Inici > Estructura organitzativa
  • Tornar

Estructura organitzativa


Organització

El disseny i revisió de l'estructura organitzativa així com la definició de les línies de responsabilitat i autoritat és realitzat pel Consell d'Administració, per mitjà del Conseller Delegat, amb l'assistència del Comitè de Direcció.

El Conseller Delegat determina la distribució de tasques i funcions, vetllant perquè existeixi una adequada distribució de funcions evitant qualsevol conflicte d'interès, així com uns sistemes de coordinació entre els diferents departaments que garanteixin l'eficiència de les operacions, sent responsable de l'organització i funcionament dels processos, de les estructures, del sistema informàtic de l'entitat, de la gestió del personal, de tot l'àmbit operatiu de l'entitat i, en general, de tots els assumptes corrents, conseqüència de les delegacions realitzades pel Consell d'Administració, conforme a les directrius generals establertes per aquest.

Així mateix, coordina i controla la informació societària del Banc (informes financers i de supervisió), el sistema de control intern i de gestió de riscos i els requeriments normatius específics del Banc.

Criteris per a la prevenció de conflictes d’interès

L'Entitat s'ajusta al que s'estableix en la normativa vigent, així com en les Directrius i Polítiques de Grup emanades per la societat matriu, en relació amb la gestió dels conflictes d'interès i criteris de prevenció d'aquests.

Es considerarà que existeix conflicte d'interès en aquelles situacions en les quals entrin en col·lisió, de manera directa o indirecta, l'interès de la Societat o de les societats integrades en el seu grup i l'interès personal dels consellers els responsables de les funcions de control i llocs clau ("Personal Subjecte"). Existirà interès personal del Personal Subjecte quan l'assumpte l'afecti a ell o a una Persona amb ell vinculada.

A tal fi, el Personal Subjecte emplena un qüestionari -amb l'obligació de mantenir-lo en tot moment actualitzat-, en el qual informa sobre les persones vinculades. En concret, la persona subjecta identifica a: (i) els familiars fins al 2n grau (pares, fills, avis, néts, germans), cònjuge o parella de fet, fills del cònjuge o de la parella de fet, persones al seu propi càrrec, o del cònjuge o de la parella de fet; (ii) els parents per afinitat fins al 2n grau (sogres o pares de la parella, avis del cònjuge/parella, néts del cònjuge/parella, cunyats (germans i germanes del cònjuge/parella); (iii) les societats controlades pel Personal Subjecte o per societats controlades per aquests; i (iv) les societats controlades per familiars com a màxim de 2n grau, i en presència d'un cònjuge no separat legalment, pel cònjuge i parents per afinitat com a màxim de 2n grau.

Existeixen diferents normes de procediment aplicables al Personal Subjecte i persones vinculades a aquest, en funció de la qualificació de les operacions com a minses, ordinàries, de menor rellevància o de major rellevància.

Les operacions minses o les ordinàries qualificades en condicions equivalents a les de mercat o estàndard no requereixen salvaguardar cap procediment ex-ante, donant per descomptat algunes obligacions informatives requerides per la normativa enfront dels òrgans amb funció de supervisió estratègica, dels Administradors Independents o de la Junta General dels socis. Per contra, les operacions de menor o major rellevància hauran de ser tractades, a priori, mitjançant la participació dels Administradors Independents. El Conseller, al qual afecti o es refereixin les operacions, haurà d'abstenir-se d'assistir i intervenir en la deliberació i votació d'aquests assumptes.

L'Entitat proporciona orientacions per a la identificació i la gestió de conflictes d'interès que puguin comprometre la capacitat dels membres del Consell d'Administració per a prendre decisions objectives i imparcials que persegueixin salvaguardar els interessos de l'entitat. L'entitat té en compte que, els conflictes d'interès poden tenir un impacte en la independència d'idees dels membres del Consell d'Administració i, per aquest motiu, té establert un procediment per a la gestió dels possibles conflictes, que es troba detallat en el Reglament del Consell d'Administració.

Tots els conflictes d'interès reals i potencials a nivell del Consell d'Administració, tant individuals com col·lectius, es documentaran adequadament, seran notificats al Consell d'Administració i aquest serà qui els valori, prengui una decisió sobre aquest tema i els gestioni apropiadament.

Cada Conseller haurà d'informar la Societat, a través del seu President, qualsevol fet o situació que pugui resultar rellevant per a la seva actuació com a Conseller de la Societat i, especialment, haurà d'informar dels procediments judicials, administratius o de qualsevol altra índole que s'incoïn contra el Conseller i que, per la seva importància o característiques, poguessin incidir greument en la reputació de la Societat. En aquest sentit, serà obligatori informar quan resultarà investigat o processament o es dictarà contra l'acte d'obertura de judici oral per algun dels delictes assenyalats en l'article 213 del text refós de la Llei de Societats de Capital. El Consell examinarà el cas tan aviat com sigui possible i adoptarà les decisions que consideri més oportunes en funció de l'interès de la Societat.

Banco Mediolanum disposa de principis generals de conducta i ha adoptat mesures i procediments organitzatius amb la finalitat d'evitar, prevenir o gestionar de forma adequada els possibles conflictes d'interès de les Persones Subjectes, Persones Competents i, en general, tots els empleats de l'Entitat, els qui, quan prestin serveis i activitats d'inversió o auxiliars, hauran d'actuar amb honestedat, imparcialitat i professionalitat, en el millor interès dels clients, en els termes establerts en el Reglament Intern de Conducta (RIC) de Banco Mediolanum en l'àmbit del Mercat de Valors, aprovat pel Consell d'Administració de l'Entitat, així com en la Política de Gestió de Conflictes d’Interès –versió resumida-.