Inici > Mediolanum Gestió > Informació ESG
  • Tornar

Informació ESG


El Grupo Mediolanum considera la sostenibilitat com a part integrant de la seva cultura i un dels elements fonamentals del seu model de negoci, capaç de generar valor afegit a llarg termini i contribuir a la realització de la Visió i dels Valors de Llibertat, Relació, Innovació i Compromís amb els Stakeholders, començant pels seus clients, inversors i col·lectivitat.

La nostra Visió està en línia amb el Pla d’Acció definit per la Comissió Europea per reforçar el paper de les finances en la realització d’una economia eficient que persegueixi també objectius ambientals i socials.

La sostenibilitat constitueix una elecció estratègica a través la qual les Societats del Grup comparteixen les directrius fonamentals i han desenvolupat un enfocament a les inversions responsables que combina els objectius econòmics i de rendibilitat amb els factors socialment responsables ESG (segons les seves sigles en anglès) (Environmental, Social, Governance) en l’anàlisi i la gestió de les solucions d’inversió.

Aquest enfocament es basa en un sistema de governança que, a través de polítiques i procediments interns, té la finalitat d’afavorir la difusió de valors com l’honradesa professional i el respecte a les normes i lleis.

Amb la finalitat d’assolir els objectius de transparència prevists en el Reglament Europeu 2019/2088 relatiu a la informació sobre sostenibilitat en l’àmbit dels serveis financers, Mediolanum Gestión comunica les modalitats per les quals:

  • Integra els factors de sostenibilitat en la presa de decisions d’inversió.
  • Té en compte les Principals Incidències Adverses en els factors de sostenibilitat en el seu procés d’inversió.
  • Considera els factors de sostenibilitat en les polítiques de remuneracions de l’Entitat.

Integració dels Factors de Sostenibilitat en el procés d’inversió

Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. desenvolupa i adopta un enfocament que pretén incloure, gràcies als factors ESG, els riscs i les oportunitats no evidenciats per l’anàlisi financera convencional. De fet, els factors ESG representen aspectes rellevants que cal tenir en consideració, tant a l’hora de realitzar un control del risc més eficaç com d’identificar els àmbits d’activitat potencialment generadors de valor, tenint en compte les exigències més rellevants en termes mediambientals, socials i de bon govern.

Per garantir un correcte compliment del procés d’integració dels riscs sostenibles en les decisions d’inversió, Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. compleix, amb el procediment establert a nivell de Grupo Mediolanum, realitzant una acció de monitoring del scoring ESG sobre els seus productes, mitjançant la utilització d’un proveïdor de ràtings extern. Aquest sistema de scoring, basat en dades quantitatives, permet comparar els productes entre sí.

És per aquest motiu que, mitjançant la implementació d’aquest scoring ESG, es tenen en compte els Riscs de Sostenibilitat en les decisions d’inversió dutes a terme per Mediolanum Gestión SGIIC, SA, de conformitat amb les polítiques definides per la matriu del grup.

Des de Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A., no es realitza cap gestió discrecional de carteres o gestió delegada ni tampoc no es porta a terme cap tipus de mandat. D’una altra banda, Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. té delegada la gestió de les IIC en terceres entitats, (en concret, en Trea Asset Management, SGIIC, S.A. i Mediolanum International Funds Limited).

Per aquest motiu, correspon a les entitats esmentades (Trea AM y MIFL) dur a terme la correcta aplicació de totes les polítiques ESG, integrant els objectius econòmics i de rendibilitat amb els de caràcter social, ambiental i de governança (enfocament ESG).

Quant a l’aplicació dels factors ESG, les entitats gestores delegades, per a la gestió dels fons de Mediolanum Gestión SGIIC, SA, hauran d’aplicar les línies directrius en matèria d’integració dels factors ESG, definides per Grupo Mediolanum.

Principals Incidències Adverses (PIAS)

Avui en dia, la implementació de les principals incidències adverses és limitada ja que, actualment, no s’ha publicat cap informació des de la RTS normativa sobre com se n’ha de realitzar la implantació.

Per aquesta raó, Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A., té molt en compte la implantació integral de les principals incidències adverses, motiu pel qual, per al 30 de juny de 2022, la societat gestora publicarà el detall necessari sobre l’avaluació de les principals incidències adverses de sostenibilitat corresponents al període de referència comprès entre el 10 de març de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

EEn qualitat de Societat Gestora d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i com a participant en els mercats financers en el seu procés de presa de decisions d’inversió, Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. té en compte les principals incidències adverses quant als Factors de Sostenibilitat, a través del sistema de scoring ESG.

La forma i el grau d’integració de les anàlisis ESG, per exemple, sobre la base de les puntuacions ESG, son determinades per als fons i societats d’inversió gestionades.

Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. té delegada en terceres entitats, la presa de decisions d’inversió d’aquelles IIC que gestiona. Malgrat l’esmentada delegació, Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. ha revisat i alineat les característiques d’inversió sostenible amb aquelles terceres entitats en les quals s’hi ha delegat la gestió dels actius.

Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. tiene delegada en terceras entidades, la toma de decisiones de inversión de aquellas IIC que gestiona. A pesar de dicha delegación, Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. ha revisado y alineado las características de inversión sostenible con aquellas terceras entidades en las cuales se ha delegado la gestión de los activos.

Política de Remuneracions

Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. té l’aspiració de realitzar una progressiva integració dels aspectes de sostenibilitat ambiental, social i de governança en l’estratègia, la gestió de riscs i els processos de remuneració, promovent un enfocament sistèmic, inclusiu i transparent que pugui garantir també els principis de pluralitat, igualtat d’oportunitats i igualtat i no discriminació de gènere.


Documentació: