Inici > Informació legal > Informació clàusula sòl
 • Tornar

INFORMACIÓ CLÀUSULA SÒL


En compliment d'allò que estableix el Reial Decret-Llei 1/2017, del 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, Banco Mediolanum ha implantat un procediment per a la tramitació de las sol·licituds de devolució de les quantitats satisfetes en aplicació de la clàusula sòl.

Descripció del Procediment

L'atenció i resolució de les sol·licituds presentades correspondrà a la Unitat de Sol·licitud d'Anàlisi d'Aplicació del RDL 1/2017 de Banco Mediolanum, per a la qual els clients podran fer servir el Formulari de sol·licitud d'anàlisi clàusula sòl.

L'esmentat formulari s'haurà de remetre per correu postal a la següent adreça:

Banco Mediolanum

Unitat de Sol·licitud d'Anàlisi d'Aplicació del RDL 1/2017

Avinguda Diagonal, 668-670

08034 - Barcelona

Addicionalment, l'Entitat posa a disposició dels clients la següent adreça de correu electrònic, a la qual poden adreçar llurs sol·licituds: solicitud.analisis.clausula.suelo@bancomediolanum.es

La presentació de la sol·licitud té caràcter voluntari per als clientes que estiguin dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma, és a dir, persones físiques consumidores titulars d'un préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària que incloguin una clàusula sòl.

Un cop rebuda la sol·licitud per part de la Unitat de Sol·licitud d'Anàlisi d'Aplicació del RDL 1/2017 de Banco Mediolanum, es procedirà a la seva anàlisi i es resoldrà sobre dita sol·licitud en el termini màxim de tres mesos des de la seva presentació.

En el cas que es consideri que la devolució no procedeix, es comunicarà al client les raons que han motivat aquesta decisió.

En el cas de conformitat amb la sol·licitud, es comunicarà al client l'import de la devolució degudament desglossat, amb indicació de les quantitats que corresponguin en concepte d'interessos. Si el client està d'acord amb la decisió comunicada, haurà de manifestar-ho a l'Entitat, la qual acordarà per escrit amb el client la devolució de l'efectiu, o, alternativament, la mesura compensatòria que ambdues parts convinguin.

La declaració de conformitat l'hauran de fer tots els titulars de l'operació hipotecària.

A efectes que el client pugui adoptar les mesures que estimi oportunes, s'entendrà que el procediment ha conclòs sense acord:

 • Si l'Entitat rebutja expressament la sol·licitud del client.
 • Si finalitza el termini de tres mesos sense cap comunicació per part de l'Entitat al client.
 • Si el client no està d'acord amb el càlcul efectuat de la quantitat a tornar per l'Entitat o rebutja la quantitat oferta.
 • Si transcorregut el termini de tres mesos no s'ha posat a disposició del client de manera efectiva la quantitat oferta.
 • Quan no tots els interessats acceptin la decisió de devolució comunicada per l'Entitat.

Les devolucions acordades poden generar obligacions tributàries per al seu perceptor. Així mateix, es comunicarà a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa a les devolucions percebudes.

Mentre no es resolgui la sol·licitud d'anàlisi, el client no podrà exercitar cap acció judicial o extrajudicial. Si el client interposés demanda amb anterioritat a la finalització del procediment, es produirà la suspensió del procés fins que es resolgui.

Normativa de transparència i protecció del client de serveis financers

 • Ordre ECC/2316/2015, del 4 de novembre, relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers. (BOE núm. 265, 5-Nov-2015)
 • Reial Decret Legislatiu 4/2015, del 23 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors. (BOE núm. 255, 24-Oct-2015)
 • Reial Decret Llei 11/2015, del 2 d'octubre, per regular les comissions per a la retirada d'efectiu en els caixers automàtics. (BOE núm. 237, 3-Oct-2015)
 • Llei 10/2014, del 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit. (BOE núm. 156, 27-Jun-2014)
 • Ordre ECC/2502/2012, del 16 de novembre, mitjançant la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions. (BOE núm. 281, 22-Nov-2012)
 • Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs. (BOE núm. 161, 6-Jul-2012)
 • Circular 7/2011, del 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre fullet informatiu de tarifes i contingut dels contractes-tipus. (BOE núm. 309, 24-des-2011)
 • Ordre EHA/2899/2011, del 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris (BOE núm. 261, 29-Oct-2011)
 • Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE núm. 151, 25-Jun-2011)
 • Ordre EHA/1665/2010, de l'11 de juny, mitjançant la qual es desenvolupen els articles 71 i 76 del Reial Decret 217/2008, del 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de la resta d'entitats que presten serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contractes-tipus. (BOE núm. 152, 23-Jun-2010)
 • Ordre EHA/1608/2010, del 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament. (BOE núm. 148, 18-Jun-2010)
 • Llei 16/2009, del 13 de novembre, de serveis de pagament. (BOE núm. 275, 14-Nov-2009)
 • Reial Decret 217/2008, del 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de la resta d'entitats que presten serveis d'inversió i mitjançant el qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, del 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, del 4 de novembre. (BOE núm. 41, 16-Feb-2008)
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. (BOE núm. 287, 30-Nov-2007)
 • Llei 41/2007, del 7 de desembre, mitjançant la que es modifica la Llei 2/1981, del 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i l'assegurança de dependència i a través de la qual s'estableix determinada norma tributària. (BOE núm. 294, 8-des-2007)
 • Reial Decret 304/2004, del 20 de febrer, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions. (BOE núm. 48, 25-Feb-2004)
 • Ordre ECO/734/2004, de l'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres. (BOE núm. 72, 24-des-2004)
 • Reial Decret Legislatiu 1/2002, del 29 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions. (BOE núm. 298, 13-des-2002)
 • Llei 44/2002, del 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer. Disposició addicional dotzena (BOE núm. 281, 23-Nov-2002)
 • Circular número 6/2001, del 29 d'octubre, sobre Titulars d'Establiments de Canvi de Moneda. (BOE núm. 274, 15-Nov-2001)
 • Ordre del 16 de novembre de 2000 de desenvolupament de la Llei 9/1999, del 12 d'abril, mitjançant la qual es regula el règim jurídic de les transferències entre Estats membres de la Unió Europea així com altres disposicions en matèria de gestió de transferències en general. (BOE núm. 283, 25-Nov-2000)
 • Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació. (BOE núm. 89, 14-Abr-1998)
 • Llei 2/1994, del 30 de març, sobre Subrogació i Modificació de Préstecs Hipotecaris. (BOE núm. 80, 4-Abr-1994)
 • Circular 8/1990, del 7 de setembre, a entitats de crèdit, sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela. (BOE núm. 226, 20-Sep-1990)

Documentació: