Inici > Jubilació > FISCALITAT DE LES EPSV
 • Tornar

FISCALITAT DELS PLANS DE PENSIONS


Aportacions

Les aportacions a plans de pensions redueixen la base imposable general de l’IRPF, en els següents imports:

 • Per aportacions individuals, la menor de les següents quantitats:
  • 2.000 €.
  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.
 • Per contribucions empresarials: 8.000€
 • Per aportacions a favor d’un pla de pensions del cònjuge, 1.000 €, sempre que el cònjuge no obtingui rendes i si les obtingués fossin inferiors a 8.000 euros anuals.
 • Per aportacions a plans de pensions de persones amb una discapacitat física de grau igual o superior al 65% o psíquica igual o superior al 33% o que hagi estat declarada judicialment amb minusvalidesa amb independència del seu grau:
  • La persona discapacitada: 24.250€
  • Per familiars (fins al 3er grau): 10.000€
  • Límit conjunt: 24.250€

En cas que les quantitats aportades no hagin pogut reduir la base imposable per insuficiència de base o per superar el límit de reducció, es podran reduir en els cinc exercicis següents.

Prestacions

Les prestacions dels plans de pensions tenen la consideració de Rendiment del Treball, subjectes a retenció a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En cas de percebre la prestació en forma de capital, es podrà aplicar una reducció d’un 40%, si es compleix que:

 • Hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.
 • S’aplicarà a la part de capital que correspongui a aportacions realitzades fins al 31/12/2006.
 • Se sol·liciti la prestació l’any en què es compleixi la contingència o en els dos següents.

Si la prestació es percep en forma de renda, s’integrarà al 100% a l’IRPF.

Nota: La present informació s'acull a la normativa fiscal vigent i està subjecta a revisió i a les modificacions que es poguessin produir en el futur.