Inici > Informació legal > Informació ASG
  • Tornar

Informació ASG


El Grupo Mediolanum considera la sostenibilitat com a part integrant de la seva cultura i un dels elements fonamentals del seu model de negoci, capaç de generar valor afegit a llarg termini i contribuir a la realització de la seva Visió i dels valors de Llibertat, Relació, Innovació i Compromís amb els Stakeholders, començant pels seus clients, inversors i col·lectivitat.

La nostra Visió està en línia amb el Pla d’Acció definit per la Comissió Europea per reforçar el paper de les finances en la realització d’una economia eficient que persegueixi també objectius ambientals i socials.

La sostenibilitat constitueix una elecció estratègica a través la qual les Societats del Grup comparteixen les directrius fonamentals i han desenvolupat un enfocament a les inversions responsables que combina els objectius econòmics i de rendibilitat amb els factors ASG (Ambientals, Socials i Governança) en l’anàlisi i la gestió de les solucions d’inversió.

Aquest enfocament es basa en un sistema de governança que, a través de polítiques i procediments interns, té la finalitat d’afavorir la difusió de valors com ara l’honradesa professional i el respecte a les normes i lleis.

Amb la finalitat d’assolir els objectius de transparència prevists en el Reglament Europeu 2019/2088 relatiu a la informació sobre sostenibilitat en l’àmbit dels serveis financers, el Banc comunica les modalitats per les quals:

  • integra els riscs de sostenibilitat en els processos i decisions d’assessorament
  • té en compte les Principals Incidències Adverses en els factors de sostenibilitat en l’assessorament
  • té en compte els factors de sostenibilitat en les polítiques de remuneracions de l’Entitat

Integració dels Factors de Sostenibilitat en l’assessorament

Banco Mediolanum desenvolupa i adopta un enfocament que pretén incloure, gràcies als factors ASG, els riscs i les oportunitats no evidenciats per l’anàlisi financera convencional. De fet, els factors ASG representen aspectes rellevants que cal tenir en consideració, tant a l’hora de realitzar un control del risc més eficaç com d’identificar els àmbits d’activitat potencialment generadors de valor, tenint en compte les exigències més rellevants en termes mediambientals, socials i de bon govern.

Per garantir un correcte compliment del procés d’integració dels riscs sostenibles, es duu a terme, a nivell de Grupo Mediolanum, una acció de monitoring del scoring ASG, que és d’aplicació sobre tots els productes distribuïts pel Banc, mitjançant la utilització d’un proveïdor de ràtings extern, tant per als productes desenvolupats per les empreses del Grup, com per a aquells altres productes que han estat desenvolupats per tercers. Aquest sistema de scoring, basat en dades quantitatives, permet comparar els productes entre sí.

El Grupo Mediolanum vetlla per un desenvolupament global sostenible, finalitat amb la qual integra en el procés de selecció de societats gestores de tercers, una anàlisi qualitativa, basada en una activitat de Due Diligence, sobre les polítiques de sostenibilitat de tercers emissors de productes d’inversió, per garantir l’alineament de les entitats terceres seleccionades amb la filosofia del Grup.

Així mateix, també es realitza un seguiment o monitoring continuat de les inversions ASG a nivell de tot el Conglomerat Financer, a través de la Comissió d’Inversions ASG, que guia l’enfocament de les inversions ASG i defineix llindars mínims qualitatius/quantitatius.

Principals Incidències Adverses (PIAS)

A dia d’avui, la implementació de les principals incidències adverses és limitada degut a que, actualment, no s’ha publicat cap informació des de la RTS normativa sobre com se n’ha de realitzar la implantació.

En el seu procés de presa de decisions d’assessorament, Banco Mediolanum té en compte les principals incidències adverses quant als Factors de Sostenibilitat, a través del sistema de scoring ASG.

El procés d’assignació del scoring ASG avalua els efectes que les activitats, productes i serveis de les empreses poden tenir en el medi ambient, la societat en general i en les pràctiques de govern corporatiu, com ara: la petjada de carboni d’una empresa, com es relaciona amb el seu personal, les condicions de treball, els controls de governança per reduir els costs associats a les controvèrsies.

El Banc, amb la informació que li subministra el Grup, realitza un seguiment del scoring ASG dels fons que es col·loquen i avalua la tendència parant especial atenció a aquelles tendències negatives de mitjà-llarg termini atès que es considera que aquesta tendència pot portar a un empitjorament dels temes ASG dels emissors en la cartera, un augment en risc i, per tant, un major efecte negatiu sobre els factors ASG.

Política de Remuneracions

Banco Mediolanum té l’aspiració de realitzar una progressiva integració dels aspectes de sostenibilitat ambiental, social i de governança en l’estratègia, la gestió de riscs i els processos de remuneració, promovent un approach sistèmic, inclusiu i transparent que pugui garantir també els principis de pluralitat, igualtat d’oportunitats i igualtat i no discriminació de gènere.