Inici > Comissió Mixta d’Auditoria i Riscs
 • Tornar

Comissió Mixta d’Auditoria i Riscs


Nom Càrrec - Caràcter
Dña. Anna Mª Birulés Bertrán President – Independient
D. Manuel Verdera Rodriguez Independent
D. Antonio Costas Comesaña Independient
D. Giovanni Pirovano Dominical
Dña. María Luisa Garrido Miró Secretària no membre

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ MIXTA D’AUDITORIA I RISCS

 • a) Informar sempre el Consell d’Administració sobre les qüestions tractades en les reunions de la Comissió Mixta.
 • b) Informar durant la Junta General d’Accionistes sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèria de la seva competència, sempre que el Consell d’administració no hagi pogut contestar o aclarir prèviament aquestes mateixes qüestions a la Junta.
 • c) Proposar al Consell d’Administració el seu sotmetiment a la Junta General, el nomenament, reelecció o substitució dels auditors de comptes externs i vetllar per la rotació de les signatures o dels equips d’auditors.
  Amb relació a la selecció i proposta de nomenament de l’auditor de comptes extern, la Comissió Mixta d’Auditoria i Riscs serà responsable de:
  • • Establir un procediment de selecció o reelecció de l’auditor extern, en el qual s’estableixin els criteris considerats per a la seva elecció o manteniment.
 • d) Vetllar per la independència de l’auditor de comptes, alhora que la Comissió Mixta d’Auditoria i Riscs serà responsable de:
  • • Demanar i rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència dels auditors i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l’auditoria.
  • • Disposar d’un procediment i criteris que defineixin l’actuació de la Comissió Mixta d’Auditoria i Riscs amb l’auditor de comptes.
  • • Emetre anualment un informe en el qual s’expressi la independència de l’auditor extern i la valoració de les activitats que el mateix auditor hagi dut a terme.
 • e) Supervisar el procés d’auditoria externa, motiu pel qual la Comissió Mixta d’Auditoria i Riscs haurà de:
  • • Recopilar informació sobre el pla d’auditoria, la seva execució i qualssevol altres qüestions relacionades amb el procés de l’auditoria de comptes, en particular les discrepàncies que puguin sorgir entre l’auditor de comptes i la direcció de l’entitat.
  • • Establir un calendari d’activitats i una agenda anual de reunions amb l’auditor de comptes durant les que es revisi l’estratègia i el pla de treball de l’auditor de comptes, aspectes rellevants relacionats amb el desenvolupament i els resultats de l’auditoria.
  • • Revisar amb l’auditor de comptes, en acabar l’auditoria, les conclusions significatives derivades del treball realitzat, així com el contingut de l’informe d’auditoria i de l’informe addicional per a la Comissió Mixta d’Auditoria i Riscs d’entitats d’interès públic.
  • • Realitzar una avaluació final sobre l’actuació de l’auditor i com ha contribuït a la qualitat de l’auditoria i a la integritat de la informació financera.
  • • Informar, en cas que la Comissió Mixta ho consideri convenient, el Consell d’Administració de qualsevol aspecte preocupant o sense resoldre sobre la qualitat de l’auditoria.
 • f) Conèixer, entendre i supervisar l’eficàcia del sistema de control intern de la informació financera del Banc i les seves filials, i la formulació de recomanacions i propostes d’actuació per assegurar la confiança i fiabilitat del sistema de control intern. La supervisió comprèn la recepció d’informes dels responsables de control intern i de l’auditoria interna i concloure sobre el nivell de confiança i fiabilitat del sistema de control intern.
 • g) Revisar la claredat i integritat de tota la informació financera i no financera que el Banc i filials facin pública, i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar el Consell d’Administració de les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la Direcció.
 • h) Supervisar i fer un seguiment d’aquells plans addicionals de caràcter ocasional o específic que calgués posar en pràctica per raons de canvis regulatius o per necessitats d’organització del Banc i/o les seves filials.
 • i) Impulsar una cultura corporativa en la qual el control i gestió del risc sigui un factor capital a tenir en compte en la presa de decisions a tots els nivells de l’organització del Banc i les seves filials.
 • j) Assessorar el Consell d’Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de l’entitat i la seva estratègia en aquest àmbit, i assistir-lo en la vigilància de l’aplicació d’aquesta estratègia. No obstant això, el Consell d’Administració serà el responsable dels riscs que assumeixi el Banc i les seves filials.
 • k) Oferir suport al Consell d’Administració en la determinació de les Polítiques societàries amb referència al sistema de gestió i control de riscs del Banc i filials.
 • l) Oferir suport al Consell d’Administració en la determinació de les modalitats reglamentàries i de gestió amb les quals valorar els riscs als que s’exposa el Banc i les seves filials.
 • m) Oferir suport al Consell d’Administració en la determinació de les Polítiques societàries que fan referència al sistema de control intern en coherència amb la propensió al risc escollida. En particular fa propostes de:
  • • l'estructura de control, amb particular referència a les decisions de dotar l’Entitat d’específiques funcions de control de conformitat a les disposicions de Supervisió;
  • • nomenament i cessament del Responsable de la funció de Compliance, del Responsable de la funció de Gestió de Riscs, del Responsable de la funció d’Auditoria Interna i del Responsable de la funció d’Inspecció Xarxa de Venda;
  • • el model organitzatiu de suport de les funcions de control, a més a més de les directrius sobre les seves respectives activitats, les quals són necessàries per a la determinació dels seus relatius Reglaments.
 • n) Reavaluar anualment la llista de riscs, financers i no financers, més significatius als que s’exposa el Banc i les seves filials, així com el nivell de tolerància establert per a cada un dels riscs. Això inclourà la identificació, la comprensió i l’avaluació dels riscs emergents, com ara els derivats de canvis socials, tecnològics, regulatiu i climàtics entre d’altres, i els riscs reputacionals, així com els mecanismes d’alerta primerenca existents, avaluant-ne periòdicament l’eficàcia.
 • o) Vigilar que la política de preus dels actius i els passius oferts als clients tingui plenament en compte el model empresarial i l’estratègia de risc de l’entitat. En cas contrari, la Comissió Mixta presentarà al Consell d’Administració un pla per esmenar-la.
 • p) Determinar, amb el Consell d’Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscs que hagi de rebre el mateix comitè i el Consell d’Administració.
 • q) Valorar els Plans anuals preparats respectivament pel Responsable de Control de Riscs i Compliance, pel Responsable d’Auditoria Interna i pel Responsable d’Inspecció Xarxa de Venda, i sol·licitar quan s’escaigui que s’hi afegeixin intervencions específiques no planificades.
 • r) Oferir suport al Consell d’Administració en la valoració efectuada sobre la conformitat, idoneïtat i efectiu funcionament del sistema de control intern, a través d’assegurar-se que els principals riscs empresarials s’identifiquen correctament i es mesuren, es gestionen i es monitoritzen de manera adient. En particular expressa la seva opinió amb relació a:
  • • l’efectiu respecte i aplicació per part de l’Àrea de Control de Riscs i Compliance, de l’Àrea d’Auditoria Interna i de l’Àrea d’Inspecció Xarxa de Venda de les directrius definides en matèria de desenvolupament de l’activitat de control;
  • • la idoneïtat quali-quantitativa de l’Àrea de Control de Riscs i Compliance, de l’Àrea d’Auditoria Interna i de l’Àrea d’Inspecció Xarxa de Venda, i que aquestes mateixes àrees disposin d’autonomia de judici apropiada;
  • • La coherència amb el principi de proporcionalitat i amb les directrius estratègiques del model de control del Grupo Mediolanum;
 • s) Expressar una opinió amb referència a l’aplicació de les directrius del PAC (procés d’autoavaluació del capital) dels resultats d’aquest, amb objecte de la idoneïtat patrimonial del Banc i del Grup, així com dels resultats de l’autoavaluació del Banc en referència al procés PAC.
 • t) Col·laborar per a l’establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racionals. A aquests efectes, la Comissió Mixta examinarà, sense perjudici de les funcions del Comitè de Nomenaments i Remuneracions, si la política d’incentius prevista en el sistema de remuneració té en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l’oportunitat dels beneficis.
 • u) Supervisar la funció d’Auditoria Interna del Banc i les seves filials, i garantir la independència, autonomia i universalitat de la funció d’Auditoria Interna. En concret, la Comissió Mixta d’Auditoria i Riscs es responsabilitzarà de:
  • • Avaluar i aprovar anualment les funcions a assumir per la Direcció d’Auditoria interna del Grup.
  • • Avaluar, aprovar i supervisar l’execució i desenvolupament del Pla Anual d’auditoria interna del grup, a proposta de la Direcció d’Auditoria Interna. En particular verificarà que el Pla d’Auditoria hagi considerat les principals àrees de risc, financer i no financer, i que la dotació de mitjans tècnics, financers i humans, sigui l’adequada per als objectius d’auditoria i els treballs a realitzar.
  • • Supervisar i fer un seguiment d’aquells plans addicionals de caràcter ocasional o específic que calgués posar en pràctica per raons de canvis regulatius o per necessitats d’organització de la companyia.
  • • Assegurar que existeixi una coordinació adequada amb altres funcions d’assegurament com són la de control i gestió del risc i el compliment normatiu, així com amb l’auditor extern.
  • • Assegurar que el responsable d’Auditoria Interna del grup tingui accés efectiu a la Comissió Mixta d’Auditoria i Riscs.
  • • Supervisar l’informe anual amb l’opinió del Responsable d’Auditoria Interna, i verificar l’adequació de les conclusions assolides per la funció d’Auditoria Interna del grup i seguiment dels plans d’acció definits, així com que qualsevol discrepància que hagués sorgit amb la Direcció del Banc i les filials s’hagi resolt.
  • • Avaluar el funcionament de la funció d’auditoria interna del grup i l’exercici del seu responsable.
  • • Proposar el nomenament, reelecció i cessament del responsable de la funció d’Auditoria interna del grup.