Inici > Jubilació > FISCALITAT DE LES EPSV
  • Tornar

FISCALITAT DE LES EPSV


Aportacions

Per als contribuents residents a Biscaia, Guipúscoa i Àlaba, respectivament, les aportacions als plans de previsió integrats a Mediolanum Previsió EPSV es redueixen en la Base Imposable General de l’IRPF amb els límits següents:

  • 5.000€ anuals.
  • Aportacions a cònjuges o parelles de fet: El/La contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendes a integrar en la Base Imposable General o si són inferiors a 8.000 euros anuals podran reduir les aportacions realitzades a l’EPSV del cònjuge amb el límit màxim de 2.400 € anuals.

Aportacions a persones amb minusvalidesa física de grau igual o superior al 65% o psíquica igual o superior al 33% o que hagi estat declarada judicialment amb independència del grau. Poden realitzar aportacions, a més del titular minusvàlid, els familiars fins al tercer grau de parentesc, incloent-hi el cònjuge o tutors. El límit conjunt de reducció és de 24.250 euros anuals i el límit individual per a familiars, cònjuge o tutors és de 8.000 euros. L’aplicació d’aquestes reduccions no pot generar una Base Liquidable General negativa.

Les aportacions realitzades en l’exercici que no hagin pogut ser objecte de reducció en la Base Imposable General, bé per ser insuficient o per excedir els límits anteriorment esmentats, podran aplicar-se -prèvia sol·licitud de l’interessat- en la declaració de l’IRPF fins als cinc exercicis següents.

Quan concorrin aportacions pròpies de l’exercici amb aportacions d’exercicis anteriors que no hagin pogut ser reduïdes, es reduiran en primer lloc les corresponents a anys anteriors.

Prestacions

Les prestacions estan subjectes a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb el tractament de Rendiment de Treball Personal, subjecte a retenció.

A) Prestacions en forma de capital: S’integraran al 100% en la Base Imposable General, excepte si han transcorregut més de dos anys des de la primera aportació, cas en què s’integrarà al 60% fins a 300.000€ i al 100% la resta. No obstant això, el contribuent no estarà obligat a integrar necessàriament al 60 per 100 les quantitats percebudes en forma de capital en el primer exercici de cobrament, i podrà optar per aplicar aquest percentatge sobre els imports que obtingui, igualment en forma de capital, en el segon o successius exercicis, sempre que no ho hagi fet anteriorment.

B) Prestacions en forma de renda. S’integren al 100% en la Base Imposable General.

C) Prestacions en forma de capital – renda.

A cadascuna de les parts se li aplicarà la seva normativa.

Nota: La present informació és conforme a la normativa fiscal vigent, i resta subjecta a revisió i a les modificacions que es puguin produir en el futur.