Inici > Comptes i Dipòsits > Compte de Pagament Bàsica
 • Tornar

Nivell de risc per als comptes

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

Banco Mediolanum està adherit al Fons de Garantía de Dipòsits d'Entitats de Crèdit Espanyol. El límit de la cobertura oferta per aquest Fons és de fins a 100.000€ com a màxim per titular.

Què és el nivell de risc?

Compte de Pagament Bàsica

Un compte per a aquells titulars que no tinguin cap altre compte en una altra Entitat.


Qui pot contractar un Compte de Pagament Bàsica?

Per a obrir un compte de pagament és necessari que el titular no tingui cap altre compte en cap altra entitat i que trobi en alguna de les següents situacions:

 • Ser resident a la Unió Europea, encara que no es disposi de domicili fix.
 • Ser sol·licitant d'asil.
 • No comptar amb permís de residència estant lliure de risc d'expulsió per raons jurídiques o de fet.

Per a obrir un compte de pagament bàsica, no és obligatori adquirir altres productes o serveis en l'Entitat.


Serveis del Compte de Pagament Bàsica

Els titulars del compte de pagament bàsica podrien accedir als següents serveis inclosos en el compte:

 • Ingrés i reintegrament d'efectiu en l'oficina de Banco Mediolanum.
 • Reintegraments d'efectiu mitjançant targeta de dèbit en els caixers automàtics de Banco Mediolanum. En la resta de caixers, Banco Mediolanum repercutirà la comissió cobrada per l'entitat del caixer.
 • La quota d'emissió i manteniment d'una targeta de dèbit per a realitzar operacions de pagament amb càrrec al compte.
 • Tranferencias nacionals i països de la UE.

Condicions del compte

 • Termini de contractació: fins al 30/09/2024.
 • El TIN anual del Compte de Pagament Bàsica és en tots els casos el mateix, tant en el cas de pagar comissions com de no fer-lo.
 • Comissió de manteniment del compte: 3 euros al mes. La Liquidació del compte es realitza amb periodicitat semestral (18 euros al semestre).
 • Exemple:
  • 0% TIN anual, TAE -0,60% calculada per a un saldo mitjà de 6.000€ durant un any complet. La liquidació del compte es realitza amb periocidad semestral. Comissió de manteniment de 36€ a l'any (18€ al semestre).
  • 0% TIN anual, TAE -1,20% calculada per a un saldo mitjà de 3.000€ durant un any complet. La liquidació del compte es realitza amb periocidad semestral. Comissió de manteniment de 36€ a l'any (18€ al semestre).
  • 0% TIN anual, TAE 0% en el cas d'acollir-se al règim de gratuïtat i no haver de pagar comissió de manteniment.

Règim gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat.

El titular del compte de pagament bàsica no haurà de pagar comissió de manteniment del compte si acredita que es troba en situació especial de vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera, en els termes prevists en el Reial Decret 164/2019, del 22 de març, pel qual s’estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics.

Per tenir dret a règim gratuït, tots els titulars i autoritzats hauran d’acreditar que es troben en situació de vulnerabilitat. Amb aquest motiu, el titular a de sol·licitar a Banco Mediolanum el reconeixement del dret que se’ls apliqui el règim gratuït i acreditar que que els seus ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superen:

 • Tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples de dotze pagues vigent en el moment d’efectuar la sol•licitud, si no està integrat en cap unitat familiar.
 • Tres vegades i mitja dit indicador si està integrat en una unitat familiar de menys de quatre membres.
 • Quatre vegades l’indicador si es tracta d’una unitat familiar de quatre o més membres o que tingui reconeguda la condició de família nombrosa, o si es tracta d’una unitat familiar que tingui en el seu se una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut oficialment.

A més a més, cap dels integrants de la unitat familiar podrà ser titular, directa o indirectament, de cap dret real sobre béns immobles, exclosa la residència habitual, ni ostentar titularitat real de societats mercantils.

No obstant això, quedarà exempt de complir els requisits esmentats anteriorment si és víctima de tracta o explotació sexual.

Per a la determinació del concepte d’unitat familiar s’estarà a allò establert a la Llei 35/2006 de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques. No obstant això, a aquests efectes, tindran la mateixa consideració les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els foren exigibles, que els cònjuges no separats legalment.

El titular, i autoritzats, hauran d’aportar a Banco Mediolanum la següent informació de totes les persones que conformen la unitat familiar:

 • Nombre de persones que componen la unitat familiar, aportant el llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Percepció dels ingressos, per a l’acreditació dels quals cada un dels seus membres haurà d’aportar algun dels següents documents:
  1. Certificat de rendes i, en el seu cas, certificat de l’Impost de Patrimoni, de l’últim exercici tributari.
  2. Últimes tres nòmines percebudes.
  3. Certificat de prestacions o subsidis per desocupació laboral, expedit per l’entitat gestora, en el qual hi figuri la quantitat mensual percebuda.
  4. Certificat dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals.
  5. En cas de treballadors per compte propi, certificat expedit per l’òrgan gestor en el qual hi figuri la quantitat mensual percebuda si estigués percebent la prestació per cessament d’activitat.

Si el titular no disposa d’aquesta documentació, haurà d’aportar un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament en el qual estigui empadronat, en el qual s’hi indiqui la composició de la unitat familiar o en el qual es motivi la idoneïtat per a l’accés. règim gratuït del compte de pagament bàsic.

A més a més, el titular autoritzarà el Banc per tal que pugui obtenir per mitjans telemàtics informació sobre l’absència de titularitat de drets reals sobre béns immobles i de societats mercantils.

El Banc comunicarà al titular el reconeixement o la denegació condició de gratuïtat per escrit i de forma gratuïta, en el termini màxim de 30 dies des de la data de l’aportació completa de la informació assenyalada. Transcorregut aquest termini sense que el Banc hagi remès comunicació al titular, s’entendrà que en reconeix del gratuïtat.

El règim gratuït de Pagament Bàsic es mantindrà durant un període de dos anys, a comptar des del seu reconeixement. Dos mesos abans que transcorri aquest termini, el Banc sol·licitarà al titular que actualitzi la informació que acrediti la seva situació de vulnerabilitat. En qualsevol cas, el titular perdrà el dret al gratuït si el Banc verifica que ha deixat d’estar dins del col·lectiu de vulnerabilitat o amb risc d’exclusió financera.Sol·licita més informació a través dels canals que Banco Mediolanum posa a la teva disposició:

Family Banker® / Agent Representant.


Documents: