Inici > Comitè de nomenament i remuneracions
 • Tornar

Comitè de nomenament i remuneracions


Nom Càrrec Caràcter
D. Manuel Verdera Rodriguez President - Independent
Dña. Anna Mª Birulés Bertrán Independent
D. L. Javier García Macarrón Altre (1)
D. Giovanni Pirovano Dominical
Dña. María Luisa Garrido Miró Secretària no membre

FUNCIONS DEL COMITÈ DE NOMENAMENT I REMUNERACIONS

 • Identificar i recomanar, amb vistes a la seva aprovació per part del consell d’administració o de la junta general, candidats per cobrir les places vacants del consell d’administració.
 • Avaluar l’equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del consell d’administració i elaborar una descripció de les funcions i aptituds necessàries per a un nomenament concret, valorant la dedicació de temps prevista per a l’exercici de la plaça.
 • Avaluar periòdicament, i almenys un cop l’any, l’estructura, les dimensions, la composició i l’actuació del consell d’administració, a través de fer recomanacions al respecte, pel que fa possibles canvis.
 • Avaluar periòdicament, i almenys un cop l’any, la idoneïtat dels diversos membres del consell d’administració i del consell en el seu conjunt, i informar el consell d’administració en conseqüència.
 • Revisar periòdicament la política del consell d’administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l’alta direcció i formular-li recomanacions.
 • Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el consell d’administració i elaborar orientacions sobre com augmentar el nombre de persones del sexe menys representat amb la finalitat d’assolir dit objectiu.
 • Formular al Consell d’Administració propostes per al sistema de remuneració i incentivació, del President, del Conseller Delegat i dels Consellers que duen a terme comeses especials.
 • Formular al Consell d’Administració propostes per a les compensacions i, en general per al sistema de remuneració i incentius de la resta del “personal més rellevant”.
 • En referència als apartats anteriors, proporcionar indicacions de caràcter consultiu sobre:
  • el procés adoptat per a l’elaboració de les polítiques de remuneració; pel que fa aquesta qüestió, el mateix Comitè assegura la participació de les següents funcions empresarials competents: Recursos Humans, Control de Gestió, i la funció de Control de Riscs i Compliance;
  • el procés d’autoavaluació del “personal més rellevant” i dels criteris de rellevància utilitzats;
  • L’estructura dels sistemes de remuneració i incentivació, amb especial referència:
  • a l’equilibri entre component fix i variable;
  • als indicadors de performance i als mecanismes de correcció del risc tant ex ante com ex post, els quals serà necessari referenciar i, en aquest cas, corregir en el balanç final, el component variable;
  • a les decisions de repartiment entre les compensacions basades en instruments financers i compensacions monetàries, a més a més de les relatives als mecanismes d’ajornament;
  • a la coherència general de les polítiques amb el nivell de risc i l’efectivitat i estabilitat dels resultats;
  • a la naturalesa i l’impacte de les possibles modificacions amb relació a polítiques aprovades anteriorment;
  • al procés adoptat per als informes ex post, que es proporcionaran a la Junta General, sobre l’aplicació de les polítiques;
 • Proposar, en compliment de l’aplicació del procés d’autoavaluació del “personal més rellevant”, el llistat dels càrrecs empresarials qualificats com a “rellevants”; i amb relació a això, avaluar la inclusió en el llistat mateix dels càrrecs empresarials qualificats com a “potencialment rellevants”;
 • Oferir suport al Consell d’Administració en la comprovació de la coherència de la Política retributiva aprovada per la Junta d’Accionistes pel que fa a la sana i prudent gestió i a les estratègies a llarg termini; i amb relació a això:
  • supervisar l’aplicació de les decisions adoptades per la Junta i/o el Consell d’Administració pel que fa a les compensacions del President, del Conseller Delegat, dels Consellers que duen a terme comeses especials, del Director General i, en general, del personal qualificat com a “rellevant”; amb aquesta finalitat, rebre informació, en aquest cas, de part de les funcions de Control de Riscs, Compliance i Auditoria Interna;
  • amb relació al punt anterior, vigilar directament la correcta aplicació de les regles relatives a la remuneració dels responsables de les funcions de control intern;
 • Informar sobre l’activitat desenvolupada, preparar comunicacions i formular propostes i opinions raonades al Consell d’Administració per tractar les qüestions sobre nomenaments i remuneracions.
 • I qualsevol altra funció que vingui atribuïda per les normes i sigui d’aplicació a l’Entitat.