Inici > Mediolanum Gestió > Política Renumerativa de Mediolanum Gestió, SGIIC, S.A.
  • Tornar

POLÍTICA REMUNERATIVA DE
MEDIOLANUM GESTIÓN, SGIIC, S.A.


El Consell d'Administració rep les directrius i les polítiques de la societat matriu en matèria de remuneració i incentivació, els plans basats en instruments financers, així com les polítiques de remuneració per a empleats i consellers del Banco Mediolanum. Les àrees de Persones, Gestiò de Riscos i Compliance i Control de Gestió del Banco Mediolanum, així com l'àrea d'Auditoria Interna, cadascuna en el seu àmbit de competència, porten a terme una activitat de suport en la definició, l’aplicació i el seguiment de les polítiques de remuneració i incentivació, mitjançant l'assistència a reunions de grups de treball per al sistema de remuneració i incentius, i l'establiment dels documents interns destinats a representar el sistema de remuneració i d’incentius per a Mediolanum Gestión i, en conseqüència, donar suport als òrgans empresarials quan fa falta.

La distribució dels components retributius i dels beneficis socials del personal de Mediolanum Gestión es compon de:

  • Un component fix, distribuït en 12 pagues mensuals i dues pagues extraordinàries al juny i al desembre, i una paga de beneficis inclosa en les 12 mensualitats;
  • Un component variable a curt termini, aplicable a determinats responsables de Mediolanum Gestión, calculat sobre la base anual i constituït per una quantitat en efectiu, percebut d’acord amb el compliment de determinats objectius d'empresa, individuals i d'àrea, relacionats amb paràmetres tant de tipus econòmic com d'una altra naturalesa. La percepció de l'import està condicionada a la consecució d'un nivell mínim de beneficis, RARORAC, nivell de solvencia, TCR, i liquiditat en relació amb el Grup Mediolanum. Aquest import es troba, a més, ajustat als riscos assumits per a la consecució dels objectius fixats. A més s'han introduït nous paràmetres d'alineació al risc en relació als resultats del propi Grup a Espanya, i en concret en relació a la solvència i a les exigències de liquiditat a curt termini.
  • En general, per als empleats es poden aplicar, a més, condicions especials en termes d'accés als productes bancaris i financers oferts pel banc, cursos de formació i capacitació interna o seminaris relacionats amb el lloc de treball, i una assegurança d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, viduïtat i orfandat.

La persona encarregada de fer i revisar el càlcul correcte de la remuneració fixa i variable i els beneficis del personal de Mediolanum Gestión és el responsable de Persones del Banco Mediolanum, tenint en compte les disposicions normatives vigents i les indicacions que emanen de la casa matriu del Grup Mediolanum.

Anualment, el Consell d'Administració de Mediolanum Gestió aprova una política específica de Mediolanum Gestió prenent com a referència la política del Grup de la matriu i del Banc d'Espanya, però considerant les especificitats de Mediolanum Gestió i el criteri de proporcionalitat, així com la conformitat amb la normativa local emesa per les Autoritats de Supervisió. D'altra banda, el president del Consell d'Administració és l'encarregat d'informar a la Junta d'Accionistes sobre l'aplicació de la Política Retributiva en Mediolanum Gestió i la seva aplicació.

El president i la resta de membres del Consell d'Administració perceben una remuneració en concepte de dietes per la seva participació i opinió en les reunions del Consell.