Inici > Jubilació > FISCALITAT DE LES EPSV
 • Tornar

FISCALITAT DE LES ENTITATS DE PREVISIÓ SOCIAL


Aportacions

Les aportacions a plans de previsió social per residents al País Basc redueixen la base imposable general de l’IRPF en els següents imports:

 • • Per aportacions individuals: 5.000€
 • • Per contribucions empresarials: 8.000€
 • El límit conjunt, d’aportacions individuals i contribucions empresarials, és 12.000 €

 • • Per aportacions a favor de sistema de previsió del cònjuge, 2.400 €, sempre que el cònjuge no obtingui rendes i si les obtingués fossin inferiors a 8.000 euros anuals.
 • • Per aportacions a sistemes de previsió de persones amb una discapacitat física de grau igual o superior al 65% o psíquica igual o superior al 33% o que hagi estat declarada judicialment amb minusvalidesa amb independència del seu grau:
  • o La persona discapacitada: 24.250€
  • o Per familiars (fins al 3er grau): 8.000€
  • o Límit conjunt: 24.250€

En cas que les quantitats aportades no hagin pogut reduir la base imposable per insuficiència de base o per superar el límit de reducció, es podran reduir en els cinc exercicis següents.

Prestacions

Les prestacions dels plans de pensions tenen la consideració de Rendiment del Treball, subjectes a retenció a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En cas de percebre la prestació en forma de capital, si han transcorregut més de dos anys des de la primera aportació, es podrà integrar a la BI de l’IRPF en el 60% els primers 300.000 €, la resta del capital s’integrarà al 100%.

Si la prestació es percep en forma de renda, s’integrarà al 100%.

Si la prestació es percep en forma de renda per persona amb discapacitat, estarà exempta, amb el límit de tres vegades l’SMI.

Nota: La present informació s'acull a la normativa fiscal vigent i està subjecta a revisió i a les modificacions que es poguessin produir en el futur.