Inici > Comitè de nomenament i remuneracions
 • Tornar

Comitè de nomenament i remuneracions


Nom Càrrec Càrrec - Caràcter
Sra. Anna Mª Birulés Bertrán Presidenta - Independent
Sra. Ruth Duque Santamaría Independent
Sr. Miguel A. González González Independent
Sr. Vittorio Colussi Dominical
Sra. María Luisa Garrido Miró Secretària no membre

FUNCIONS DEL COMITÈ DE NOMENAMENT I REMUNERACIONS

 • a) Identificar i recomanar, amb vista a la seva aprovació pel consell d'administració o per la junta general, candidats per a proveir els llocs vacants del consell d'administració.
 • b) Avaluar l'equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del consell d'administració i elaborar una descripció de les funcions i aptituds necessàries per a un nomenament concret, valorant la dedicació de temps prevista per a l'acompliment del lloc.
 • c) Avaluar periòdicament, i almenys una vegada a l'any, l'estructura, la grandària, la composició i l'actuació del consell d'administració, fent recomanacions a aquest, respecte a possibles canvis.
 • d) Avaluar periòdicament, i almenys una vegada a l'any la idoneïtat dels diversos membres del consell d'administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar el consell d'administració en conseqüència.
 • e) Revisar periòdicament la política del consell d'administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'alta direcció i formular-li recomanacions.
 • f) Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el consell d'administració i elaborar orientacions sobre com augmentar el nombre de persones del sexe menys representat amb la intenció d'aconseguir aquest objectiu.
 • g) Formular al Consell d'Administració proposades per al sistema de remuneració i incentivació, del President, del Conseller Delegat i dels Consellers que exerceixen comeses especials.
 • h) Formular al Consell d'Administració proposades per a les compensacions i, en general per al sistema de remuneració i incentius de la resta del “personal més rellevant”.
 • i)En referència als apartats anteriors, proporcionar indicacions de caràcter consultiu sobre:
  • el procés adoptat per a l'elaboració de les polítiques de remuneració; referent a això, el mateix Comitè assegura la participació de les següents funcions empresarials competents: Àrea de Persones, Control de Gestió i la funció de Gestió de Riscos i la de Compliance;
  • el procés d’autoavaluació del “personal més rellevant” i dels criteris de rellevància utilitzats;
  • L’estructura dels sistemes de remuneració i incentivació, amb especial referència:
   • a l’equilibri entre component fix i variable;
   • als indicadors de performance i als mecanismes de correcció del risc tant ex ante com ex post, els quals serà necessari referenciar i, en aquest cas, corregir en el balanç final, el component variable;
   • a les decisions de repartiment entre les compensacions basades en instruments financers i compensacions monetàries, a més a més de les relatives als mecanismes d’ajornament;
  • la coherència general de les polítiques amb el nivell de risc i l'efectivitat i estabilitat dels resultats;
  • la naturalesa i l'impacte de les possibles modificacions en relació a polítiques aprovades anteriorment;
  • al procés adoptat per als informes ex post, que es proporcionaran a la Junta General, sobre l'aplicació de les polítiques;
 • j) Proposar, en compliment de l'aplicació del procés d'acte-avaluació del “personal més rellevant”, el llistat dels càrrecs empresarials qualificats com a “rellevants”; referent a això, avalua la inclusió en el llistat mateix dels càrrecs empresarials qualificats com “potencialment rellevants”;
 • k) Donar suport al Consell d'Administració en la comprovació de la coherència de la Política retributiva aprovada per la Junta d'Accionistes respecte a la sana i prudent gestió i a les estratègies a llarg termini; referent a això:
  • supervisa l'aplicació de les decisions adoptades per la Junta i/o el Consell d'Administració respecte a les compensacions del President, del Conseller Delegat, dels Consellers que exerceixen comeses especials i, en general, del personal qualificat com a “rellevant”; a aquest efecte, rep informació, en el seu cas, de part de les funcions de Gestió de Riscos, Compliance i Auditoria Interna;
  • en relació al punt anterior, vigila directament la correcta aplicació de les regles relatives a la remuneració dels responsables de les funcions de control intern;
  • com a part de la revisió periòdica de les polítiques de remuneració, analitza la neutralitat de les polítiques de remuneració respecte al gènere i verifica la bretxa salarial de gènere i la seva evolució en el temps;
 • l) Informar sobre l'activitat desenvolupada, prepara comunicacions i formular propostes i opinions raonades al Consell d'Administració per a tractar les qüestions sobre nomenaments i remuneracions.
 • m) I qualsevol altra funció que vingui atribuïda per les normes i sigui aplicable a l'Entitat.