Inici > Informació legal > Servei de Defensa del Client
 • Tornar

Servei de Defensa del Client


El Grup Mediolanum Espanya disposa d'un Servei de Defensa del Client la funció del qual és atendre i resoldre les queixes i reclamacions que els clients puguin presentar, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, d'acord amb el que estableix l'Ordre ECO / 734 / 2004, d'11 de març. L'adreça postal i electrònica del Servei són les següents:

Servei de Defensa del Client
Avinguda Diagonal, 668-670
08034 Barcelona
servicio.defensa.cliente@mediolanum.es

La utilització del correu electrònic haurà d'ajustar-se a les exigències previstes en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

L'activitat del Servei està regulada al Reglament de Funcionament per a la Defensa del Client, el qual es troba a disposició dels clients a les oficines bancàries obertes al públic de Banco Mediolanum, S.A., i a la pàgina web www.bancomediolanum.es, així com a la seu social de les entitats Mediolanum Gestión, S.G.I.I.C., S.A. i Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.

El Servei de Defensa del Client disposa d'un termini d'un mes per atendre i resoldre les queixes i reclamacions presentades pels clients, i deu dies addicionals per a la seva comunicació. Transcorregut aquest termini sense resolució, o en cas de disconformitat amb el pronunciament del Servei de Defensa del Cliente, el reclamant podrà dirigir-se als serveis de reclamacions del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, segons la matèria de la queixa o reclamació.

Cal esgotar la via del Servei de Defensa del Client per poder formular les queixes i reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Adreces dels Serveis de Reclamacions

En funció de la matèria de la queixa o reclamació, el client podrà dirigir-se als serveis de reclamacions del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a les següents adreces:

Banco de España
Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions
Alcalá, 48. 28014 Madrid.
www.bde.es (Portals del banc – Portal del Client Bancari > Necessito fer una reclamació > Passo 2 - Presentar la reclamació davant el Banc d'Espanya)

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Departament d'Inversors.
Edison, 4. 28006 Madrid.
www.cnmv.es (Inicio > Secció de l'Inversor > Reclamacions)

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Servei de Reclamacions
Paseo de la Castellana, 44. 28046 Madrid.
www.sededgsfp.gob.es (Inicio > Procediments i Serveis > Reclamacions - Protecció assegurat i partícip)

Normativa de transparència i protecció del client de serveis financers

Servei d'atenció al client

 • Llei 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer (BOE núm. 281, 23-Nov-2002), modificada per la Llei 2/2011, del 4 de març, d'economia sostenible. (BOE núm. 55, 5-des-2011)
 • Ordre ECO/734/2004, de l'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres. (BOE núm. 72, 24-des-2004)
 • Ordre ECC/2502/2012, del 16 de novembre, mitjançant la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions. (BOE núm. 281, 22-Nov-2012)

Transparència i protecció dels clients de serveis financers, i una altra normativa de protecció dels consumidors

 • Llei 22/2007, de l'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors. (BOE núm. 166, 12-Jul-2007)
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. (BOE núm. 287, 30-Nov-2007)
 • Ordre EHA/2899/2011, del 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris. (BOE núm. 261, 29-Oct-2011)
 • Ordre ECC/2316/2015, del 4 de novembre, relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers. (BOE núm. 265, 5-Nov-2015)
 • Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs. (BOE núm. 161, 6-Jul-2012)

Serveis de pagament

 • Reial Decret Llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera. (BOE núm. 284, 24-Nov-2018)
 • Ordre EHA/1608/2010, del 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament. (BOE núm. 148, 18-Jun-2010)
 • Reial Decret Llei 11/2015, del 2 d'octubre, per regular les comissions per a la retirada d'efectiu en els caixers automàtics. (BOE núm. 237, 3-Oct-2015)
 • Reglament (CE) núm. 924/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, relatiu als pagaments transfronterers en la Comunitat i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 2560/2001. (DOUE núm. 266, 9-Oct-2009)

Préstecs hipotecaris

 • Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. (BOE núm. 65, 16-Mar-2019)
 • Llei 2/1994, del 30 de març, sobre Subrogació i Modificació de Préstecs Hipotecaris. (BOE núm. 80, 4-Abr-1994)
 • Reial Decret Llei 6/2012, del 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. (BOE núm. 60, 10-des-2012)
 • Ordre EHA/2899/2011, del 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris. (BOE núm. 261, 29-Oct-2011)

Crèdit de consum

 • Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació. (BOE núm. 89, 14-Abr-1998)

Condicions generals de la contractació

 • Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE núm. 151, 25-Jun-2011)

Servei d'inversió

 • Reial Decret Legislatiu 4/2015, del 23 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors. (BOE núm. 255, 24-Oct-2015)
 • Reial Decret 217/2008, del 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de la resta d'entitats que presten serveis d'inversió i mitjançant el qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, del 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, del 4 de novembre. (BOE núm. 41, 16-Feb-2008)
 • Ordre EHA/1665/2010, de l'11 de juny, mitjançant la qual es desenvolupen els articles 71 i 76 del Reial Decret 217/2008, del 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de la resta d'entitats que presten serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contractes-tipus. (BOE núm. 152, 23-Jun-2010)
 • Circular 7/2011, del 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre fullet informatiu de tarifes i contingut dels contractes-tipus. (BOE núm. 309, 24-des-2011)

Titulars d'establiments de canvi de moneda

 • Circular número 6/2001, del 29 d'octubre, sobre Titulars d'establiments de canvi de moneda. (BOE núm. 274, 15-Nov-2001)

Documentació: