Inici > Informació legal > Política de protecció de dades control accés oficines
 • Tornar

Política de protecció de dades control accés oficines


1. INTRODUCCIÓ

Aquesta política (la “Política”) de protecció de dades personals detalla la manera en què es tractaran les dades personals de les persones que accedeixin a l’edifici (d’ara endavant, el titular de les dades), per part de Banco Mediolanum, S.A. (“Banco Mediolanum ”) amb la finalitat de coordinar l’activitat empresarial i garantir el control i la seguretat de la població, durant la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Responsable del tractament: Banco Mediolanum, S.A.
 • Domicili Social: Calle Roger de Lauria, nº 19, 2º, Valencia
 • Adreça postal: Avenida Diagonal, 668-670, 0834, Barcelona
 • Telèfon: 932 535 400
 • Contacto Delegat de Protecció de Dades: delegadoprotecciondatos@bancomediolanum.es

3. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Banco Mediolanum tracta les dades del titular de les dades amb les següents finalitats:

 • Protegir la salut i la vida de les persones que estan als locals de l’Entitat.
 • Contribuir a la contenció de la pandèmia.
 • Complir la normativa de prevenció de riscs laborals
 • Verificar el compliment, per part dels treballadors, de l’obligació d’acudir al centre de treball sense febre.

4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran un termini mínim de deu anys un cop finalitzada l’exposició al virus.

Aquest termini s’ampliarà fins a quaranta anys en cas d’exposicions que poguessin causar una infecció en la qual s’hi donés qualsevol de les següents característiques:

 1. Deguda a agents biològics amb capacitat coneguda de provocar infeccions persistents o latents.
 2. Que no sigui diagnosticable amb els coneixements actuals, fins a la manifestació de la malaltia molts anys després.
 3. El període d’incubació de la qual, previ a la manifestació de la malaltia, sigui especialment prolongat.
 4. Que causi una malaltia amb fases de recurrència durant un temps prolongat, malgrat el tractament.
 5. Que pugui tenir seqüeles importants a llarg termini.

5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES DEL TITULAR DE LES DADES

La base legal per al tractament de les dades del titular de les dades és el compliment del Reial Decret 464/2020, del 14 de març, mitjançant el qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per garantir el control i la seguretat de la població.

6. CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades del titular de les dades es podran comunicar als següents tercers:

 • Empreses del grup Mediolanum
 • Autoritats competents, en cas que existeixi una norma que empari o n’exigeixi la cessió.
 • Tercers col·laboradors en la Prevenció de Riscs Laborals

7. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES

El titular de les dades té dret a accedir a les seves dades personals i a la seva portabilitat, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no resultin necessàries per a les finalitats amb les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, el titular de les dades es podrà oposar al tractament de les seves dades, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

El titular de les dades podrà remetre les sol·licituds escrites que, si escau, procedeixin amb la finalitat d’exercitar els drets anteriors acreditant la seva identitat, a derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es o a l’adreça postal de Banco Mediolanum indicada anteriorment.

El titular de les dades tindrà dret a acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de control en matèria de protecció de dades) per reclamar l’exercici dels seus drets. A continuació es facilita un enllaç a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es.