Inici > Tarifes i altra documentació > Fons de Garantia
 • Tornar

Fons de Garantia


En compliment del que es disposa al Reial Decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit, Banco Mediolanum, S.A. t’informa que està adherit al:

Fons de Garantia de Dipòsits en Establiments Bancaris (FGDE Bancaris)
C/ José Ortega y Gasset, 22 - 5ª planta, 28006 Madrid
Telèfon: +34 91 431 66 45 - Fax: +34 91 575 57 28
Email: fogade@fgd.es
Web: www.fgd.es

Així mateix, informem que els dipòsits mantingut a la nostra entitat gaudeixen de la garantia prestada pel fons fins a un límit equivalent a 100.000 euros per depositant, persona física o jurídica, i qualssevol que siguin el nombre i classe de dipòsits en què figuri com a titular.

Garantia de fins a 100.000 euros en cas de no retribució dels valors o instruments pertanyents a l’inversor com a conseqüència de les situacions previstes al Reial Decret. En cap cas no es cobriran les pèrdues de valor de la inversió.

Normativa de transparència i protecció del client de serveis financers

 • Ordre EHA/1665/2010, de 11 de juny, per la qual es desenvolupen els articles 71 i 76 del Reial Decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió i de les altres entitats que prestin serveis d’inversió, en matèria de tarifes i contractes-tipus. (BOE núm. 152, 23-Jun-2010)
 • Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d’informació aplicables als serveis de pagament. (BOE núm. 148, 18-Jun-2010)
 • Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament. (BOE nº 275, 14-Nov-2009)
 • Reial Decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió i de les altres entitats que presten serveis d’inversió i pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, de 4 de novembre. (BOE núm. 41, 16-Feb-2008)
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. (BOE núm. 287, 30-Nov-2007)
 • Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i l’assegurança de dependència i per la qual s’estableix determinada norma tributària. (BOE núm. 294, 8-Des-2007)
 • Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de plans i fons de pensions. (BOE núm. 48, 25-Feb-2004)
 • Reial Decret 303/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament dels comissionats per a la defensa del client de serveis financers. (BOE núm. 54, 3-Mar-2004)
 • Ordre ECO/734/2004, de 11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres. (BOE núm. 72, 24-Mar-2004)
 • Ordre PRE/1019/2003, de 24 de abril, sobre transparència dels preus dels serveis bancaris prestats a través de caixers automàtics. (BOE núm. 103, 30-Abr-2003)
 • Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Regulació dels plans i fons de pensions. (BOE núm. 298, 13-Des-2002)
 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer. Disposició addicional dotzena (BOE núm. 281, 23-Nov-2002)
 • Circular número 6/2001, de 29 d’octubre, sobre Titulars d’Establiments de Canvi de Moneda. (BOE núm. 274, 15-Nov-2001)
 • Ordre de 16 de novembre de 2000 de desenvolupament de la Llei 9/1999, de 12 d’abril, per la qual es regula el règim jurídic de les transferències entre Estats membres de la Unió Europea així com altres disposicions en matèria de gestió de transferències en general. (BOE núm. 283, 25-Nov-2000)
 • Circular 1/1996, de 27 de Març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre normes d’actuació, transparència i identificació dels clients en les operacions. (BOE núm. 86, 9-Abr-1996)
 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació. (BOE núm. 89, 14-Abr-1998)
 • Llei 7/1995, de 23 de març, de Crèdit al consum. (BOE núm. 72, 25-Mar-1995)
 • Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol, sobre Creació de Bancs, activitat transfronterera i altres qüestions relatives al Règim Jurídic de les Entitats de Crèdit. (BOE núm. 181, 31-Jul-1995)
 • Llei 2/1994, de 30 de març, sobre Subrogació i Modificació de Préstecs Hipotecaris. (BOE núm. 80, 4-Abr-1994)
 • Ordre de 5 de maig de 1994 sobre transparència de lrd condicions financeres dels préstecs hipotecaris. (BOE núm. 112, 11-May-1994)
 • Circular 8/1990, de 7 de setembre, a entitats de crèdit, sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela. (BOE núm. 226, 20-Set-1990)
 • Ordre de 12 de desembre de 1989, sobre tipus d’interès i comissions, normes d’actuació, informació a clients i publicitat de les entitats de crèdit. (BOE núm. 303, 19-Des-1989)
 • Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit. (BOE núm. 182, 30-Jul-1988) Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors. (BOE núm. 181, 29-Jul-1988)

Documentació