Inici > Inversió > Challenge > Subfons Challenge Tradicionals de Renda Variable especialitzats per zona geogràfica
 • Tornar

Subfons Challenge Tradicionals de Renda Variable especialitzats per zona geogràfica

L'objectiu d'aquests subfons d'inversions és aconseguir l'apreciació de capital a llarg termini per mitjà de la selecció de títols de renda variable. Tots estan administrats per aconseguir resultats en línia amb el mercat i poden utilitzar instruments com futurs i opcions per a una gestió més eficient de la cartera.


T'oferim els següents subfons Challenge Tradicionals de Renda Variable especialitzats per zona geogràfica:

 • Challenge North America Equity
  Amb una àmplia exposició al mercat nord-americà.

 • Challenge European Equity
  Amb una àmplia exposició al mercat europeu.

 • Challenge Italian Equity
  Amb una àmplia exposició al mercat italià.

 • Challenge Germany Equity
  Amb una àmplia exposició al mercat alemany.

 • Challenge Spain Equity
  Amb una àmplia exposició al mercat espanyol.

 • Challenge Pacific Equity
  Amb una àmplia exposició als mercats de la zona del Pacífic.

 • Challenge Emerging Markets Equity
  Amb una àmplia exposició als mercats de països emergents.

 • Challenge International Equity
  Selecciona títols de renda variable dels mercats regulats de tot el món. Preveu una àmplia diversificació geogràfica entre les principals economies mundials: Estats Units, Japó, Europa (Itàlia, França, Alemanya, Regne Unit). Prioritza els títols de mercats americans i de gran capitalització.

Modalitats de subscripció i import mínim:

 • PIC (aportació única): Challenge es pot contractar en aquesta modalitat, en la qual el Client pot subscriure el producte per mitjà d'una única aportació. Pot fer-hi aportacions addicionals en qualsevol moment. S'estableix un import mínim inicial de 2.000 €. L'import mínim per a les aportacions addicionals és de 1.000 €.
 • PAC (pla d'acumulació de capital): en aquesta modalitat, el Client pot subscriure el producte a través d'un pla d'aportacions periòdiques. L'aportació mínima inicial és de 1.800 €, amb una aportació mensual successiva de 150 € i un import mínim del pla de 20.000 €. El termini màxim d'inversió és de 20 anys.

Modalitats de contractació (classes de subfons)

 • Classe L: està orientada a Clients que vulguin invertir amb una visió a llarg termini. Té una comissió de subscripció, i com a contrapartida, les comissions de gestió són molt atractives.
 • Classe S: per als Clients que no tenen previst romandre-hi a tan llarg termini. Aplica una comissió de subscripció petita, però les comissions de gestió són lleugerament superiors a les de la classe L.

Serveis especials

 • Modificació de la inversió: La filosofia del producte no és la de canvis continus, tot i que entenem que poden donar-se circumstàncies en les quals el Client vulgui modificar l'estructura inicial de la seva inversió i fer:
 • Traspassos entre subfons.
 • Modificació del nombre d'aportacions o dels imports.
 • Consolidació dels rendiments. Amb aquest servei, els Clients que hagin optat per la modalitat PIC poden anar consolidant els rendiments que vagin obtenint amb els subfons de renda variable. És a dir, el Client encarrega a l'entitat gestora que, diàriament, compari el valor de les participacions dels subfons que té contractats amb un valor de referència. Si es produeix una diferència superior al 5 % o 10 % (això ho tria el Client en el moment de la contractació), automàticament es fa un traspàs a un fons de renda fixa, just per aquest import (diferència entre el valor de les participacions i el valor de referència).
 • Big Chance: el punt fort d'aquest servei consisteix en el traspàs a fons majoritàriament de renda variable durant un període de 3, 6, 12 o 24 mesos, a partir d'una inversió inicialment establerta en un fons amb una composició majoritàriament de renda fixa, amb l'objectiu de reduir el cost mitjà de compra al mínim. Aquesta estratègia ofereix més oportunitats d'èxit que la fórmula d'inversió en renda variable en un únic moment.
  Funcionament de Big Chance:
  • Inversió mínima inicial de 5.000 euros per a 3, 6 o 12 mesos i de 15.000 euros per a una durada de 24 mesos.
  • Durada del servei: 3, 6, 12 o 24 mesos
  • Modalitats: els fons Challenge es podran contractar en les classes S i L. Consulta les característiques de cadascun dels fons per tenir-ne més detalls.
  • Comissió de subscripció: quedarà recollida en el butlletí de subscripció al fons i en el d'adhesió posterior al servei.
  Un cop hagi escollit la inversió inicial i la durada del servei, es calcularà l'aportació quinzenal a través d'un índex. Per exemple, per a un import total de 30.000 € en 12 mesos, l'índex seria 30.000 / 24 aportacions = 1.250 euros per aportació, que es van traspassant periòdicament del fons de renda fixa al o als fons de renda variable que el Client triï.
 • Double Chance. Permet invertir en els mercats de renda variable amb un rendiment en el dipòsit inclòs en el servei. En el dipòsit s'ingressa la suma destinada a la inversió.
  Després, des del dipòsit es fan traspassos periòdics del mateix import a un fons de renda variable mitjançant el servei de PIC programat, fins a completar la suma ingressada inicialment.
  Els fons vinculats al servei es detallen en el butlletí d'adhesió al servei.

Quant val subscriure un fons Challenge

 • Comissió de subscripció

  Classe L: s'aplica una comissió de subscripció, basada en els percentatges corresponents a cada tram segons l'import total subscrit. Aquesta comissió aplica, al seu torn, els percentatges següents sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat, segons el grup al qual pertanyen:

  Modalitat de Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  4,50 %

  2,25 %

  De 25.000 a 74.999 €

  3,50 %

  1,75 %

  De 75.000 a 149.999 €

  2,50 %

  1,25 %

  De 150.000 a 249.999 €

  1,50 %

  0,75 %

  De 250.000 € en endavant

  0,50 %

  0,25 %  Modalitat de Pla d'Acumulació de Capital (PAC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  5,00 %

  2,50 %

  De 25.000 a 74.999 €

  4,00 %

  2,00 %

  De 75.000 a 149.999 €

  3,00 %

  1,50 %

  De 150.000 a 249.999 €

  2,00 %

  1,00 %

  De 250.000 € en endavant

  1,00 %

  0,50 %  La comissió de subscripció per l'import total nominal del PAC compromès se satisfà fraccionadament d'acord amb el calendari de pagaments següent:
  • El 33 % del total de la comissió de subscripció se satisfà en la data de la primera aportació al PAC.
  • El 19 % del total de la comissió de subscripció se satisfà per una quantia fixa en les sis aportacions següents, si la periodicitat de les aportacions és mensual; en les dues següents, si és trimestral, i en l’aportació següent, si la periodicitat és semestral.
  • El 48 % del total de la comissió de subscripció se satisfà, fraccionada i per una quantia fixa, en la resta d’aportacions periòdiques fins a la finalització del PAC.


  Quan la periodicitat de les aportacions és anual, la quantitat per satisfer en concepte de comissions de subscripció per a la primera anualitat és el 19 % del total de la comissió de subscripció, més la part proporcional que correspongui sobre el 48 % del total de la comissió de subscripció.

  No obstant això, aquestes comissions de subscripció són acumulatives: s'apliquen sobre l'import total subscrit. En el moment en què la suma de totes les aportacions efectuades pel partícip supera un dels trams, les comissions que s'apliquen a l'última subscripció són les corresponents al nou tram. En el cas de Big Chance, les comissions s'apliquen segons el que disposa la descripció del servei.
 • Classe S: s'aplica una comissió de subscripció, basada en els percentatges corresponents a cada tram segons l'import total subscrit. S'apliquen els percentatges següents sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat.

  Modalitat de Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit CLASSE S

  Fins a 24.999 €

  1,50 %

  De 25.000 a 74.999 €

  1,25 %

  De 75.000 a 149.999 €

  1,00 %

  De 150.000 a 249.999 €

  0,75 %

  De 250.000 en endavant

  0,25 % • Comissió de gestió
  Aquesta comissió és diferent, segons es tracti de la Classe L o S, i oscil·la entre:
  • Classe S: entre el 0,7 % i el 2,35 %.
  • Classe L: entre el 0,6 % i l'1,95 %.
 • Comissió de dipositaria
  Aquesta comissió és mínima, d'un 0,01 %, com en els productes d'inversió Mediolanum Best Brands. Per tant, estem davant d'un producte altament competitiu en aquest aspecte.

Mercat(s) de referència

 • Challenge North American Equity
  • 100 % S&P 500
 • Challenge European Equity
  • 100 % MSCI Europe
 • Challenge Italian Equity
  • 100 % MSCI Italy
 • Challenge Germany Equity
  • 100 % MSCI Germany
 • Challenge Spain Equity
  • 100 % MSCI Spain
 • Challenge Pacific Equity
  • 100 % MSCI Pacific
 • Challenge Emerging Markets Equity
  • 100 % MSCI Emerg. Mkts Free

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions, inclosos els dividends, els cupons i les plusvàlues, percebut per inversors residents a Espanya, està subjecte a impostos a Espanya, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya, en cada moment.

Recorda que al Banco Mediolanum disposes de l'assessorament del teu Family Banker® per ajudar-te a escollir el fons d'inversió que s'ajusti més a les teves preferències.


Documentació: