Inici > Informació legal > Política protecció de dades clients
 • Tornar

Política de protecció de dades clients


Última actualització: 6 d'abril de 2022

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta política (la “Política”) de protecció de dades personals detalla com es tractaran les dades personals dels clients de Banco Mediolanum, S.A. (“Banco Mediolanum”).

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Banco Mediolanum, S.A. (“Banco Mediolanum”)
 • Adreça postal: Avinguda Diagonal, 668-670, 08034 Barcelona.
 • Seu social: C/ Barques, núm. 10, València.
 • Telèfon: 932 535 400
 • Contacte Delegat de Protecció de Dades delegadoprotecciondatos@bancomediolanum.es

3. FINALITATS DEL TRACTAMENT

 • 3.1 CELEBRACIÓ I GESTIÓ DE LA RELACIÓ CONTRACTUAL:
  • A. Gestió de la relació contractual sobre productes i/o serveis bancaris, financers i/o d’assegurances comercialitzats per Banco Mediolanum:
   Gestió general de la celebració, manteniment i fidelització de la relació contractual amb els clients de Banco Mediolanum, on s’hi inclouen, entre altres finalitats, la gestió d’altes i baixes de clients, la identificació de clients, la gestió del kit de benvinguda, la gestió ─entre d’altres─ del formulari de “Coneixement i perfilació del client”, així com d’altres documents de contractació com el “Contracte de Serveis Bancaris”, la gestió del compte corrent (el qual inclou els càrrecs i abonaments en el compte esmentat), l’assessorament sobre productes bancaris, financers i d’assegurances, la gestió de la targeta de crèdit i/o dèbit, la gestió de pagaments, cobraments i transferències, la digitalització de la documentació contractual, ingressos i retirades en efectiu, la gestió d’execucions de pagament i seguiment i gestió d’impagaments i deutes, la gestió de comissions i tipus d’interès i canvi, així com la gestió de les domiciliacions.

   L’alta de clients podrà incloure el tractament de dades biomètriques (per exemple, dades de reconeixement facial) si el client desitja realitzar l’alta com a client via electrònica i no presencialment. En cas que siguin clients persones jurídiques, el tractament de dades es durà a terme sobre el seu representant legal o persones de contacte. Així mateix, en cas que els clients siguin persones físiques (per exemple, persones incapacitades, menors d’edat, etc.) que estiguin representades per tercers, aquesta Política també serà d’aplicació als seus representants legals.

   B. Gestió de l’àrea de clients del lloc web i/o de l’aplicació mòbil de Banco Mediolanum:
   Gestió integral de l’àrea de clients del lloc web privat (inclosa la bústia web del Client) i/o de l’aplicació mòbil de Banco Mediolanum, que inclourà ─entre altres finalitats─ el control de la seguretat lògica de les esmentades aplicacions, la gestió i control de las signatures multicanal, els codis OTP, la gestió de les alertes i notificacions sobre els productes i/o serveis bancaris contractats pel client, l’enviament d’extractes bancaris, ciberseguretat i la prevenció de delictes i fraus a través de les esmentades plataformes.

   C. Gestió d’incidències (Servei de Banca Telefònica):
   Gestió integral del call center, el qual inclou la gestió i el seguiment de les incidències i dubtes que puguin plantejar els clients a través del Servei de Banca Telefònica. Gestió de la bústia de missatges de clients banca.telefónica@bancomediolanum.es

   D. Unitat d’anàlisi de clàusula sòl:
   Gestió, control i resolució de les sol·licituds presentades a la Unitat d’anàlisi de clàusula sòl de la qual disposa Banco Mediolanum o de qualsevol altre canal habilitat per Banco Mediolanum amb aquesta finalitat.

   E. Gestió de queixes i reclamacions (Servei d’Atenció al Client):
   Gestió, control i resolució de queixes i reclamacions efectuades pels clients a través del Servei d’Atenció al Client del qual disposa Banco Mediolanum o de qualsevol altre canal habilitat per Banco Mediolanum amb aquesta finalitat.

   F. Inclusió de dades en fitxers comuns de solvència patrimonial i de crèdit:
   Comunicació de dades de deute de clients a fitxers comuns de solvència patrimonial i de crèdit en cas que els clients incompleixin les seves obligacions de pagament.

   G. Gravació i/o registre de les comunicacions telemàtiques i telefòniques:
   Gravació i/o registre de les comunicacions telemàtiques i telefòniques en cas que es realitzi un assessorament via telemàtica i/o telefònica. En tot cas, si fos necessari gravar les trucades telefòniques en les quals hi intervé un client, el client seria informat prèviament i clarament de l’enregistrament de veu.

   H. Gestió i control d’expedients judicials:
   Gestió i control dels expedients prejudicials, administratius, judicials o arbitrals que afecten Banco Mediolanum, entre els quals s’hi inclou la gestió i control dels oficis i requeriments (per exemple, d’embargaments) d’Autoritats Públiques, així com dels procediments o reclamacions interposats contra un client de Banco Mediolanum o els procediments o reclamacions interposats contra Banco Mediolanum.

 • 3.2 COMPLIMENT D’OBLIGACIONS LEGALS I CODIS INTERNS:
  Compliment i control d’obligacions legals a les quals està subjecte Banco Mediolanum i gestió i control del compliment dels codis interns de conducta i polítiques de Banco Mediolanum. En particular i sense limitació, Banco Mediolanum tractarà les dades dels seus clients amb la finalitat de vetllar pel compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals (“PBC”) i el finançament del terrorisme (“PFT”) i la normativa aplicable a les entitats financeres i de mercat de valors (és a dir, control d’abús de mercat, regulació de la prestació de serveis d’inversió ─MiFID─, normativa de compliment fiscal de comptes estrangers ─FATCA─ i conflictes d’interès) així com qualsevol obligació legal o contractual a la qual Banco Mediolanum pogués estar subjecte.

  Així mateix, s’informa que el tractament de les dades personals per part de Banco Mediolanum pot comportar la realització d’auditories, així com la comunicació de dades a l’administració competent en la matèria. A més a més, Banco Mediolanum tractarà les dades dels clients per gestionar qualsevol incidència o reclamació sobre el compliment de la normativa que li sigui aplicable o dels codis de conducta i polítiques internes realitzades a través dels diferents canals de denúncia i/o el canal ètic posat a disposició dels clients. En virtut d’això, Banco Mediolanum verifica els següents tractaments de dades de clients:

  • A. Normativa de PBC i PFT i abús de mercat:
   • Identificació del client.
   • Verificació de la documentació.
   • Comprovació en llistes especialitzades que inclouen persones de rellevància o responsabilitat pública i persones relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
   • Comprovació en les esmentades llistes de persones vinculades.
   • Classificació del client a efectes de la PBC i PFT.
   • Control de les operacions sospitoses.
   • En cas de clients persones jurídiques, es realitza una comprovació en la base de dades de Titularitats Reals del Consell General del Notariat (CGN).
   • Comprovacions de l’activitat declarada pel client (CNAE) en bases de dades com la de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

   B. Normativa MiFID:
   En el supòsit que el client contracti productes o serveis d’inversió (inversions, productes financers o de patrimoni en productes gestionats i tots aquells que estiguin inclosos en el “Catàleg de productes i serveis comercialitzats en la modalitat d’assessorament”), les seves dades personals seran tractades amb les següents finalitats:
   • Classificació del client segons la normativa MiFID i perfilació de l’inversor en funció de les respostes que el client hagi facilitat en el “Formulari de coneixement i perfilació del client”, o document que en un futur el substitueixi, amb la finalitat que Banco Mediolanum li pugui recomanar a través de la corresponent “Proposta d’inversió personalitzada” només aquelles operacions que resultin idònies al seu perfil inversor, als seus objectius d’inversió, als seus coneixements i experiència inversora, i a la seva situació financera.
   • Avaluació d’idoneïtat del client.
   • Gestió i enviament de “Proposta d’inversió personalitzada”.
   • Subscripció, gestió, manteniment, control, execució i cancel·lació del “Contracte de servei d’assessorament no independent i recorrent en matèria d’inversió”.
   • Gravació i/o registre de les comunicacions i instruccions telemàtiques o telefòniques produïdes durant la contractació telemàtica o telefònica.
   • Preparació d’actes de les reunions presencials amb els clients que es celebren amb l’objectiu d’assessorar al client en matèria d’inversió.

   C. Gestió, avaluació i control de riscs de solvència patrimonial del client:
   • Consulta en fitxers comuns de solvència: consulta en fitxers com Equifax i Experian.
   • Realització d’anàlisis i avaluació del perfil de solvència del client segons criteris estàndards i interns de risc (scoring).

   D. Normativa de mercat de valors i normativa aplicable a les entitats financeres:
   • Control d’operacions sospitoses.

   E. Gestió dels canals interns i control del compliment dels codis, procediments interns i manuals de Banco Mediolanum:
   • Gestió i control dels canals interns de denúncia de Banco Mediolanum.
   • Canal ètic de Banco Mediolanum amb la finalitat de verificar el compliment del Codi Ètic i de Responsabilitat Penal.

   F. Normativa FATCA / CRS (Common Reporting Standard):
   • Comprovació a bases de dades especialitzades de conformitat amb la normativa aplicable.
   • Emplenament de la “Declaració de Residència Fiscal.”
   • En cas de client persona jurídica, emplenament d’Autocertificació a efectes de FATCA/CRS.

   G. Prevenció de delictes i frau:
   • Gestió i control de la prevenció de delictes i del frau.

 • 3.3 ANÀLISI I MILLORA DELS PRODUCTES I SERVEIS, AIXÍ COM EL DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES COMERCIALS INTERNES:
  Es podran fer servir les dades de les quals ja disposa Banco Mediolanum i que el mateix client hagi facilitat per a l’anàlisi i millora dels productes i serveis, així com el desenvolupament d’estratègies comercials de Banco Mediolanum. Així mateix, Banco Mediolanum podrà realitzar enquestes telefòniques de qualitat del servei, les respostes de les quals seran sempre voluntàries, per analitzar el nivell de satisfacció dels clients. Sempre que sigui possible, Banco Mediolanum procedirà a l’anonimització o pseudoanonimització prèvia de les dades personals dels clients per a l’execució de les anteriors finalitats del tractament.

 • 3.4 GESTIÓ D’ACTIVITATS DE MÀRKETING:
  Gestió de les activitats de màrqueting de Banco Mediolanum que podrien comportar els següents tractaments:

  • A. Gestió de la participació en esdeveniments i actes promocionals organitzats per, o en els quals hi participi, Banco Mediolanum:
   Banco Mediolanum podrà gravar i fotografiar els esdeveniments amb finalitats de control i gestió interna. Per tant, l’assistència voluntària a qualsevol esdeveniment suposa l’autorització expressa o inequívoca de la gravació de la imatge i/o la veu dels assistents amb l’esmentada finalitat. En tot cas, s’informarà de l’esmentada gravació en cada esdeveniment amb caràcter previ al seu inici.

   B. Enviament de comunicacions comercials:
   Enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes –propis o de tercers– del sector financer, bancari i d’assegurances i sobre esdeveniments o actes promocionals organitzats per o en els quals hi participi Banco Mediolanum.
   Quan el client ho autoritzi, es podran tenir en compte determinades característiques o preferències del client (perfilat) per al posterior enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes –propis o de tercers– del sector financer, bancari i d’assegurances i sobre esdeveniments o actes promocionals organitzats per o en els que hi participi Banco Mediolanum. El perfilat consistirà en analitzar els productes i/o serveis contractats pel client i els gusts i/o preferències (per exemple, seguiment, a través de cookies, dels enllaços que s’obren per part del client i que estan inclosos en els correus electrònics comercials) que tingui el client sobre les comunicacions comercials electròniques que li siguin enviades.

   C. Preparació i publicació de materials promocionals:
   Quan el client ho autoritzi expressament i inequívocament, preparació i publicació de materials promocionals amb finalitats comercials que podran incorporar la imatge i/o la veu dels (clients) assistents als esdeveniments. Banco Mediolanum informarà en cada moment els clients amb més detall de cadascun d’aquests actes promocionals o esdeveniments.

  4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

  Com a norma general, aquelles dades amb rellevància per a la relació contractual (p.ex., identificació productes i/o serveis bancaris, financers i/o d’assegurances contractats) es conservaran mentre el client estigui donat d’alta com a client de Banco Mediolanum i, per tant, la relació contractual entre les parts sigui vigent. Un cop acabada aquesta relació contractual, les dades es podran conservar (bloquejades de conformitat amb l’article 32 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de caràcter personal), com a norma general, durant els sis (6) anys següents, i romandran únicament a disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents -en particular les autoritats de protecció de dades competents- per a l’atenció de possibles responsabilitats. Aquelles dades sense rellevància per a la relació contractual es podran eliminar amb anterioritat (p. ex., si desapareix la finalitat que va motivar la recollida de la dada i Banco Mediolanum ho cancel·la d’ofici o si el client exercita el seu dret d’oposició).

  Així mateix, existeix una normativa que exigeix a Banco Mediolanum terminis de conservació diferents a l’anterior, així com una normativa que estableix un termini de prescripció de possibles responsabilitats jurídiques o contractuals de Banco Mediolanum o els seus clients diferents al de sis (6) anys, i en aquest cas Banco Mediolanum conservarà les dades de conformitat amb la norma aplicable. Per exemple:
  • Operacions hipotecàries -> 20 anys
  • Normativa MiFID -> 5 anys
  • Normativa de PBC i PFT -> 10 anys
  • Canal de denúncies i canal ètic -> 3 mesos (llevat d’investigacions en curs)

  El client pot sol·licitar informació concreta sobre la conservació de dades adreçant-se a delegadoprotecciondatos@bancomediolanum.es o a l’adreça postal de Banco Mediolanum indicada a l’apartat 2 del present document.

  5. QUÈ LEGITIMA BANCO MEDIOLANUM A TRACTAR LES DADES?

  • La base legal fonamental que permet a Banco Mediolanum el tractament de les dades dels clients és l’existència d’un contracte entre el client i Banco Mediolanum que regeix la relació contractual entre les parts, de la qual se’n deriven drets i obligacions per a ambdues parts.
  • També, existeixen obligacions legals (entre d’altres, en matèria de PBC i PFT, MiFID i FATCA) que obliguen Banco Mediolanum a portar a terme determinats tractaments de dades.
  • En algunes ocasions, el tractament que porta a terme Banco Mediolanum té com a fonament l’interès legítim empresarial de Banco Mediolanum, com pot ser la promoció i creixement de la seva activitat, i sempre que no prevalguin els drets dels clients.
  • Finalment, hi haurà casos en els quals el client podrà consentir lliurement determinats tractaments de dades personals per part de Mediolanum.

  L’Annex 1 d’aquesta Política recull les bases de legitimació aplicables a cadascun dels tractaments de dades indicats a l’apartat 3 anterior.

  6. CESSIÓ DE DADES A TERCERS

  Les dades dels clients es podran comunicar legítimament als següents tercers:
   A. Empreses del grup Banco Mediolanum:
   Els clients de Banco Mediolanum reconeixen que han subscrit un contracte amb un grup empresarial internacional i que la gestió i control dels productes i serveis contractats pugui exigir, a vegades, la comunicació i tractament de les seves dades per part d’altres empreses del grup (totes elles ubicades a la Unió Europea). En particular, Banco Mediolanum podrà compartir dades personals dels clients amb la matriu del grup Banca Mediolanum, S.p.A., ubicada a Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, 15, Milano 3, Basiglio, MI 20080, Itàlia i altres empreses del grup, tal com s’identifiquen a la pàgina web

   L’accés i tractament de les dades personals per part d’aquestes empreses del grup es durà a terme per prestar determinats serveis (p. ex., serveis informàtics i logístics), quan sigui necessari per a la mateixa gestió de la relació contractual amb els clients, així com per al compliment d’interessos legítims empresarials de Banco Mediolanum derivats de la participació d’alguna d’aquestes empreses en l’adopció, implementació o control de qualsevol decisió del grup (de negoci, gestió de clients, compliment, legal ─normativa PBC i PFT, MiFID, FATCA, així com la normativa aplicable a les entitats financeres i del mercat de valors─, comptabilitat financera i d’auditoria interna) que afecti els drets i obligacions contractuals (decisions que s’han de dissenyar, implementar i controlar a nivell global).

   B. Autoritats competents:
   L’Administració Tributària, Jutjats i Tribunals, Banc d’Espanya, Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), Comissió Nacional Mercat de Valors (CNMV), Borses i Mercats Espanyols (BME), la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa i altres administracions públiques amb competència en la matèria. Aquestes comunicacions de dades són necessàries per al compliment d’obligacions legals.

   C. Perits, bancs, notaris i registres públics:
   Aquestes comunicacions de dades són necessàries per a la mateixa gestió de la relació contractual amb els clients i per complir amb les obligacions legals.

   D. Agents representants, assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de Banco Mediolanum:
   Tot i que per norma general, els tercers que s’indiquen a continuació actuaran com a encarregats del tractament (mers prestadors de serveis), els agents representants, assessors professionals (per exemple, comptables, auditors, advocats) i altres tercers proveïdors de productes o serveis (per exemple, asseguradores, proveïdors de beneficis socials, proveïdors de serveis adreçats als clients, prestadors de serveis de sistemes TIC) podrien actuar en qualitat de responsables del tractament quan hagin de tractar les dades de clients per donar compliment a obligacions legals. Aquestes comunicacions de dades, que es puguin dur a terme de forma puntual, són necessàries per a la mateixa gestió de la relació contractual amb els clients. Tots aquests destinataris poden estar ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu (l’“EEE”) o a qualsevol altre lloc que atorgui un nivell de protecció equivalent al de l’EEE.

  7. DADES PERSONALS D’ALTRES PERSONES APORTADES PELS CLIENTS

  Els clients podran aportar dades de persones beneficiàries (és a dir, familiars, representats, representants i contactes) amb la finalitat de formalitzar la relació contractual amb Banco Mediolanum i amb allò relacionat al compliment de la normativa a la qual està sotmès Banco Mediolanum (anteriorment descrita). Abans de proporcionar a Banco Mediolanum les dades de terceres persones, els clients els hauran d’haver informat de les finalitats de tractament i dels destinataris i assegurar-se que estan d’acord i consenten els esmentats tractaments.

  8. DADES PERSONALS DE PERSONES MENORS I INCAPACITADES

  En cas de tractament de dades relatives a menors de 14 anys (o l’edat mínima exigible per recopilar el consentiment de conformitat amb la normativa aplicable en cada moment) i persones incapacitades, les dades personals s’aportaran per part d’aquelles persones que ostenten la pàtria potestat o els seus representants legals, els quals n’autoritzen tant la recollida com el seu ús i tractament per part de Banco Mediolanum amb les finalitats anteriorment descrites en aquesta Política.

  9. DRETS DELS CLIENTS

  Els clients tenen dret a:
  • Sol·licitar accés a les seves dades personals.
  • Sol·licitar-ne la seva portabilitat en els casos que es preveuen a la normativa.
  • Sol·licitar-ne la rectificació de les dades inexactes.
  • Sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no resulten necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies, tindran dret a oposar-se al tractament de les seves dades (per exemple, per tal de no rebre comunicacions comercials), dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En aquells tractaments que els clients hagin consentit voluntàriament, tindran dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

  El client podrà remetre al Delegat de Protecció de Dades les sol·licituds escrites que, si escau, procedeixin amb la finalitat d’exercitar els drets anteriors acreditant la seva identitat, a derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es o a l’adreça postal de Banco Mediolanum indicada a l‘apartat 2 del present document. Els clients tindran dret a adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (autoritat de control en matèria de protecció de dades) per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (pot consultar més informació a aepd).

ANNEX 1

BASES DE LEGITIMACIÓ DELS TRACTAMENTS IDENTIFICATS A L’APARTAT 3 DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

FINALITATS DEL TRACTAMENT TRACTAMENTS CONCRETS BASE DE LEGITIMACIÓ DADES TRACTADES
Celebració i gestió de la relació contractual Gestió de la relació contractual sobre productes i/o serveis bancaris, financers i/o d’assegurances comercialitzats per Banco Mediolanum L’existència d’un contracte entre el client i Banco Mediolanum que regeix la relació contractual entre les parts, de la qual se’n deriven drets i obligacions per a ambdós
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Característiques personals: Data i lloc de naixement, nacionalitat, sexe, estat civil, idioma de comunicacions.
 • Aficions
 • Nivell d’estudis
 • Detall de professió: Lloc o càrrec, antiguitat, activitat.
 • Transaccions financeres
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Gestió de l’àrea de clients del lloc web i/o de l’aplicació mòbil de Banco Mediolanum
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Característiques personals: Sexe i configuració d’idioma
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Alta de clients mitjançant el sistema de biometria facial Consentiment exprés atorgat pel client
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Número de telèfon mòbil
 • Biometria facial
 • Dades contingudes en el Document d’Identificació (DNI/NIF)
Gestió d’incidències (Servei de Banca Telefònica) L’existència d’un contracte entre el client i Banco Mediolanum que regeix la relació contractual entre les parts, de la qual se’n deriven drets i obligacions per a ambdós
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Característiques personals: Sexe i idioma per a comunicacions
 • Transaccions financeres
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Gestió de sol·licituds per la Unitat d’anàlisi de clàusula sòl
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Gestió de queixes i reclamacions (Servei d’Atenció al Client) L’existència d’un contracte entre el client i Banco Mediolanum que regeix la relació contractual entre les parts, de la qual se’n deriven drets i obligacions per a ambdós
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Inclusió de dades en fitxers comuns de solvència patrimonial i de crèdit L’existència d’un interès legítim empresarial com és la prevenció de l’incompliment d’obligacions dineràries i prevenció del frau sempre que es compleixin els requisits legals establerts a l’article 20 de la Llei 3/2018 del 5 de desembre
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Gravació i/o registre de les comunicacions telemàtiques i telefòniques
 • Compliment d’una obligació legal, quan resulti d’aplicació (p. ex., Reial Decret Legislatiu 4/2015 de la Llei del Mercat de Valors i el Reial Decret 217/2008 sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió)
 • L’existència d’un contracte entre el client i Banco Mediolanum que regeix la relació contractual entre les parts, de la qual se’n deriven drets i obligacions per a ambdós
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Gestió i control d’expedients judicials L’existència d’un contracte entre el client i Banco Mediolanum que regeix la relació contractual entre les parts, de la qual se’n deriven drets i obligacions per a ambdós
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Comissió d’infraccions penals o administratives
 • Acadèmics i Professionals: Experiència professional
 • Lloc de treball
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Compliment d’obligacions legals i codis interns Normativa de PBC i PFT i abús de mercat Compliment de les obligacions legals de Banco Mediolanum segons la Llei 10/2020 de prevenció del blanqueig de capitals i Reial Decret 304/2014 mitjançant el qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Normativa sobre regulació de la prestació de serveis d’inversió (MiFID)
 • Compliment de les obligacions legals de Banco Mediolanum segons el Reial Decret Legislatiu 4/2015 de la Llei del Mercat de Valors i el Reial Decret 217/2008 sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió
 • L’existència d’un contracte en relació amb la gestió i enviament de “Proposta d’inversió personalitzada” i la subscripció, gestió, manteniment, control, execució i cancel·lació del “Contracte de servei d’assessorament no independent i recorrent en matèria d’inversió”
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Avaluació, consulta, gestió i control de riscs de solvència patrimonial del client
 • Per a l’avaluació de la solvència, el compliment d’obligacions legals establertes a la Llei 16/2011 de Contractes de Crèdits al Consum, la Circular 5/2012 del Banc d’Espanya i l’Ordre 2899/2011)
 • Per a la gestió i el control dels riscs, l’existència d’un (pre)contracte entre el client i Banco Mediolanum en la mesura que aquesta avaluació, control i consulta es realitza per l’interès contractual mostrat pel client en la contractació d’un producte

 • Tant l’avaluació com la gestió i control dels riscs pot incloure la consulta a fitxers de morosos i a la Central d’Informació de Riscs
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Normativa de mercat de valors aplicable a les entitats financeres Compliment de les obligacions legals de Banco Mediolanum establertes en el Reglament UE sobre abús de mercat i Reial Decret Legislatiu 4/2015 de la Llei del Mercat de Valors
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Gestió dels canals interns i control del compliment dels codis, procediments interns i manuals de Banco Mediolanum En relació amb els canals interns de denúncia de Banco Mediolanum, el compliment de les obligacions legals de Banco Mediolanum establertes a la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals, al Reial Decret Legislatiu 4/2015 de la Llei del Mercat de Valors i la Llei 10/2014 d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Comissió d’infraccions penals o administratives
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Normativa FATCA / CRS (Common Reporting Standard) Compliment de les obligacions legals de Banco Mediolanum establertes a (i) l’Acord entre el Regne d’Espanya i els Estats Units d’Amèrica per a la millora del compliment fiscal internacional i la implementació de la Foreign Account Tax Compliance Act-FATCA i (ii) el “Global standard for automatic exchange of financial account information” elaborada per l’OCDE
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Prevenció de delictes i frau Compliment de les obligacions legals de Banco Mediolanum establertes al Reial Decret Llei 19/2018 de serveis de pagament i el Reglament Delegat 2018/389
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Anàlisi i millora dels productes i serveis, així com el desenvolupament d’estratègies comercials internes Anàlisi i millora dels productes i serveis L’existència d’un interès legítim empresarial com és millorar els productes i serveis que ofereix Banco Mediolanum (mitjançant l’anàlisi d’informació dels nostres clients, la majoria d’ocasions de forma agregada) amb la finalitat de ser competitius en el mercat
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Característiques personals: Sexe, idioma de comunicacions
 • Aficions
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Desenvolupament d’estratègies comercials internes L’existència d’un interès legítim empresarial com és desenvolupar estratègies comercials (mitjançant l’anàlisi d’informació dels nostres clients, la majoria d’ocasions de forma agregada) amb la finalitat de proporcionar millors productes i serveis
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Característiques personals: Sexe, idioma de comunicacions
 • Aficions
 • Transaccions de béns i serveis
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Enquestes telefòniques de qualitat del servei, la resposta a les quals és voluntària L’existència d’un interès legítim empresarial com és conèixer el nivell de satisfacció dels nostres clients per millorar els nostres processos interns
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Característiques personals: Sexe, idioma de comunicacions
Gestió d’activitats de màrqueting Gestió de la participació en esdeveniments i actes promocionals, incloses gravacions amb finalitats de control intern Consentiment exprés o inequívoc atorgat pel client per a la participació a l’esdeveniment
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Característiques personals: sexe, data de naixement, idioma de comunicacions.
 • Esdeveniments als quals ha assistit.
 • Dades acadèmiques i professionals.
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurança.
Enviament de comunicacions comercials sobre productes del sector financer, bancari i d’assegurances i sobre esdeveniments o actes promocionals propis o de tercers col·laboradors L’existència d’un interès legítim empresarial en la mesura en què la informació comercial que s’enviarà farà referència a productes i serveis similars als contractats pel client i per tant Banco Mediolanum entén que són del seu interès
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions financeres
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Enviament de comunicacions comercials basades en el perfil del client Consentiment exprés atorgat pel client.
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Transaccions financeres
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Preparació i publicació de materials promocionals que incorporen la imatge i veu clients que assisteixen a esdeveniments Consentiment exprés o inequívoc atorgat pel client
 • Dades de caràcter identificatiu