Inici > Tarifes i altra informació > Ingrés en compte de xecs lliurats a correus
 • Tornar

CONDICIONS INGRÉS EN COMPTE DE XECS LLIURATS A CORREUS


 • 1.- Li fem saber que el xec es rebrà a Banco Mediolanum en un termini màxim de 2 dies des del seu lliurament a Correus. Banco Mediolanum enviarà un SMS al telèfon mòbil que ens consti informat pel titular del compte d’abonament i li comunicarà l’ingrés del xec.
 • 2.- Banco Mediolanum queda facultat per optar entre:
  • a. Abonar provisionalment en el compte del client l’import dels xecs lliurats, abonament el qual no serà ferm i, consegüentment, el seu import no estarà disponible fins la data en què es dugui a terme el cobrament efectiu dels mateixos. A tal efecte, Banco Mediolanum queda expressament facultat per efectuar la corresponent retenció.
 • 3.- Els abonaments als quals es fa referència en el paràgraf anterior es faran prèvia deducció de les comissions de cobrament, custòdia i devolució, i dels imposts repercutibles, en els casos en què correspongui.
 • 4.- Els xecs s’admeten sota la precisa condició que només el pagament dels mateixos farà definitiu l’abonament i el seu import. En cas de ser tornats i impagats, es reintegraran pel cedent, bé en efectiu o bé per càrrec en compte segons decideixi Banco Mediolanum, i això fins i tot quan les devolucions es facin en qualsevol termini de temps, no hagin estat protestats o els protestaments es vegin afectats per defectes, del qual Banco Mediolanum queda totalment exempt de responsabilitat.
 • 5.- Banco Mediolanum es reserva la facultat de retenir en el seu poder els xecs impagats, després de carregar-los en compte sense provisió de fons suficients, per exercitar les accions pertinents contra els cedents dels xecs, fins que no hi hagi en el compte la suficient cobertura.
 • 6.- Banco Mediolanum no es fa responsable de:
  • a. Els defectes o equivocacions en l’extensió dels xecs, manca de requisits legals dels mateixos, ni per endarreriments, pèrdues o errors que no li siguin imputables.
  • b. Els perjudicis que se’n poguessin originar en cas de guerra civil o internacional, motí o revolució, vaga, incendi i, generalment, en cas de força major o circumstàncies imprevistes.
 • 7.- El nominal dels xecs impagats i protestats es podrà carregar en el compte del cedent mitjançant l’enviament de la fotocòpia del xec.

Advertiments específics respecte al lliurament de xec/xecs a Correus

Amb caràcter previ al lliurament de xecs a Correus per a la tramitació de l’ingrés del/dels seu/seus xec/xecs i, amb relació al/als mateix/mateixos, vostè haurà de tenir em compte els següents advertiments:

 • 1) Ha de ser un XEC NOMINATIU A NOM DEL CLIENT; és a dir, hi haurà de figurar com a beneficiari una persona amb nom i cognoms o, en cas de persones jurídiques, la seva raó social; mai no haurà de ser “Al portador”. El xec ha de ser per a INGRÉS EN COMPTE CORRENT. Per identificar-lo haurà d’haver estat “barrat”; és a dir, travessat diagonalment en el seu anvers per dues línies. El xec ha de ser en euros i de qualsevol Banc espanyol o amb Sucursal a Espanya.
 • 2) A tots els efectes es considerarà com a data i hora de recepció del/dels xec/xecs lliurat/lliurats a Correus, la data i hora de recepció del present document per part de l’oficina de Banco Mediolanum (oficina receptora), que anotarà dita data i hora a l’espai reservat per a la línia de validació més amunt indicada. Per a l’ingrés de xecs, Banco Mediolanum aplicarà, en el seu cas, les comissions i despeses corresponents calculades en base a les tarifes publicades.