Inici > Jubilació > Riscos d'Inversió
  • Tornar

La inversió en productes financers comporta riscos


¿Cuáles son las principales tipologías de riesgo?

  • Risc del Mercat: és un dels principals i ve dau per les oscil·lacions del valor de la inversió amb motiu de les fluctuacions internes del mercat de referència per a una tipologia de productes determinada (per exemple, és conegut que els mercats de valors són més volàtils que els mercats de renda fixa).
  • Risc emissor: si la societat o l'Entitat que ha emès el títol en el qual s'inverteix no mantingués les obligacions contretes, l'inversor podria perdre els interessos i també el capital que ha dipositat (en aquests últims anys hi ha hagut alguns casos importants de societats emissores insolvents: la segona D, la diversificació entre títols, és el remei adequat per a aquest risc).
  • Risc de liquiditat: aquest risc està relacionat amb la possibilitat de transformar la inversió en diners sense una pèrdua significativa del valor. L'elecció d'un producte amb poca liquiditat podria no admetre una ràpida recuperació de la inversió.
  • Risc de canvi: pot ocórrer quan s'inverteix en títols o en productes que tenen una divisa diferent de l'euro, com per exemple el dòlar, la lliura esterlina, o el ien. La fluctuació del tipus de canvi pot generar minusvalideses bastants significatives.

Cada inversió pot contenir un o més dels "riscos" esmentats anteriorment. De fet, el rendiment d'una inversió està directament lligat al risc.

Sense riscos el rendiment sempre és menor. No obstant això hi ha un element que pot reduir considerablement el risc més important, és a dir el Risc de Mercat. Aquest element és el "Temps".

La volatilitat -i lògicament el Risc del Mercat- es redueix quan augmenta el temps de manteniment de la inversió, per la qual cosa és fonamental que es mantingui la inversió almenys durant un temps raonable.

A més, si la inversió es realitza de forma progressiva, a través d'un pla d'inversió periòdic, la volatilitat es redueix encara més, ja que s'entra als mercats en moments diferents, amb baixades i pujades, obtenint així un preu mitjà més favorable.