Inici > Estructura organitzativa
  • Tornar

Estructura organitzativa


Organització

El disseny i revisió de l’estructura organitzativa, així com la definició de les línies de responsabilitat i autoritat, els realitza el Consell d’Administració mitjançant el Conseller Delegat, amb l’assistència del Director General i el Comitè de Direcció.

El Conseller Delegat determina la distribució de tasques i funcions, vetllant perquè existeixi una adequada distribució de funcions i evitant qualsevol conflicte d’interès, així com uns sistemes de coordinació entre els diferents departaments que garanteixin la eficiència de les operacions.

El Director General assisteix el Conseller Delegat en les activitats de coordinació i control, quant a la informació societària del Banc (informes financers i de supervisió, el sistema de control intern i de gestió de riscs i els requeriments normatius específics del Banc). Així mateix, el Director General és responsable de l’organització i el funcionament dels processos, de les estructures, del sistema informàtic de l’entitat, de la gestió del personal, de tot l’àmbit operatiu de l’entitat i, en general, de totes les qüestions corrents, conseqüència de les delegacions realitzades pel Consell d’Administració, segons les directrius generals establertes pel mateix Consell d’administració i pel Conseller Delegat.

Informen el Director General, (a) el Director de la Divisió d’Operacions, davant del qual hi ha les àrees d’informàtica, customer care i mercat de valors; (b) el Chief Administrative Officer, Director de la Divisió de la que depenen les àrees d’administració, planificació i control, administració d’agents, assessoria fiscal, assessoria jurídica i crèdits; (c) el Responsable d’organització; i (d) el Responsable de recursos humans.

Criteris per a la prevenció de conflictes d’interès

L’Entitat s’ajusta a allò que estableix tant la normativa vigent com les Directrius i Polítiques de Grup que emanen per la societat matriu, amb relació a la gestió dels conflictes d’interès i els criteris de prevenció d’aquests conflictes.

Es considerarà que existeix conflicte d’interès en aquelles situacions en què entren en col•lisió, de forma directa o indirecta, l’interès de la Societat o de les societats integrades en el seu grup i l’interès personal dels consellers els responsables de les funcions de control i posicions claus (“Personal Subjecte”). Existirà interès personal del Personal Subjecte quan l’assumpte l’afecti a ell o a una Persona vinculada amb ell.

Amb aquesta finalitat, el Personal Subjecte complimenta un qüestionari -amb l’obligació de mantenir-lo en tot moment actualitzat-, mitjençant el qual informa sobre les persones vinculades. En concret, la persona subjecta identifica: (i) els familiars de fins a 2on grau (pares, fills, avis, néts, germans), cònjuge o parella de fet, fills del cònjuge o de la parella de fet, persones al seu càrrec, o del cònjuge o de la parella de fet; (ii) els parents amb afinitat de fins a 2on grau (sogres o pares de la parella, avis del cònjuge/parella, néts del cònjuge/parella, cunyats (germans i germanes del cònjuge/parella); (iii) les societats controlades pel Personal Subjecte o per societats controlades per aquests; i (iv) les societats controlades per familiars com a màxim de 2on grau, i en presència d’un cònjuge no separat legalment, pel cònjuge i parents per afinitat com a màxim de 2on grau.

Existeixen diferents normes de procediment aplicables al Personal Subjecte i persones vinculades a aquest, en funció de la qualificació de les operacions com minses, ordinàries, de menor rellevància o de major rellevància.

Les operacions minses o les ordinàries qualificades en condicions equivalents a les de mercat o estàndard no requereixen salvaguardar cap procediment ex ante, donant per fet algunes obligacions informatives requerides per la normativa davant els òrgans amb funció de supervisió estratègica, dels Administradors Independents o de la Junta General dels socis. Per contra, les operacions de menor o major rellevància s’hauran de tractar, a priori, mitjançant la participació dels Administradors Independents. El Conseller, al qual afecti o facin referència les operacions, s’haurà d’abstenir i no assistir ni intervenir en la deliberació i votació dels assumptes esmentats.

Cada Conseller haurà d’informar la Societat, a través del seu President, qualsevol fet o situació que pugui resultar rellevant per a la seva actuació com a Conseller de la Societat i, en especial, haurà d’informar dels procediments judicials, administratius o de qualsevol altra mena que s’hagin incoat contra el Conseller i que, per la seva importància o característiques, poguessin incidir greument en la reputació de la Societat. En aquest sentit, serà obligatori informar quan serà investigat o processat o es dictarà contra l’auto d’obertura de judici oral per algun dels delictes assenyalats en l’article 213 del text refós de la Llei de Societats de Capital. El Consell examinarà el cas tan aviat com sigui possible i adoptarà les decisions que consideri més oportunes en funció de l’interès de la Societat.

Banco Mediolanum disposa de principis generals de conducta i ha adoptat mesures i procediments organitzatius amb la finalitat d’evitar, prevenir o gestionar de forma adequada els possibles conflictes d’interès de les Persones Subjectes, Persones Competents i, en general, tots els treballadors de l’Entitat, els quals, quan presten serveis i activitats d’inversió o auxiliars, han d’actuar amb honestedat, imparcialitat i professionalitat, en el millor interès dels clients, en els termes establerts en el Reglament Intern de Conducta (RIC) de Banco Mediolanum en l’àmbit del Mercat de Valors, aprovat pel Consell d’Administració de l’Entitat, així com en la Política de Gestió de Conflictes d’Interès –versió resumida-.