grau de protecció.

Modalitats de Prestació dels Serveis Financers

Assessorament no independent i recorrent:

És el model de negoci del Grup Mediolanum seguit per Banco Mediolanum per regir la majoria de relacions amb els seus clients degut a que els ofereix un major grau de tutela i protecció.

Aquest servei comporta l’assessorament personalitzat a través d’una relació continuada i seguiment de les recomanacions efectuades, mitjançant l’avaluació periòdica de la idoneïtat de les inversions, que es documenten en cadascuna de les corresponents “Propostes d’estalvi/inversió personalitzades” que l’entitat emeti per al Client.

“No independent” significa que es mantindran vincles estrets amb una selecció d’entitats, en particular entitats del Grup Mediolanum, dotades amb equips experts i competents per oferir als seus Clients productes financers emesos o seleccionats per aquests professionals.

Per poder contractar en l’àmbit de l’Assessorament es requerirà el previ emplenament d’un Qüestionari d’Idoneïtat (el Test d’Idoneïtat o el Formulari de Coneixement i Perfilació) la finalitat del qual no és cap altra que la de recollir del client la informació necessària (objectius d’inversió, situació financera i coneixements i experiència en matèria d’inversió) amb la finalitat de determinar la idoneïtat dels productes o serveis.

Així mateix, el servei d’assessorament en matèria d’inversió amb caràcter no independent i recorrent, requereix, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, la subscripció del corresponent “Contracte de servei d’Assessorament en matèria d’inversió amb caràcter no independent i recorrent”.

Banco Mediolanum prestarà el servei d’assessorament en matèria d’inversions exclusivament per a productes de gestió de l’estalvi del Grup Mediolanum excepte en la prestació del Servei “Mediolanum My World”.

El servei “Mediolanum My World” consisteix en l’assessorament al client sobre una cartera seleccionada de fons d’inversió, tant d’entitats gestores del Grup Mediolanum com de gestores terceres. No obstant això, s’adverteix al client que, en cas de no necessitar la flexibilitat que proporciona aquest servei (traspassos entre fons, accés a fons de tercers…) i optés per invertir en fons d’inversió gestionats per entitats del mateix Grup Mediolanum, podria fer l’esmentada inversió directament al marge del Servei “Mediolanum My World”, sense que li fos aplicable la comissió d'assessorament corresponent a l’esmentat Servei i per tant amb l'aplicació de comissions que en el seu conjunt podrien resultar inferiors a les estipulades a “Mediolanum My World”.

El Banc, en qualitat d’intermediari, aplica 0 euros en concepte de comissió per la prestació del Servei d’Assessorament, excepte en el cas del Servei My World.

Comercialització:

És la modalitat prevista per a la contractació d’instruments financers que estan fora de l’àmbit del Servei d’Assessorament definit per l’Entitat. En aquests casos, l’entitat no podrà realitzar recomanacions. Comprèn:


 • La presentació d’instruments financers al públic en general i de manera no personalitzada.
 • La tramitació d’ordres de compra-venda sobre instruments financers (recepció i transmissió o execució d’ordres), tant complexos com no complexos, realitzades a iniciativa del client.

Per poder contractar en l’àmbit de la Comercialització es requerirà el previ emplenament d’un Test de Conveniència, que permetrà conèixer l’adequació del producte als coneixements i experiència inversora del client.

Canvi de categoria:

Banco Mediolanum, disposa del procediment adequat per dur a terme el canvi de categoria de client de conformitat amb els requeriments de la Directiva MiFID.


Així doncs, en compliment de les disposicions de la Directiva, caldrà distingir entre dos tipus de sol·licituds:


 • Sol·licitud de canvi a una categoria de client amb major nivell de protecció normativa
 • De Client Professional o Contrapart elegible a Client Minorista, o bé de Contrapart elegible a Client Professional:
  • El client que desitgi sol·licitar el canvi haurà de complimentar el formulari de Sol·licitud de canvi de classificació de client que es troba disponible al web www.bancomediolanum.es, en Oficines i Family Bankers’Offices, a més a més de també poder-se obtenir a través del seu Family Banker.
  • En aquest document el client indicarà el nom i NIF del Sol·licitant (i/o del/dels representant/representants quan s’escaigui), indicarà la categoria que té assignada actualment (aquesta es pot consultar en els extractes integrals que mensualment li remet l’entitat i a través del menú privat del nostre web), indicarà la categoria a la qual sol·licita el canvi i signarà el formulari en l’apartat corresponent.
  • Si no s’observen deficiències en el formulari, el canvi a major protecció serà aplicable des del mateix moment en què la informació sigui rebuda en el Departament d’Administració de Productes de l’entitat, motiu pel qual les noves contractacions de productes MiFID que realitzi a partir d’aquell moment tindran en compte la seva nova classificació.

 • Sol·licitud de canvi a una categoria de client amb menor nivell de protecció normativa

Podent ser canvis de Client Minorista a Client Professional o bé de Client Minorista o Professional a Contrapart Elegible (aquests últims canvis només es podran realitzar per motius excepcionals com, per exemple, que el client hagi canviat la seva activitat, de tal manera que pugui ser catalogada en base a la nova com a Contrapart elegible):

En les sol·licituds de canvi a categoria de clients amb menor nivell de protecció normativa, el canvi exigirà l’autorització prèvia de l’àrea de Compliment Normatiu de l’entitat. Els clients que desitgin sol·licitar el canvi hauran d’emplenar el formulari de Sol·licitud de canvi de classificació de client que es troba disponible al web www.bancomediolanum.es, en Oficines i Family Bankers’Offices, a més a més de també poder-se obtenir a través del seu Family Banker.

En aquest document el client indicarà el nom i NIF del Sol·licitant (i/o del/dels representant/representants quan s’escaigui), indicarà la categoria que té assignada actualment (aquesta es pot consultar en els extractes integrals que mensualment li remet l’entitat i a través del menú privat del nostre web), i emplenarà l’apartat del formulari corresponent "A emplenar exclusivament en els canvis de categoria de Client Minorista a Client Professional" marcant com a mínim dos dels requadres que apareixen en el formulari amb una "X" i signar el formulari en l’apartat corresponent.

Rebuda la sol·licitud en els Serveis Centrals de l’entitat, des del Departament d’Administració de Productes es validarà que el formulari hagi estat degudament emplenat i signat. Verificat que el formulari és correcte, Banco Mediolanum comprovarà:

 • Les operacions realitzades pel client en Banco Mediolanum durant l’últim any.
 • El valor de l’efectiu i dels valors dipositat a Banco Mediolanum.
 • La documentació aportada amb referència a la seva experiència i coneixements
 • La resta de documentació aportada pel client amb referència a operacions realitzades en altres Entitats, efectiu o valors dipositats, etc.

De l’anàlisi realitzada es decidirà sobre l’acceptació o no de la sol·licitud del client:


 • En cas d’acceptar-se la sol·licitud, Banco Mediolanum remetrà una comunicació mitjançant un Burofax al client amb el qual li farà saber aquest fet. Rebut el justificant de recepció de la comunicació per part del client, s’actualitzarà la seva categoria en el sistema de l’entitat a fi que les noves contractacions de productes MiFID que realitzi a partir d’aquell moment tinguin en compte la nova classificació escollida.
 • En cas de denegar-se la sol·licitud Banco Mediolanum remetrà una carta al client amb la qual li farà saber aquest fet i, en el seu cas, li sol·licitarà informació addicional per tal d’avaluar l’existència dels requisits exigits per la normativa.

Documentació: