Inici > Assegurances > Mediolanum Protección Premium Plan
  • Tornar

Mediolanum Protecció New Generation

Aquesta és una assegurança de GENERALI, en exclusiva per a Clients del Banco Mediolanum que hagin invertit en la gamma de productes d’inversió de Banco Mediolanum New Generation i que vulguin protegir els seus estalvis.


Mediolanum Protección Premium Plan

Què és i a qui va dirigida?

Mediolanum Protecció New Generation és una assegurança de vida vinculada a les operacions d'estalvi del Banco Mediolanum, que permet protegir les teves inversions de situacions imprevisibles.

Mediolanum Protecció New Generation està ideada per vincular-se al producte d'estalvi Mediolanum New Generation, que permet acumular un capital a llarg termini per al futur dels nostres fills, per exemple, per pagar la seva educació universitària o de postgrau.

Però no n’hi ha prou de pensar a estalviar per al futur dels nostres fills, també cal tenir en compte que poden succeir imprevistos i hi ha el perill que no puguem completar aquest estalvi que ens hem marcat. Cal protegir-se, protegir-los... Per això, Mediolanum Protecció New Generation et permet aconseguir aquest objectiu, fins i tot en aquests casos.


Què cobreix i què ofereix?

Estan cobertes les situacions següents (contingències):

  • Defunció per qualsevol causa.
  • Invalidesa absoluta total i permanent.

Mediolanum Protecció New Generation garanteix el pagament al beneficiari (ja sigui l'assegurat, en cas d'invalidesa, o els beneficiaris indicats, en cas de mort) d’una prestació que permet completar el Pla d’Acumulació de Capital (PAC) del producte vinculat Mediolanum New Generation.

És a dir, la prestació és l’equivalent a la diferència entre el total de primes pactades en el moment de contractació d’aquest producte d'acumulació i el total de primes que, teòricament, s'haurien d'haver efectuat fins a aquesta data, segons el pla establert en el moment de la contingència.

Per exemple, si s'estableix un PAC per un període de 10 anys i s'hi aporten 100 € mensuals i una prima inicial de 1.200 euros (13.200 € en total), el total inicial per cobrir serien, per tant, 12.000 €. En cas que es produeixi una contingència el 4t any i l’assegurat hagi aportat el total de primes previstes fins a aquest moment (6.000 €, inclosa la prima inicial), la prestació de Mediolanum New Generation Protecció és l’equivalent a la diferència, és a dir, 7.200 €.

En qualsevol cas, independentment que s'hagin fet totes les aportacions previstes en cada moment al PAC vinculat o se n’hagi fet un nombre inferior, o aportacions addicionals, el capital assegurat se segueix calculant de la mateixa manera.

  • S'estableix un mínim per assegurar de 10.000 € i un màxim de 75.000 €. La durada mínima de l'assegurança és de 5 anys i la màxima es correspon amb el venciment del pagament de pla de primes pactat al PAC vinculat.
  • Per a la figura de l'assegurat s'estableix una edat màxima de 60 anys en el moment de contractació i la durada màxima de l'assegurança és fins que l'assegurat compleixi 65 anys.

Modalitats de contractació

L'adhesió a l'assegurança Mediolanum Protecció New Generation es fa mitjançant el pagament d'una prima anual periòdica, constant per a tota la durada de l'assegurança. Aquesta prima es determina segons l'edat i el sexe de l'assegurat, l'import que es vol assegurar i la durada de l'assegurança, que es correspon amb la durada del producte PAC al qual es vincula.

Tot seguit, a tall d'exemple, s'indica el cost de l'assegurança segons el sexe per a les edats de 35, 45 i 55 anys i per dues durades concretes (10 i 15 anys), si bé pot establir-se per qualsevol altra durada:

Exemple prima neta anual home (import €/any)

Aportació al PAC vinculat PAC a 10 anys PAC a 15 anys
Edat d’inici 35 45 55 35 45 55

150 €/mes

31,1

78,6

211,0

67,4

158,6

421,4

250 €/mes

56,9

131,0

351,7

112,4

264,3

702,3

400 €/mes

91,0

209,6

562,8

179,8

422,9

1.123,7

Exemple prima neta anual dona (import en €/any)

Aportació al PAC vinculat PAC a 10 anys PAC a 15 anys
Edat d’inici 35 45 55 35 45 55

150 €/mes

-

45,1

112,8

43,3

90,6

224,3

250 €/mes

36,6

75,2

187,9

72,2

151,0

373,9

400 €/mes

58,6

120,3

300,7

115,5

241,6

598,2

Exemple: suposem que un home de 35 anys ha contractat el producte PAC vinculat per un total de 10 anys, amb una aportació mensual de 250 €/mes i una prima inicial de 3.000 euros, cosa que suposa un total a cobrir de 30.000 €. Així, segons la taula, la prima que caldria pagar per l'assegurança seria de 56,9 €/any (a la qual cal sumar els impostos aplicables corresponents).

El cost real de l'assegurança es determina i es comunica en el moment en què se sol·licita, segons les característiques del prenedor i del producte PAC vinculat que es vol assegurar. S'estableix una prima mínima de 30 € anuals.

També és possible contractar aquesta assegurança per a PAC oberts amb anterioritat en el Banco Mediolanum, cas en el qual cal ajustar-la al venciment del pla de pagaments d’aquests.

Què cal fer si passa el pitjor?

En cas que es produeixi alguna de les contingències o dels sinistres previstos, cal dirigir-se al Centre Operatiu i de Serveis de l’entitat asseguradora Generali al 902 33 34 33 o bé al fax 902 300 254.


Pots contractar aquesta assegurança a través dels següents canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.