Inici > Mediolanum Gestió > Funcions del Dipositari d'Institucions d'Inversió Col·lectiva
  • Tornar

FUNCIONS DEL DIPOSITARI D’INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COl·lECTIVA


Correspon a Banco Mediolanum, en qualitat de dipositari, exercir les funcions de: custòdia, registre i administració dels valors mobiliaris i altres instruments financers que integrin el patrimoni de les IIC; el control dels fluxos de tresoreria; la liquidació de les subscripcions i els reemborsaments de participacions; la vigilància i supervisió de la gestió realitzada per la societat gestora Mediolanum Gestión SCIIC, SA, així com qualsevol altra funció que estableixi la normativa aplicable.

S’ha de facilitar als inversors que ho sol·licitin informació detallada actualitzada sobre les funcions del dipositari de les IIC.


CONFLICTES D’INTERESSOS

Banco Mediolanum disposa de polítiques i procediments interns que permeten evitar conflictes d’interessos potencials en l’exercici de les seves funcions.


ENTITATS EN QUÈ BANCO MEDIOLANUM DELEGA FUNCIONS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ ("SUBCUSTÒDIA")

Banco Mediolanum únicament ha delegat les funcions de custòdia, registre i administració de valors mobiliaris i instruments financers propis i dels seus Clients.

Les entitats en què el dipositari delega aquestes funcions són: Banco Inversis, S.A (en endavant, Banc Inversis), excepte per a derivats internacionals (subcontractades amb Banco de Santander) i per a l’operativa a través de Visual Chart.

Per als valors i instruments estrangers, i quan així ho exigeixi la pràctica habitual del mercat en què es trobin admesos a negociació aquests valors, Banc Inversis pot contractar a través d’un compte global la custòdia d’aquests actius, subjecta a la legislació del país en què es trobin dipositats. En aquests casos, Banco Mediolanum ha de mantenir els registres interns necessaris per conèixer en tot moment i sense demora la posició dels valors i les operacions en curs dels seus Clients.

Així mateix, Banco Mediolanum pot contractar a través d’un compte global la custòdia de derivats internacionals i l’operativa realitzada a través de Visual Chart, i és igualment responsable de mantenir els registres interns necessaris.

La utilització de comptes globals pot comportar la restricció temporal en la disponibilitat, la deterioració del valor o fins i tot la pèrdua dels instruments financers propietat del Client o dels drets derivats d’aquests instruments financers, com a conseqüència dels principals riscs (específics, legals i operacionals).

Així mateix, la utilització de comptes globals per a la custòdia d’instruments financers dels Clients subjectes a ordenaments jurídics d’un estat que no sigui membre de la Unió Europea, pot comportar que els drets dels Clients sobre els instruments financers o els fons puguin ser diferents, en matèries de propietat i insolvència, dels que els correspondrien si estiguessin subjectes a la legislació d’un estat membre; així mateix, són aplicables les previsions sobre comptes globals que figuren en els paràgrafs anteriors.


POSSIBLES CONFLICTES D’INTERESSOS A QUÈ POT DONAR LLOC AQUESTA DELEGACIÓ

Banco Mediolanum no ha de dur a terme activitats respecte a les IIC o, si escau, respecte a la societat gestora que actua per compte de les IIC, que puguin generar conflictes d’interessos entre les IIC, els seus inversors, les entitats delegades o "subcustòdies" i ell mateix. En cas que es puguin donar les condicions per estimar un possible conflicte d’interessos d’acord amb l’anterior, ha d’actuar separant funcionalment i jeràrquica l’acompliment de les seves funcions com a dipositari de les seves altres funcions potencialment conflictives, i s’ha d’assegurar que els conflictes d’interessos potencials estiguin degudament identificats, gestionats, controlats, mitigats i comunicats, si escau, als inversors de les IIC.

Així mateix, tant Banco Mediolanum com les entitats delegades a les quals s’ha confiat la custòdia, el registre i l’administració dels valors i instruments financers de les IIC han adoptat les mesures necessàries per garantir la plena identificació dels valors i instruments financers pertanyents a les IIC i l’existència de separació absoluta respecte als actius propis del dipositari i de les entitats "subcustòdies".