Inici > Assegurances > Mediolanum Protecció Futur Extra
  • Tornar

Mediolanum Protecció Futur Extra

Amb l'assegurança Mediolanum Protecció Futur Extra, que GENERALI ofereix en exclusiva als Clients del Banco Mediolanum, pots protegir els estalvis per a la jubilació davant d'imprevistos.


Mediolanum Protecció Futur Extra

Què és i a qui va dirigida?

És una assegurança de vida, vinculada a operacions d’estalvi del Banco Mediolanum, que et permet protegir les inversions destinades a cobrir la teva jubilació de situacions imprevisibles.

Mediolanum Protecció Futur Extra està especialment dissenyada per vincular-se als principals productes destinats a la jubilació que el Banco Mediolanum ofereix als seus Clients: Futur Extra PIAS i Europension Vida 2. Aquests productes tenen com a objectiu oferir un complement ideal a la pensió pública després de la jubilació.

Com que poden succeir imprevistos que no ens permetrien aconseguir aquests objectius que ens hem marcat, Mediolanum Protecció Futur Extra t'ajuda a aconseguir aquest objectiu, fins i tot en els casos imprevisibles.


Què cobreix i què ofereix?

Estan cobertes les situacions següents (contingències):

  • Defunció per qualsevol causa.
  • Invalidesa absoluta total i permanent.

Mediolanum Protecció Futur Extra garanteix el pagament al beneficiari (ja sigui l'assegurat, en cas d'invalidesa, o els beneficiaris indicats, en cas de mort) d'una prestació que permet completar el pla d'acumulació de capital (PAC) del producte vinculat Futur Extra PIAS o Europension Vida.

És a dir, la prestació és l’equivalent de la diferència entre el total de primes pactades en el moment de contractació d’aquest producte d'acumulació i el total de primes que, teòricament, s'haurien d'haver efectuat fins a aquesta data, segons el pla establert en el moment de la contingència.

Per exemple, si s'estableix un PAC per un període de 20 anys i s'hi aporten 100 € mensuals i una prima inicial de 1.200 euros (25.200 € en total), i es produeix una contingència el 4t any i l'assegurat ha aportat el total de primes previstes fins a aquest moment (6.000 €, inclosa la prima inicial), la prestació de Mediolanum Protecció Futur Extra és l'equivalent de la diferència, és a dir, 19.200 €.

En qualsevol cas, independentment que s'hagin fet les aportacions previstes en cada moment al PAC vinculat o se n'hagi fet un nombre inferior, o aportacions addicionals, el capital assegurat se segueix calculant-de la mateixa manera.

  • S'estableix un mínim a assegurar de 10.000 € i un màxim de 75.000 €. Així mateix, la durada mínima de l'assegurança és de 5 anys i la màxima es correspon amb el venciment del pagament del pla de primes pactat en el PAC vinculat, normalment als 65 anys.
  • Per a la figura de l'assegurat s'estableix una edat màxima de 60 anys en el moment de contractació i la durada màxima de l'assegurança és fins que l'assegurat compleixi 65 anys.

Modalitats de contractació

L’adhesió a l’assegurança Mediolanum Protecció Futur Extra es fa mitjançant el pagament d’una prima anual periòdica, constant per a tota la durada de l’assegurança. Aquesta prima es determina segons l'edat i el sexe de l'assegurat, l'import per assegurar i la durada de l'assegurança, que es correspon amb la durada del producte PAC al qual es vincula.

Tot seguit, a tall d’exemple, s’indica el cost de l’assegurança segons el sexe, per a les edats de 35, 45 i 55 anys, i per a durades que preveuen finalitzar als 65 anys, és a dir, de 30, 20 i 10 anys, respectivament, edat normalment entesa com a edat de jubilació (si bé el producte és flexible i es pot ajustar a l’edat del Client o a l’edat prevista de jubilació en cada cas):

Exemple prima neta anual home (import €/any)

Aportació al PAC vinculat Edat d’inici: 35 anys
Durada: 30 anys
Edat d’inici: 45 anys
Durada: 20 anys
Edat d’inici: 55 anys
Durada: 10 anys

100 €/mes

134,4

151,19

140,7

150 €/mes

201,6

226,8

211,0

250 €/mes

280,03 (*)

377,9

251,7

Exemple prima neta anual dona (import €/any)

Aportació al PAC vinculat Edat d’inici: 35 anys
Durada: 30 anys
Edat d’inici: 45 anys
Durada: 20 anys
Edat d’inici: 55 anys
Durada: 10 anys

100 €/mes

43,9

93,9

75,17

150 €/mes

65,9

125,9

112,7

250 €/mes

91,5 (*)

209,8

187,9

* L'import nominal màxim cobert són 75.000 €

Exemple: suposem que un home de 45 anys ha contractat el producte de jubilació vinculat per un total de 20 anys, amb una aportació mensual de 150 €/mes i una prima inicial de 1.800 euros, cosa que suposa un total per cobrir de 36.000 €. Així, segons la taula, la prima que caldria pagar per l'assegurança seria de 226,8 €/any (a la qual cal sumar els impostos aplicables corresponents).

El cost real de l'assegurança es determina i es notifica en el moment en què se sol·licita, segons les característiques del prenedor i del producte PAC vinculat que s'assegura. S'estableix una prima mínima de 30 € anuals.

També es pot contractar aquesta assegurança associant-la a productes de jubilació oberts amb anterioritat al Banco Mediolanum, cas en el qual cal ajustar-la al venciment del pla de pagaments d’aquests.

Què cal fer si passa el pitjor?

En cas que es produeixi alguna de les contingències o dels sinistres previstos, cal dirigir-se al Centre Operatiu i de Serveis de l’entitat asseguradora Generali al 902 33 34 33 o bé al fax 902 300 254.


Pots contractar aquesta assegurança a través dels següents canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.