Inici > Informació legal
  • Tornar

Informació legal i Política de privacitat


Aquestes són les dades de registre de Banco Mediolanum:

Banco Mediolanum, S.A.
  • N.I.F. A-58.640.582
  • Domicili social C/ Roger de Lauria nº19, 2º 46002 Valencia
  • E-mail info@mediolanum.es
  • Telèfon 902 12 25 95
  • Codi SWIFT BFIVESBB
  • Inscrita en el Registre Mercantil de València T. 10.379, F.1, H. V-178506, Inscripció 2ª
  • Entitat subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya i inscrita al Registre Administratiu del Banc d’Espanya amb el número 0186.
  • BANCO MEDIOLANUM està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit (Real Decret-llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel que es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit) que garanteix amb el límit de fins a 100.000 euros el saldo creditor del conjunt de dipòsits en una mateixa Entitat per depositant.

Política de Privacitat

D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, Banco Mediolanum, S.A. li informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat, que es troba inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en què s’inclouran les dades personals subministrades per l’usuari i que seran tractades amb la única finalitat de mantenir relacions professionals o comercials.

Així mateix, li comuniquem la possibilitat d’exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen, dirigint un escrit, que incorpori fotocòpia del seu DNI, a Banco Mediolanum, S.A., amb adreça a Avinguda Diagonal 668-670, 08034 de Barcelona (Att/ Responsable del Fitxer), o correu electrònic a Responsable.Fichero@mediolanum.es.

En els diferents formularis disponibles i d’acord amb la normativa vigent, s’informa de les dades obligatòries i de les opcionals per a la finalitat que es pretén en cada cas.

La no complementació de les dades obligatòries requerides per a una sol·licitud comporta la impossibilitat de prestació d’aquest servei. La introducció voluntària de dades opcionals per part de l’usuari possibilita la millora i personalització dels serveis oferts per Banco Mediolanum.

Mitjançant la complementació d’aquests formularis l’usuari consent en la comunicació de les dades incloses en el fitxer a les companyies que formen part del Grup Mediolanum per al compliment de fins directament relacionats amb l’objecte de la seva sol·licitud.

Banco Mediolanum garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, mitjançant l’aplicació de protocols segurs de comunicació, i el certificat d’autenticitat del servidor a què es connecten. De la mateixa manera, Banco Mediolanum ha adoptat i establert els mecanismes interns de seguretat i organització necessaris i requerits per la normativa vigent per a evitar el robatori, pèrdua, mal ús, modificació o accés no autoritzat als mateixos.

Notificació de transferència emesa

Banco Mediolanum l’informa que les dades utilitzades per a realitzar les notificacions de "transferència emesa" a través de correu electrònic o de sms són facilitades per l’ordenant corresponent per poder enviar-li la notificació de l’operació i es destinen exclusivament a la finalitat indicada. Així mateix, Banco Mediolanum li informa que aquestes dades no s’incorporen als fitxers de l’Entitat ni són objecte de cap mena de tractament, ja que no són conservats amb posterioritat a la notificació mencionada.