Inici > Jubilació > Pensions Bonus
 • Tornar

Mediolanum Pensions Bonus

Apunta’t al servei intel·ligent de Plans Pensions que evolucionaran amb tu. Pensions Bonus adapta automàticament el perfil de risc de la inversió a mesura que la teva edat avança.


Classificació dels plans de pensions

El nivell de risc dels plans de pensions que componen el servei Mediolanum Pensions Bonus, en una escala des d'1 a 7, sent 2, 4 i 6. El nivell de risc de cada un dels plans està detallat a la pàgina del pla corresponent .
1
2
3
4
5
6
7
Menor risc
Potencialment menor rendiment
Major risc
Potencialment major rendiment
2
Mediolanum
Actius Monetaris
4
Mediolanum
Renda Fixa Mixta
6
Mediolanum
Renda Variable

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.


Mediolanum Pensiones Bonus

Què és Pensions Bonus?

Pensions Bonus optimitza la rendibilitat i redueix el risc en adaptar cada any, de forma automàtica, la composició de la inversió, cosa que suposa una innovació en el camp dels serveis de pensions. Com pots veure la Banca Personal de Banco Mediolanum vetlla per poder oferir-te productes actualitzats i fets a mida.

En acompanyar-te en el teu cicle de vida, Pensions Bonus va desplaçant el pes de la inversió de la renda variable a la renda fixa i els actius monetaris a mesura que t’acostes a l’edat de la jubilació. Això s’aconsegueix partint d’un perfil d’inversió adaptat a tu.

I com que creiem que el teu esforç mereix una recompensa, t’oferim Pensions Bonus: un premi a la teva fidelitat i constància.


Pots contractar el pla de jubilació Pensions Bonus a través dels següents canals que Banco Mediolanum et posa a disposició:

Family Banker® / Agent Representant.

Tres plans de pensions i cinc perfils d’inversió en un sol servei

Per aconseguir l’adaptació dinàmica dels perfils de risc, hem combinat tres plans de pensions en un sol servei. En subscriure Pensions Bonus el titular signa un únic contracte pel qual s’adhereix simultàniament a tres plans de pensions:


Classificació dels plans de pensions

Risc 3/6-7

En adherir-se al servei de pensions, el titular tria, a més, un dels cinc perfils d’inversió possibles: Decidit, Oportunitat, Moderat, Prudent i Lliure. En el perfil denominat Lliure el titular defineix la composició de la inversió, mentre que en la resta de perfils aquesta composició està prefixada. Recorda que el teu Family Banker® està amb tu per ajudar-te a decidir quina opció és la que més et convé.

Amb Pensions Bonus, Banco Mediolanum integra en un únic producte diferents estratègies d’inversió, cosa que permet al titular mobilitzar els drets consolidats d’un pla a un altre.

Pensions Bonus és un sistema individual de pensions, de la modalitat d’aportació definida, és a dir, aquella en què se sap quina és l’aportació però en què la prestació que es rebrà en la jubilació dependrà del nivell d’aportacions i de l’evolució de cadascun dels tres plans de pensions.

El millor regal per a la jubilació

Volem premiar la teva fidelitat amb un regal que realment doni valor afegit a la teva jubilació. Aquest regal consisteix en una bonificació en metàl·lic (bonus), a un tipus d’interès atractiu sobre les aportacions/mobilitzacions efectuades des de l’adhesió al servei; és a dir, tu en determines l’import. I a més, l’aniràs percebent cada 5 anys, ja que s’anirà abonant al compte corrent.

Com invertir en Pensions Bonus

Aportació única més aportacions voluntàries (PIC) o pla d’acumulació de capital (PAC). Les aportacions del PAC poden ser mensuals, trimestrals, semestrals o anuals.

Inversió mínima
30 euros/any per PAC activat

Fiscalitat dels plans de pensions

 • Les prestacions rebudes d’un pla de pensions es consideren a efectes fiscals rendiments del treball. S’integren a la base general de l’IRPF, i estan subjectes a retenció a compte.
 • Si es rescata en forma de capital, al rendiment obtingut se li aplica una reducció del 40 %, però només a aportacions realitzades fins al 31/12/2006.
 • Les aportacions als plans de pensions redueixen la base imposable general de l’IRPF amb una sèrie de limitacions. D’aquesta forma es pot arribar a obtenir un estalvi fiscal important en funció del tipus marginal de tributació a què es tributi.
 • Tenint en compte que en cap cas la base liquidable general podrà ser negativa, el límit màxim de la reducció serà la menor de les quantitats següents:
  • 8.000€.
  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebudes individualment en l’exercici.
  • Nota: en declaracions conjuntes aquests límits màxims s’aplicaran individualment a cadascun dels cònjuges.
 • En cas que les quantitats aportades no s’hagin pogut reduir de la base imposable es podran reduir en els cinc exercicis següents.
 • El límit anual de les reduccions que s’apliquen per aportacions realitzades a plans de pensions i plans de previsió assegurats es calcula de forma conjunta.
 • En cas de defunció del titular del pla de pensions els beneficiaris no tributen en base a l’impost de successions i donacions, sinó que l’import que reben està subjecte a l’IRPF en concepte de rendiment de treball.

Nota: Aquesta informació és conforme a la normativa fiscal vigent, i resta subjecta a revisió i a les modificacions que es puguin produir en el futur.

Quant costa subscriure un Pensions Bonus?

 • Comissió de gestió: des d’un 0,8% a un 1,5% sobre patrimoni segons el pla.
 • Comissió de dipositaria: 0,20% sobre nominal.

Documentació:


Enllaços d'interès: