Inici > Mediolanum Gestió > Informació ASG
 • Tornar

Informació ASG


La sostenibilitat és una part clau i integral dins dels valors i de la cultura del Grupo Mediolanum, el qual té com a objectiu el desenvolupament d’una activitat sòlida i sostenible a llarg termini i la creació d’un valor afegit per a tots els partícips i accionistes.

En aquest context, Mediolanum Gestión combina els objectius econòmics i de rendibilitat amb els de caràcter social, ambiental i de governança (enfocament ASG) en el seu procés de gestió dels fons d’inversió, així com en el control de la selecció d’inversions que poguessin dur a terme les entitats delegades, si escau. Per perseguir els objectius abans esmentats, Mediolanum Gestión desenvolupa i adopta un enfocament adreçat a

 • comprendre, a través de factors ambientals, socials i de governança (ASG), els riscs i oportunitats no detectats per l’anàlisi financera convencional;
 • monitorar la possible contribució dels productes a la generació d’impactes negatius, significatius o potencialment significatius, sobre els factors de sostenibilitat.

Mediolanum Gestión, com a empresa pertanyent a Grupo Mediolanum, és responsable d’integrar els riscs de sostenibilitat en el procés d’inversió, a partir de les línies directrius, marcades a escala de grup, en matèria de sostenibilitat.

Integració del risc de sostenibilitat en el procés d’inversió

El primer pas per garantir un correcte compliment del procés d’integració dels riscs de sostenibilitat en les decisions d’inversió és disposar d’informació adequada sobre els factors i riscs de sostenibilitat dels actius en els quals es vol invertir.

Amb aquesta finalitat, Mediolanum Gestión té a la seva disposició diferents fonts d’informació, tant públiques com privades, amb l’objectiu d'obtenir dades quantitatives (és a dir, ràtings o scores ASG proporcionats pels proveïdors de dades) i qualitatius (és a dir, informació de sostenibilitat o processos de due diligence de les companyies) en matèria ASG.

Una vegada que s’hagi obtingut la informació necessària, el procés per procedir a la seva anàlisi i valoració es pot separar en dues fases: anàlisi i seguiment:

 1. Anàlisi: és l’assignació a través d’una sèrie de mètriques, puntuacions o criteris ASG mitjançant les quals es determina, des d’un punt de vista quantitatiu, si es pot invertir o no en un determinat actiu, en funció del risc de sostenibilitat que hi hagi present. Aquests criteris s’apliquen a totes les inversions sobre les quals es pugui obtenir informació suficient en matèria de sostenibilitat per poder dur a terme una adequada avaluació dels riscs ASG.
 2. Seguiment o Monitoratge: una adequada gestió dels riscs de sostenibilitat requereix una revisió contínua de les mètriques i puntuacions ASG de cada producte, així com de la informació emprada per dur-ne a terme la valoració, amb l’objectiu d’identificar i moderar possibles desviaments, i informar-ne, si escau, les persones responsables per a la seva resolució. L’objectiu és limitar el nombre de productes amb avaluacions inadequades dins la gamma de productes.

Consideració dels riscs ASG per les entitats delegades

Mediolanum Gestión pot delegar la gestió dels productes en terceres entitats. En aquest cas, correspondrà a aquestes entitats dur a terme la correcta aplicació de les línies directrius en matèria d’integració de riscs de sostenibilitat recollides en la present política. Per tant, a més a més dels objectius econòmics i de rendibilitat hauran de tenir en compte els de caràcter social, ambiental i de governança (enfocament ASG) en la gestió dels productes de Mediolanum Gestión.

En aquest cas, Mediolanum Gestión, com a subjecte obligat, s’haurà d’assegurar que les entitats delegades compleixen amb els terminis establerts, i a aquests efectes portarà a terme un adequat control i supervisió.

Principals incidències adverses

En el Reglament de Divulgació (Reg. UE 2019/2088 o SFDR), s’hi introdueix el concepte de "PIAS", definides com a "efectes negatius, significatius o que puguin ser significatius sobre els factors de sostenibilitat que hagin estat causats, s'hagin agreujat o estiguin directament relacionats amb les decisions d’inversió i l’assessorament fet per l’entitat".

Mediolanum Gestión, com a participant en els mercats financers, té en compte en el seu procés de presa de decisions d’inversió les principals incidències adverses quant als factors de sostenibilitat.

Mediolanum Gestión és conscient que les seves inversions poden causar impactes adversos sobre els factors de sostenibilitat i, per tant, en cerca l’atenuació mitjançant l’aplicació d’una política de diligència deguda que es recolza en les següents eines:

 • Consideració de riscs de sostenibilitat.
 • Política d’implicació: estableix la forma en què Mediolanum Gestión integra la seva participació com a accionista en la seva estratègia d’inversió.
 • Adhesió a iniciatives sostenibles: mitjançant l’adhesió a associacions, tractats i codis de conducta en matèria de sostenibilitat.

Així que Mediolanum Gestión mitjançant mesures i protocols podrà reduir en el temps els impactes negatius sobre la sostenibilitat causats per les inversions dels fons gestionats.

Descripció de les principals incidències adverses

A escala d'entitat, els PIAS definits pel Reglament de Divulgació es mesuren a través de 64 indicadors, dels quals 18 són de report obligatori, i els restants de caràcter voluntari, havent-se’n de reportar almenys dos d’ells. Alhora, aquests indicadors es divideixen en funció de la tipologia d’actius subjacents als quals són d’aplicació, existint indicadors diferents per a la inversió en (i) companyies; (ii) deute públic; o (iii) immobles.

Mediolanum Gestión, a través d’aquests indicadors, té com a objectiu identificar aquests impactes adversos significatius i reduir-los progressivament.

Política de diligència deguda

El procés de deguda diligència permet identificar, prevenir o moderar les possibles incidències adverses ocasionades per les decisions d’inversió, així com l’objectiu de reduir-les progressivament. Aquest procés es troba integrat al llarg del procés d’inversió.

La informació sobre els diferents indicadors de PIAS la proporcionen els proveïdors externs de dades ASG, en particular s’utilitzen dades procedents d’MSCI ESG Research.

Es duu a terme un seguiment dels principals impactes generats per les inversions en la sostenibilitat, publicant segons el model normalitzat, la Declaració de Principals Incidències Adverses.

Mediolanum Gestión, a través de les eines i metodologies descrites (integració de riscs de sostenibilitat, estàndards internacionals ASG i política d’implicació), identifica i controla aquests impactes negatius potencials, prenent les mesures necessàries, podent ser aquestes decisions la no inversió, la desinversió, la reducció d’exposició, l’exercici de drets de vot o el seguiment. En funció de la gravetat de l’impacte advers, de la probabilitat d’ocurrència i una sèrie de factors, Mediolanum Gestión decidirà les mesures concretes que durà a terme.

En cas que la gestió estigui delegada en terceres entitats, Mediolanum Gestión s’haurà d’assegurar que les gestores delegades compten amb els mitjans tècnics i humans necessaris per donar correcte compliment a la política de diligència deguda.

Consideracions de les PIAS en la sostenibilitat

En virtut d’allò que disposa l’art. 4 del Reglament de Divulgació, Mediolanum Gestión mesura i supervisa els 16 indicadors obligatoris, dels quals 14 són aplicables a les inversions en societats participades i es refereixen a macroàrees relacionades amb les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la biodiversitat, l’aigua, els residus i altres indicadors socials i de personal. Els altres dos indicadors de PIAS que se supervisen i mesuren són els aplicables a les inversions en emissores nacionals i supranacionals.

El seguiment de les PIAS es realitza trimestralment, com exigeix la normativa, utilitzant la informació proporcionada per un proveïdor extern.

En consonància amb allò que disposa el Reglament de Divulgació, Mediolanum Gestión ha establert els següents principis per prioritzar a escala d’entitat determinats PIAS i els seus indicadors:

 • Coherència entre les PIAS seleccionades i l’estratègia d’inversió sostenible adoptada per la gestora, els objectius mediambientals, socials i de governança definits a escala de Grup.
 • Disponibilitat de dades de fonts externes.
 • Cobertura de les dades d’un indicador específic en relació amb el pes dels emissors/instruments financers en cartera.

En vista d’això, Mediolanum Gestión fa un seguiment prioritari dels següents indicadors: emissions de gasos d’efecte hivernacle, petjada de carboni, intensitat de GHG de les empreses beneficiàries de la inversió, i diversitat de gènere en el consell d’administració.

El Reglament de Divulgació requereix la selecció de dos indicadors opcionals més, un de mediambiental i un altre de social. Mediolanum Gestión, tenint en compte les especificitats de la forma en què s’integren els factors de sostenibilitat en la política d’inversió i d’acord amb l’enfocament prèviament definit sobre la priorització de les PIAS, ha seleccionat:

 • Entre «altres indicadors relacionats amb el clima i el medi ambient», l’indicador número 4 «Inversions en empreses sense mesures de reducció de les emissions de carboni».
 • Entre els «indicadors addicionals sobre qüestions socials i de personal, quant als drets humans i qüestions relacionades amb la lluita contra la corrupció activa i passiva», l’indicador número 9, «Falta d’una política de drets humans».

Política d’implicació com a element de gestió de PIAS

Mediolanum Gestión observa les empreses en les quals s’inverteix i n’examina l’estratègia, els resultats financers i no financers, l’estructura de capital i els aspectes mediambientals i socials. Aquesta tasca es durà a terme a través d’una varietat de mitjans potencials, tenint en compte la naturalesa i les dimensions de l’exposició de Mediolanum Gestión en l'empresa objecte de la inversió.

Mediolanum Gestión reconeix la importància de la implicació dels accionistes i la contribució que les consideracions ambientals, socials i de governança (ASG) poden causar en els resultats de la inversió sostenible. L’opinió de Mediolanum Gestión és que la integració dels factors ASG no implica acceptar una disminució dels rendiments.

Mediolanum Gestión es pot comprometre amb l’empresa en la qual inverteix quan té un motiu de preocupació en relació amb assumptes com l’estratègia, els resultats financers i no financers, el risc, l’estructura de capital i qüestions ASG. En aquests casos, Mediolanum Gestión s’implica en la societat en la qual inverteix, votant segons la política de vot establerta els acords en les juntes generals anuals d’accionistes de l’empresa.

Per ajudar en aquest procés, Mediolanum Gestión empra una plataforma de votació i una empresa assessora.


Documentació: