Inici > Comitè de nomenament i remuneracions
 • Tornar

Comitè de nomenament i remuneracions


Nom Càrrec Caràcter
D. Manuel Verdera Rodriguez President - Independent
Dña. Anna Mª Birulés Bertrán Independent
D. Antonio Costas Comesaña Independiente
D. Giovanni Pirovano Dominical
Dña. María Luisa Garrido Miró Secretària no membre

FUNCIONS DEL COMITÈ DE NOMENAMENT I REMUNERACIONS

 • Identificar i recomanar, amb vistes a la seva aprovació per part del consell d’administració o de la junta general, candidats per cobrir les places vacants del consell d’administració.
 • Avaluar l’equilibri de coneixements, capacitat, diversitat i experiència del consell d’administració i elaborar una descripció de les funcions i aptituds necessàries per a un nomenament concret, valorant la dedicació de temps prevista per a l’exercici de la plaça.
 • Avaluar periòdicament, i almenys un cop l’any, l’estructura, les dimensions, la composició i l’actuació del consell d’administració, a través de fer recomanacions al respecte, pel que fa possibles canvis.
 • Avaluar periòdicament, i almenys un cop l’any, la idoneïtat dels diversos membres del consell d’administració i del consell en el seu conjunt, i informar el consell d’administració en conseqüència.
 • Revisar periòdicament la política del consell d’administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l’alta direcció i formular-li recomanacions.
 • Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el consell d’administració i elaborar orientacions sobre com augmentar el nombre de persones del sexe menys representat amb la finalitat d’assolir dit objectiu.
 • Formular al Consell d’Administració propostes per al sistema de remuneració i incentivació, del President, del Conseller Delegat i dels Consellers que duen a terme comeses especials.
 • Formular al Consell d’Administració propostes per a les compensacions i, en general per al sistema de remuneració i incentius de la resta del “personal més rellevant”.
 • En referència als apartats anteriors, proporcionar indicacions de caràcter consultiu sobre:
  • el procés adoptat per a l’elaboració de les polítiques de remuneració; pel que fa aquesta qüestió, el mateix Comitè assegura la participació de les següents funcions empresarials competents: Recursos Humans, Control de Gestió, i la funció de Control de Riscs i Compliance;
  • el procés d’autoavaluació del “personal més rellevant” i dels criteris de rellevància utilitzats;
  • L’estructura dels sistemes de remuneració i incentivació, amb especial referència:
  • a l’equilibri entre component fix i variable;
  • als indicadors de performance i als mecanismes de correcció del risc tant ex ante com ex post, els quals serà necessari referenciar i, en aquest cas, corregir en el balanç final, el component variable;
  • a les decisions de repartiment entre les compensacions basades en instruments financers i compensacions monetàries, a més a més de les relatives als mecanismes d’ajornament;
  • a la coherència general de les polítiques amb el nivell de risc i l’efectivitat i estabilitat dels resultats;
  • a la naturalesa i l’impacte de les possibles modificacions amb relació a polítiques aprovades anteriorment;
  • al procés adoptat per als informes ex post, que es proporcionaran a la Junta General, sobre l’aplicació de les polítiques;
 • Proposar, en compliment de l’aplicació del procés d’autoavaluació del “personal més rellevant”, el llistat dels càrrecs empresarials qualificats com a “rellevants”; i amb relació a això, avaluar la inclusió en el llistat mateix dels càrrecs empresarials qualificats com a “potencialment rellevants”;
 • Oferir suport al Consell d’Administració en la comprovació de la coherència de la Política retributiva aprovada per la Junta d’Accionistes pel que fa a la sana i prudent gestió i a les estratègies a llarg termini; i amb relació a això:
  • supervisar l’aplicació de les decisions adoptades per la Junta i/o el Consell d’Administració pel que fa a les compensacions del President, del Conseller Delegat, dels Consellers que duen a terme comeses especials, del Director General i, en general, del personal qualificat com a “rellevant”; amb aquesta finalitat, rebre informació, en aquest cas, de part de les funcions de Control de Riscs, Compliance i Auditoria Interna;
  • amb relació al punt anterior, vigilar directament la correcta aplicació de les regles relatives a la remuneració dels responsables de les funcions de control intern;
 • Informar sobre l’activitat desenvolupada, preparar comunicacions i formular propostes i opinions raonades al Consell d’Administració per tractar les qüestions sobre nomenaments i remuneracions.
 • I qualsevol altra funció que vingui atribuïda per les normes i sigui d’aplicació a l’Entitat.