Inicio > Mediolanum Pensions > Informació ASG
  • Tornar

Informació ASG


El Grupo Mediolanum considera la sostenibilitat com a part integrant de la seva cultura i un dels elements fonamentals del seu model de negoci, capaç de generar valor afegit a llarg termini i contribuir a la realització de la Visió i dels Valors de Llibertat, Relació, Innovació i Compromís amb els Stakeholders, començant pels seus clients, inversors i col·lectivitat.

La nostra Visió està en línia amb el Pla d’Acció definit per la Comissió Europea per reforçar el paper de les finances en la realització d’una economia eficient que persegueixi també objectius ambientals i socials.

La sostenibilitat constitueix una elecció estratègica a través la qual les Societats del Grup comparteixen les directrius fonamentals i han desenvolupat un enfocament a les inversions responsables que combina els objectius econòmics i de rendibilitat amb els factors socialment responsables ASG (Ambientals, Socials i Governança) en l’anàlisi i la gestió de les solucions d’inversió.

Aquest enfocament es basa en un sistema de governança que, a través de polítiques i procediments interns, té la finalitat d’afavorir la difusió de valors com l’honradesa professional i el respecte a les normes i lleis.

Amb la finalitat d’assolir els objectius de transparència prevists en el Reglament Europeu 2019/2088 relatiu a la informació sobre sostenibilitat en l’àmbit dels serveis financers, Mediolanum Pensiones comunica les modalitats per les quals:

  • Integra els factors de sostenibilitat en la presa de decisions d’inversió.
  • Té en compte les Principals Incidències Adverses en els factors de sostenibilitat en el seu procés d’inversió.
  • Considera els factors de sostenibilitat en les polítiques de remuneracions de l’Entitat.

Integració dels Factors de Sostenibilitat en el procés d’inversió

Mediolanum Pensiones, SGFP, S.A. desenvolupa i adopta un enfocament que pretén incloure, gràcies als factors ASG, els riscs i les oportunitats no evidenciats per l’anàlisi financera convencional. De fet, els factors ASG representen aspectes rellevants que cal tenir en consideració, tant a l’hora de realitzar un control del risc més eficaç com d’identificar els àmbits d’activitat potencialment generadors de valor, tenint en compte les exigències més rellevants en termes mediambientals, socials i de bon govern.

Per garantir un correcte compliment del procés d’integració dels riscs sostenibles en les decisions d’inversió, Mediolanum Pensiones, SGFP, S.A. compleix, amb el procediment establert a nivell de Grupo Mediolanum, realitzant una acció de monitoring del scoring ASG sobre els seus productes, mitjançant la utilització d’un proveïdor de ràtings extern. Aquest sistema de scoring, basat en dades quantitatives, permet comparar els productes entre sí.

És per aquest motiu que, mitjançant la implementació d’aquest scoring ASG, es tenen en compte els Riscs de Sostenibilitat en les decisions d’inversió dutes a terme per Mediolanum Pensiones, SGFP, S.A., de conformitat amb les polítiques definides per la matriu del grup.

Mediolanum Pensiones, SGFP, S.A. té delegada la gestió dels FP en una tercera entitat, (en concret, en Trea Asset Management, SGIIC, S.A.)

Per aquest motiu, correspon a l’entitat esmentada (Trea AM) portar a terme la correcta aplicació de totes les polítiques ASG, integrant els objectius econòmics i de rendibilitat amb els de caràcter social, ambiental i de governança (enfocament ASG).

Quant a l’aplicació dels factors ASG, les entitats gestores delegades, per a la gestió dels fons de Mediolanum Pensiones, SGFP, S.A., hauran d’aplicar les línies directrius en matèria d’integració dels factors ASG, definides per Grupo Mediolanum.

Principals Incidències Adverses (PIAS)

Avui en dia, la implementació de les principals incidències adverses és limitada ja que, actualment, no s’ha publicat cap informació des de la RTS normativa sobre com se n’ha de realitzar la implantació.

Per aquesta raó, Mediolanum Pensiones, SGFP, S.A., té molt en compte la implantació integral de les principals incidències adverses, motiu pel qual, per al 30 de juny de 2022, l’entitat gestora publicarà el detall necessari sobre l’avaluació de les principals incidències adverses de sostenibilitat corresponents al període de referència comprès entre el 10 de març de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

En qualitat de Societat Gestora de Fons de Pensions i com a participant en els mercats financers en el seu procés de presa de decisions d’inversió, Mediolanum Gestión, SGFP, S.A. té en compte les principals incidències adverses quant als Factors de Sostenibilitat, a través del sistema de scoring ASG.

La forma i el grau d’integració de les anàlisis ASG, per exemple, sobre la base de les puntuacions ASG, son determinades per als fons de pensions gestionats.

El procés d’assignació del scoring ASG avalua els efectes que les activitats, productes i serveis de les empreses poden tenir en el medi ambient, la societat en general i en les pràctiques de govern corporatiu, com ara: la petjada de carboni d’una empresa, com es relaciona amb el seu personal, les condicions de treball, els controls de governança per reduir els costs associats a les controvèrsies, entre d’altres.

Mediolanum Gestión, SGFP, S.A. té delegada en terceres entitats, la presa de decisions d’inversió d’aquells FP que gestiona. Malgrat l’esmentada delegació, Mediolanum Pensiones, SGFP, S.A. ha revisat i alineat les característiques d’inversió sostenible amb aquelles terceres entitats en les quals s’hi ha delegat la gestió dels actius.

Política de Remuneracions

Mediolanum Pensiones, SGFP, S.A. té l’aspiració de realitzar una progressiva integració dels aspectes de sostenibilitat ambiental, social i de governança en l’estratègia, la gestió de riscs i els processos de remuneració, promovent un enfocament sistèmic, inclusiu i transparent que pugui garantir també els principis de pluralitat, igualtat d’oportunitats i igualtat i no discriminació de gènere.