Inici > Informació legal > Normativa MIFID
 • Tornar

Normativa MiFiD


Es tracta de la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, reguladora dels Mercats d’Instruments Financers. Coneguda per les seves sigles en anglès com MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), la Normativa introdueix un mercat únic i un règim normatiu comú per als serveis financers en la totalitat d’estats membres de la Unió Europea.

Aquesta Normativa, vigent des de l’1 de novembre de 2007, té com a principals objectius:

 • Millorar la protecció dels inversors, assegurant-se que l’inversor coneix i comprèn el producte que desitja comprar, sap valorar el risc en què incorrerà i adopta una decisió en conseqüència.
 • Respondre als canvis i innovacions dels mercats financers.
 • Completar el mercat únic de serveis financers de la Unió Europea.

Aspectes Claus de la MiFID

Classificació dels clients

 • Sens dubte, el principal canvi que introdueix la MiFID es refereix a la relació existent entre les empreses i els seus clients o potencials clients.
 • Amb aquesta classificació es pretén graduar l’exigència de certs requisits en la prestació de serveis d’inversió en presumir-se que determinat tipus de clients, per les seves característiques, necessiten un nivell superior de protecció i informació.
 • Així, doncs, a partir de l’entrada en vigor de la Normativa, els nostres clients reben el tracte inherent a la categoria MiFID que, per les seves característiques, se’ls hagi atorgat d’entre les que es preveuen a la norma:
  • Client minorista:
   La majoria dels nostres clients han estat inclosos en aquesta categoria perquè és aquella a la que MiFID concedeix el grau més alt de protecció normativa. Totes les garanties relatives a la manera d’oferir i prestar els serveis financers hauran de ser observades quan el destinatari sigui un client classificat com a minorista. Així, els clients minoristes gaudiran del màxim dret d’informació tant pre contractual com post contractual, de la observança del principi de Best Execution en l’execució d’Ordres i altres garanties recollides a la norma.
  • Client professional:
   Segons MiFID, un client professional és tot client que posseeixi l’experiència, els coneixements i la qualificació necessaris paer a prendre les seves pròpies decisions d’inversió i per a valorar correctament els riscos inherents a aquestes decisions. Això no obstant, se’ls ha de permetre sol·licitar un tracte no professional, i les empreses d’inversió poden acordar concedir-los un nivell de protecció més alt.

   La Normativa estableix un llistat d’aquells clients que han de ser considerats professionals per a tots els serveis i activitats d’inversió i instruments financers:
   • Entitats que han de ser autoritzades o regulades per operar en els mercats financers:
    • Entitats de crèdit.
    • Empreses d’inversió.
    • Altres entitats financeres autoritzades o regulades.
    • Companyies d’assegurances.
    • Organismes d’inversió col·lectiva i les seves societats de gestió.
    • Fons de pensions i les seves societats de gestió.
    • Operadors en matèries primes i en derivats de matèries primes.
    • Operadors que contracten en nom propi.
   • Grans empreses que, a escala individual, compleixin dos dels següents requisits de dimensió de l’empresa:
    • Total del balanç: 20.000.000 d’euros.
    • Volum de negocis net: 40.000.000 d’euros.
    • Fons propis: 2.000.000 d’euros.
   • Governs nacionals i regionals, organismes públics que gestionen el deute públic, bancs centrals, organismes internacionals i supranacionals com el Banc Mundial, el FMI, el BCE, el BEI i altres organitzacions internacionals similars.
   • Altres inversors institucionals l’activitat dels quals com a empresa sigui invertir en instruments finances, incloses les entitats dedicades a la titularització d’actius o altres transaccions de finançament.
  A més, podran ser considerats com a professionals els clients que ho sol·licitin sempre que compleixin, com a mínim, dos dels següents requisits:
  • Que el client hagi realitzat en el mercat de valors en qüestió operacions de volum significatiu amb una freqüència mitja de 10 per trimestre durant els quatre trimestres anteriors;
  • Que el valor de la cartera d’instruments financers del client, formada per dipòsits d’efectiu i instruments financers, sigui superior a 500.000 euros

Contrapart elegible

 • Poden ser contrapart elegible el mateix tipus d’entitats citades com a clients professionals (empreses de serveis d’inversió, companyies d’assegurances, entitats de crèdits, etc). Es tracta d’aquells professionals amb el màxim coneixement, experiència i capacitat financera en els mercats de valors. Per les seves característiques, en prestar-los serveis d’inversió, no cal que es compleixin alguns dels requisits establerts (tractament d’ordres i millor execució, coneixement de perfil i expectatives del client, publicitat i transparència, etc...).
 • Per això, quan Banco Mediolanum executi ordres d’entitats que hagi inclòs a la categoria de Contrapart Elegible, ho farà sense observar les proteccions que la nova normativa exigeix per als clients minoristes i professionals, de manera que Banco Mediolanum podrà executar les seves ordres al marge d’un mercat regulat o d’un sistema multilateral de negociació, sense necessitat de la prèvia obtenció de consentiment exprés, especialment per raó de l’ordre o de les característiques de l’instrument financer de què es tracti, tret que la contrapart indiqui expressament el contrari.
 • Així mateix, atesa la pròpia naturalesa d’aquest tipus de clients, Banco Mediolanum, S.A. entén que totes aquelles Contraparts Elegibles a les que s’ha notificat que han estat incloss en aquesta categoria, accepten tàcitament aquesta operativa en la primera ordre cursada després de la notificació, tret que sol·licitin expressament el canvi a Client Professional.

És possible canviar la classificació?

MiFID estableix la possibilitat de canviar de classificació. Així, a redós de la Normativa, els clients definits com a minoristes tan sols podran renunciar a la protecció de les normes de conducta si observen el següent procediment:

 • Declarar per escrit a l’empresa d’inversió que desitgen ser tractats com a clients professionals, ja sigui en tot moment o en relació a un servei d’inversió, a una operació determinada o a un tipus d’operació o producte;
 • L’empresa d’inversió haurà d’advertir-los clarament per escrit de les proteccions i dels drets d’indemnització dels que poden quedar privats, i;
 • Han de declarar per escrit, en un document separat del contracte, que són conscients de les conseqüències de la seva renúncia a aquestes proteccions.

MiFID estableix que les empreses d’inversió, abans de decidir si accepten la sol·licitud de renúncia, estaran obligades a adoptar totes les mesures raonables per assegurar-se que el client que demana ser tractat com a Client Professional compleix els requisits exposats anteriorment.

L’empresa també ha d’informar al client que pot demanar una modificació de les condicions de l’acord per obtenir un grau més alt de protecció.

Modalitats de Prestació dels Serveis Financers

Assessorament:

És el model de negoci del Grup Mediolanum seguit per Banco Mediolanum per regir la majoria de relacions amb els seus clients atès que els ofereix un grau més alt de tutela i protecció. Comprèn:

 • La prestació de recomanacions personalitzades a un client, o Servei d’Assessorament en matèria d’inversions amb relació a una o més operacions relatives a instruments financers. Aquestes recomanacions s’hauran de presentar com a idònies per al client o s’hauran de basar en una consideració de les seves circumstàncies personals.
 • La presa de decisions d’inversió relatives a la composició i administració d’una cartera de valors, o servei de gestió discrecional de carteres.

Per poder contractar en l’àmbit de l’Assessorament, es requerirà la prèvia complementació d’un Test d’Idoneïtat la finalitat del qual és aconseguir del client la informació necessària (objectius d’inversió, situació financera i experiència en matèria d’inversió) amb l’objectiu de determinar la idoneïtat dels productes o serveis objecte de contractació.

Comercialització:

És la modalitat prevista per a la contractació d’instruments financers que estan fora de l’àmbit del Servei d’Assessorament definit per l’Entitat. En aquests casos, l’entitat no podrà realitzar recomanacions. Comprèn:

 • La presentació d’instruments financers al públic en general i de manera no personalitzada.
 • La tramitació d’ordres de compra-venda sobre instruments financers (recepció i transmissió o execució d’ordres), tant complexos com no complexos, realitzades a iniciativa del client.

Per poder contractar en l’àmbit de la Comercialització es requerirà la prèvia complementació d’un Test de Conveniència, que permetrà conèixer l’adequació del producte als coneixements i experiència inversora del client.

Canvi de categoria:

Banco Mediolanum disposa del procediment adequat per portar a terme el canvi de categoria de client conforme als requeriments de la Normativa MiFID.

Així, en compliment de les disposicions de la Normativa, s’haurà de distingir entre dos tipus de sol·licituds:

 • Sol·licitud de canvi a una categoria de client amb major nivell de protecció normativa De client professional o contrapart elegible a Client Minorista, o bé de contrapart elegible a Client Professional:
  • El client que desitgi sol·licitar el canvi haurà de complimentar el formulari de Sol·licitud de canvi de classificació de client que es troba disponible al web www.bancomediolanum.es, a Oficines i Family Bankers’Offices podent a més obtenir-lo a través del seu Family Banker®.
  • En aquest document el client indicarà el nom i NIF del Sol·licitant (i/o del/s representant/s quan escaigui), indicarà la categoria que té assignada en l’actualitat (aquesta pot consultar-se en els extractes integrals que mensualment li remet l’entitat i a través del menú privat del nostre web), indicarà la categoria a què sol·licita el canvi i firmarà el formulari en l’apartat corresponent.
  • Si no s’observen deficiències en el formulari, el canvi a major protecció serà aplicable des del mateix moment en què la informació es rebi al Departament d’Administració de Productes de l’entitat, de manera que les noves contractacions de productes MiFID que realitzi partir d’aquell moment tindran en compte la seva nova classificació.

Sol·licitud de canvi a una categoria de client amb menor nivell de protecció normativa

Podent ser canvis de Client Minorista a Client Professional o bé de Client Minorista o Professional a Contrapart Elegible (aquests últims canvis només es podran realitzar per motius excepcionals com, per exemple, que el client hagi canviat la seva activitat, de tal manera que pugui ser catalogada amb base a la nova com a contrapart elegible):

En les sol·licituds de canvi a categoria de clients amb menor nivell de protecció normativa, el canvi exigirà l’autorització prèvia de l’àrea de Compliment Normatiu de l’entitat. Els clients que desitgin sol·licitar el canvi hauran de complimentar el formulari de Sol·licitud de canvi de classificació de client que es troba disponible en el web www.bancomediolanum.es, a Oficines i Family Bankers’Offices i a través del seu Family Banker®.

En aquest document el client indicarà el nom i NIF del Sol·licitant (i/o del/ls representant/s quan escaigui), indicarà la categoria que té assignada en l’actualitat (aquesta es pot consultar als extractes integrals que mensualment li remet l’entitat i a través del menú privat del nostre web), així com complimentar l’apartat del formulari corresponent "A complimentar exclusivament en els canvis de categoria de Client Minorista a Client Professional" marcant almenys dos dels requadres que apareixen en el formulari amb una "X" i firmar el formulari en l’apartat corresponent.

Un cop rebuda la sol·licitud als Serveis Centrals de l’entitat, des del Departament d’Administració de Productes es validarà que el formulari hagi estat degudament complimentat i firmat. Una vegada s’ha verificat que el formulari és correcte, Banco Mediolanum comprovarà:

 • Les operacions realitzades pel client a Banco Mediolanum durant l’últim any.
 • El valor de l’efectiu i dels valors dipositat a Banco Mediolanum.
 • La documentació aportada referent a la seva experiència i coneixements.
 • La resta de documentació aportada pel client referent a operacions realitzades a altres Entitats, efectiu o valors dipositats, etc.

De l’anàlisi realitzada es decidirà acceptar o no la sol·licitud del client:

 • En cas que s’accepti la sol·licitud, Banco Mediolanum remetrà una comunicació per mitjà de Burofax al client informant-lo d’aquest fet. Un cop rebut l’acusament de recepció de la comunicació per part del client, s’actualitzarà la seva categoria en el sistema de l’entitat perquè les noves contractacions de productes MiFID que realitzi a partir d’aquell moment tinguin en compte la nova classificació escollida.
 • En cas que es denegui la sol·licitud, Banco Mediolanum remetrà una carta al client informant-lo d’aquest fet i, en el seu cas, sol·licitant informació addicional a efectes d’avaluar l’existència dels requisits exigits per la normativa.

Documentació: