Inici > Inversió > Fiscalitat dels fons d'Inversió
  • Tornar

Fiscalitat dels fons d'inversió

Residents a Espanya:

  • En els fons d'inversió es tributa quan es reemborsen les participacions. La diferència entre l'import de reemborsament i el de subscripció genera a l'efecte de l'IRPF un guany o pèrdua patrimonial que s'integra a la base imposable de l'estalvi de l'IRPF.
  • Traspassos de fons: el reemborsament de participacions no tributarà quan l'import obtingut de les mateixes sigui traspassat a un altre fons d'inversió. Per a això és necessari sol·licitar el traspàs a l'entitat gestora de destinació sense que es posi a la disposició del partícip l'import obtingut en el reemborsament. En cas de realitzar-se el traspàs a un altre fons d'inversió les noves participacions subscrites, conservaran el valor i la data d'adquisició de les participacions reemborsades.
  • Es considerarà que les participacions reemborsades són les adquirides en primer lloc (mètode FIFO).
  • Els guanys estan subjectes a una retenció a compte de l'IRPF al tipus vigent en cada any.

No residents a Espanya:

  • Els guanys patrimonials derivats del reemborsament de participacions de fons d'inversió obtinguts per persones o entitats no residents en un país amb el qual Espanya tingui subscrit un conveni amb clàusula d'intercanvi d'informació, tret que s'obtinguin a través d'un paradís fiscal, estan exemptes de tributació a Espanya.
  • Per aplicar aquesta exempció i evitar la retenció a compte de l'IRNR serà necessari acreditar la residència fiscal aportant un certificat de residència fiscal emès per les autoritats fiscals del país de residència. Aquests certificats tindran una validesa d'un any des de la seva emissió.
  • En cas d'inexistència de conveni, residència en paradís fiscal o no aportació del certificat de residència fiscal, els guanys estaran subjectes a retenció a compte de l'IRNR al tipus vigent cada any.
  • No és possible realitzar traspàs de fons, el Client ha de vendre i comprar.

Nota: Aquesta informació és conforme a la normativa fiscal vigent i queda subjecta a revisió i a les modificacions que poguessin produir-se en el futur.