Inici > Idoneïtat i mecanismes sobre incompatibilitat
 • Tornar

Idoneïtat i mecanismes sobre incompatibilitat


Informació sobre els procediments establerts per assegurar la idoneïtat de les persones a les quals es fa referència a la norma 30.

L’Entitat disposa d’un Procediment específic d’Avaluació de la Idoneïtat dels Càrrecs i Funcions subjectes, és a dir, els membres del Consell d’Administració i els Responsables de les Funcions de control intern i altres càrrecs clau (Responsable d'Auditoria Interna, Responsable de Control de Riscs, Responsable de Compliance, Responsable d'Inspecció Xarxa de Venda, Director Comercial i Chief Administrative Officer), elaborat en compliment d’allò que estableix l’article 24 i següents de la Llei 10/2014, del 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, desenvolupada pel Reial Decret 84/2015, del 13 de febrer.

Els requisits d’idoneïtat exigibles als Càrrecs i Funcions Subjectes per ser designats en els seus respectius càrrecs consisteixen en: (a) requisits d’honorabilitat comercial i professional, (b) requisits de coneixement i experiència i (c) requisits per exercir el bon govern de l’entitat -aquests últims específics per als consellers-.

Constitueixen les Unitats d'Avaluació: (i) el Consell d’Administració, respecte tots aquells Càrrecs i Funcions Subjectes el nomenament dels quals correspongui, o la junta general d’accionistes de Banco Mediolanum a proposta del Consell d’Administració, o el mateix Consell d’Administració en ple; i, també, els representants persones físiques que siguin designats per les persones jurídiques administradores; i (ii) el Conseller Delegat, respecte del Chief Administrative Officer.

El Comitè de Nomenaments i Remuneracions, auxiliat, entre d’altres, pel Departament de Recursos Humans de l’Entitat, constitueix la Unitat Suport que assisteix la Unitat d’Avaluació en la preparació i compliment de l’expedient d’avaluació.

La Unitat d’Avaluació corresponent aprova l’Informe d'Avaluació de la Idoneïtat del Càrrec o Funció subjecta, la finalitat del qual és expressar, de manera motivada, la conclusió positiva o negativa a la que ha arribat la Unitat d’Avaluació amb relació a la persona avaluada, en base al resultat obtingut del procés d’avaluació, prenent en consideració l’Expedient formulat. Les reeleccions de càrrecs seran objecte, també, de la realització del procediment d’avaluació.

Anualment es durà a terme l’avaluació contínua dels Càrrecs i Funcions Subjectes, que hauran de confirmar o actualitzar la informació facilitada en l’avaluació precedent, i la Unitat Suport formularà un Informe d’Avaluació, que se sotmetrà a l’aprovació de la Unitat d’Avaluació.

Així mateix, l’esdeveniment de qualsevol fet o circumstància sobrevinguda que pogués afectar l’avaluació de la idoneïtat per a l’exercici del càrrec o funció d’una persona ja avaluada, així como l’atribució de noves funcions que alteren de manera significativa el perfil determinat d’una persona prèviament avaluada, comportarà l’inici d’un nou procediment d’avaluació del Càrrec o Funció Subjecta.

Informació sobre els mecanismes disposats per complir amb les normes sobre incompatibilitats.

Amb la finalitat de garantir un desenvolupament eficaç del càrrec de Conseller, el Consell d’Administració ha definit els següents criteris generals per expressar la pròpia orientació sobre el nombre màxim de càrrecs de Conseller que puguin exercir els propis consellers en Societats que comporten compromisos rellevants (Societats cotitzades, bancàries, asseguradores, financeres i de dimensió rellevant):

 • Un Conseller Executiu o no Executiu del Banc no podrà revestir el càrrec de Conseller d’un altre Banc a Espanya.
 • Un Conseller Executiu no ha de revestir:
  • el càrrec de Conseller Executiu en cap altra Societat cotitzada espanyola o estrangera, així com tampoc en cap Societat financera, bancària o d’assegurances;
  • el càrrec de Conseller no executiu ni d’un Òrgan de Control en més de 5 de les societats indicades en el punt anterior.
 • Un Conseller no executiu, a més a més del càrrec cobert en la Societat, no hauria de revestir:
  • el càrrec de Conseller executiu en més de tres de les precedents Societats i el càrrec de Conseller no executiu o de membre d’un Òrgan de Control en més de 5 de les precedents Societats.
  • o bé, el càrrec de Conseller no executiu o de membre d’un Òrgan de Control en més de 8 de les precedents Societats;

A efectes d’allò que disposa aquest apartat, es computaran com un sol càrrec: els càrrecs executius o no executius ocupats dins d’un mateix grup de Societats, i per tant vinculades per tenir un accionista o accionistes comuns de referència i/o sotmeses a un únic control.