Inici > Inversió > Challenge > Subfons Challenge de Renda Fixa
 • Tornar

Subfons Challenge de Renda Fixa

L'administració d'aquests subfons s'orienta cap a la consecució de resultats en línia amb el mercat. Poden utilitzar instruments com futurs i opcions per gestionar la cartera més eficientment.


T'oferim els següents subfons Challenge Tradicionals de Renda Fixa:

 • Challenge Liquidity Euro
  Té com a objectiu d’inversió l’estabilitat del capital, amb una rendibilitat estretament unida a la dels dipòsits a curt termini en euros i a altres títols de renda fixa.

 • Challenge Liquidity US Dollar
  L’objectiu d'inversió és l'estabilitat del capital; lliga la seva rendibilitat a la dels dipòsits a curt termini en dòlars USA i a altres títols de renda fixa.

 • Challenge International Bond Fund
  Té com a objectiu d'inversió l'apreciació del capital per la selecció de títols a escala global, predominantment de renda fixa, denominats en divises de països no pertanyents a la Unió Europea, amb una durada superior a 3,5 anys i emesos per estats i/o organitzacions amb ràtings equivalents.

 • Challenge International Income Fund
  Inversió orientada a l'apreciació del capital per la selecció de títols a escala global de renda fixa, denominats en divises de països no pertanyents a la Unió Europea, amb una durada no superior a 3,5 anys i emesos per estats i/o organitzacions amb ràtings equivalents.

 • Challenge Euro Bond Fund
  L’objectiu d'inversió és l'apreciació del capital per la selecció de títols, predominantment de renda fixa, denominada en euros, amb una durada superior a 3 anys i amb un ràting no inferior a A-/A2.

 • Challenge Euro Income Fund
  L’objectiu d'inversió és l'apreciació del capital per la selecció de títols, predominantment de renda fixa, denominada en euros, amb una durada superior a 3 anys i amb un ràting no inferior a A-/Aa2.

Modalitats de subscripció i import mínim:

 • PIC (aportació única): Challenge Fund es pot contractar en aquesta modalitat, en la qual el Client pot subscriure el producte a través d'una única aportació. Pot fer-hi aportacions addicionals en qualsevol moment. S'estableix un import mínim inicial de 2.000 €. L'import mínim per a les aportacions addicionals és de 1.000 €.
 • PAC (pla d'acumulació de capital): en aquesta modalitat, el Client pot subscriure el producte a través d'un pla d'aportacions periòdiques. L'aportació mínima inicial és de 1.800 €, amb una aportació mensual successiva de 150 € i un import mínim del pla de 20.000 €. El termini màxim d'inversió és de 20 anys.

Modalitats de contractació (classes de subfons)

 • Classe L: està orientada a Clients que vulguin invertir amb una visió a llarg termini. Té una comissió de subscripció, i com a contrapartida, les comissions de gestió són molt atractives.
 • Classe S: per als Clients que no tenen previst romandre-hi a tan llarg termini. Aplica una comissió de subscripció petita, però les comissions de gestió són lleugerament superiors a les de la classe L.

Serveis especials

 • Modificació de la inversió: La filosofia del producte no és la de canvis continus, tot i que entenem que poden donar-se circumstàncies en les quals el client vulgui modificar l'estructura inicial de la seva inversió i fer:
 • Traspassos entre subfons.
 • Modificació del nombre d'aportacions o dels imports.
 • Consolidació dels rendiments. Amb aquest servei, els Clients que hagin optat per la modalitat PIC poden anar consolidant els rendiments que vagin obtenint amb els subfons de renda variable. És a dir, el Client encarrega a l'entitat gestora que, diàriament, compari el valor de les participacions dels subfons que té contractats amb un valor de referència. Si es produeix una diferència superior al 5 % o 10 % (això ho tria el Client en el moment de la contractació), automàticament es fa un traspàs a un fons de renda fixa, just per aquest import (diferència entre el valor de les participacions i el valor de referència).
 • Big Chance: el punt fort d'aquest servei consisteix en el traspàs a fons majoritàriament de renda variable durant un període de 3, 6, 12 o 24 mesos, a partir d'una inversió inicialment establerta en un fons amb una composició majoritàriament de renda fixa, amb l'objectiu de reduir el cost mitjà de compra al mínim. Aquesta estratègia ofereix més oportunitats d'èxit que la fórmula d'inversió en renda variable en un únic moment.
  Funcionament de Big Chance:
  • Inversió mínima inicial de 5.000 euros per a 3, 6 o 12 mesos i de 15.000 euros per a una durada de 24 mesos.
  • Durada del servei: 3, 6, 12 o 24 mesos
  • Modalitats: els fons Challenge es podran contractar en les classes S i L. Consulta les característiques de cadascun dels fons per tenir-ne més detalls.
  • Comissió de subscripció: quedarà recollida en el butlletí de subscripció al fons i en el d'adhesió posterior al servei.
  Un cop hagi escollit la inversió inicial i la durada del servei, es calcularà l'aportació quinzenal a través d'un índex. Per exemple, per a un import total de 30.000 € en 12 mesos, l'índex seria 30.000 / 24 aportacions = 1.250 euros per aportació, que es van traspassant periòdicament del fons de renda fixa al o als fons de renda variable que el Client triï.
 • Double Chance. Permet invertir en els mercats de renda variable amb un rendiment en el dipòsit inclòs en el servei. En el dipòsit s'ingressa la suma destinada a la inversió.
  Després, des del dipòsit es fan traspassos periòdics del mateix import a un fons de renda variable mitjançant el servei de PIC programat, fins a completar la suma ingressada inicialment.
  Els fons vinculats al servei es detallen en el butlletí d'adhesió al servei.

Quant val subscriure un fons Challenge

 • Comissió de subscripció

  Classe L: s'aplica una comissió de subscripció, basada en els percentatges corresponents a cada tram segons l'import total subscrit. Aquesta comissió aplica, al seu torn, els percentatges següents sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat, segons el grup al qual pertanyen:

  Modalitat de Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  4,5 0%

  2,25 %

  De 25.000 a 74.999 €

  3,50%

  1,75%

  De 75.000 a 149.999 €

  2,50 %

  1,25 %

  De 150.000 a 249.999 €

  1,50 %

  0,75 %

  De 250.000 € en endavant

  0,50 %

  0,25 %  Modalitat de Pla d'Acumulació de Capital (PAC)
  Import total subscrit Subfons Grup 1 Subfons Grup 2

  Fins a 24.999 €

  5,00 %

  2,50 %

  De 25.000 a 74.999 €

  4,00 %

  2,00 %

  De 75.000 a 149.999 €

  3,00 %

  1,50 %

  De 150.000 a 249.999 €

  2,00 %

  1,00 %

  De 250.000 € en endavant

  1,00 %

  0,50 %  La comissió de subscripció per l'import total nominal del PAC compromès se satisfà fraccionadament d'acord amb el calendari de pagaments següent:
  • El 33 % del total de la comissió de subscripció se satisfà en la data de la primera aportació al PAC.
  • El 19 % del total de la comissió de subscripció se satisfà per una quantia fixa en les sis aportacions següents, si la periodicitat de les aportacions és mensual; en les dues següents, si és trimestral, i en l’aportació següent, si la periodicitat és semestral.
  • El 48 % del total de la comissió de subscripció se satisfà, fraccionada i per una quantia fixa, en la resta d’aportacions periòdiques fins a la finalització del PAC.


  Quan la periodicitat de les aportacions és anual, la quantitat per satisfer en concepte de comissions de subscripció per a la primera anualitat és el 19 % del total de la comissió de subscripció, més la part proporcional que correspongui sobre el 48 % del total de la comissió de subscripció.

  No obstant això, aquestes comissions de subscripció són acumulatives: s'apliquen sobre l'import total subscrit. En el moment en què la suma de totes les aportacions efectuades pel partícip supera un dels trams, les comissions que s'apliquen a l'última subscripció són les corresponents al nou tram. En el cas de Big Chance, les comissions s'apliquen segons el que disposa la descripció del servei.
 • Classe S: s'aplica una comissió de subscripció, que agafa els percentatges corresponents a cada tram segons l'import total subscrit. S'apliquen els percentatges següents sobre l'import total subscrit de cada subfons per separat.

  Modalitat del Pla d'Inversió de Capital (PIC)
  Import total subscrit CLASSE S

  Fins a 24.999 €

  1,50 %

  De 25.000 a 74.999 €

  1,25 %

  De 75.000 a 149.999 €

  1,00 %

  De 150.000 a 249.999 €

  0,75 %

  De 250.000 en endavant

  0,25 % • Comissió de gestió
  Aquesta comissió és diferent, segons es tracti de la Classe L o S, i oscil·la entre:
  • Classe S: entre el 0,7 % i el 2,35 %.
  • Classe L: entre el 0,6 % i el 1,95 %.
 • Comissió de dipositaria
  Aquesta comissió és mínima, d'un 0,01 %, com en els productes d'inversió Mediolanum Best Brands. Per tant, estem davant d'un producte altament competitiu en aquest aspecte.

Mercat(s) de referència

 • Challenge Liquidity Euro
  • 100 % JPM 1-month Euro Cash
 • Challenge Liquidity US Dollar
  • 100 % JPM 1-month US$ Cash
 • Challenge International Bond Fund
  • 100 % JPM GBI Global; ex-Emu 3y+ hgd €
 • Challenge International Income Fund
  • 100 % JPM GBI Global; ex-Emu 1-3y hgd €
 • Challenge Euro Bond Fund
  • 100 % JPM GBI EMU Aggr. 3y+
 • Challenge Euro Income Fund
  • 100 % JPM GBI EMU Aggr. 1-3y

Règim fiscal

Qualsevol rendiment derivat de les participacions, inclosos els dividends, els cupons i les plusvàlues, percebut per inversors residents a Espanya, està subjecte a impostos a Espanya, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries de caràcter fiscal vigents a Espanya, en cada moment.

Recorda que al Banco Mediolanum disposes de l'assessorament del teu Family Banker® per ajudar-te a escollir el fons d'inversió que s'ajusti més a les teves preferències.


Documentació: