Inici > Tarifes i altra documentació > Moratòria hipotecaria COVID19
 • Tornar

MORATÒRIA SECTORIAL


L’Associació Espanyola de Banca (AEB) ha promogut una iniciativa sectorial, a la que s’hi ha adherit Banco Mediolanum, dirigida a contribuir perquè el col·lectiu afectat per la crisi sanitària superi les dificultats econòmiques motivades per la COVID-19. Aquesta moratòria és complementària amb la Moratòria Legal (Real Decreto 8/2020 de 17 de març) a la qual el client es va poder acollir al passat. No obstant això, no és acumulativa a la moratòria sectorial ja implantada.


En què consisteix?

Qui pot sol·licitar-la?

Quin és el termini per sol·licitar-la?

Quins són els requisits?

Quins efectes té la moratòria sectorial?

Com sol·licito la moratòria?

Quins documents cal aportar?

Quina és la responsabilitat del deutor?


En què consisteix?

Consisteix en l’ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant el termini de la moratòria, d’un màxim de 6 mesos en préstecs personals1 (amb o sense garantia dinerària) i de 9 mesos en hipoteques, i la consegüent ampliació del termini de venciment en el mateix nombre de mesos.

(1) Excepcionalment, en el cas d’aquelles operacions en les quals el termini residual fins al venciment en el moment d’aplicar la moratòria fos inferior a 6 mesos en préstecs personals o 9 mesos en hipoteques, la durada de la moratòria serà igualment de 6 a 9 mesos, respectivament (quotes que inclouen només interessos), si bé l’ampliació de termini per al pagament del principal ajornat (quotes que inclouen capital i interessos) es limitarà als mesos equivalents al termini residual en el moment de la implantació de la moratòria.

Subir

Qui pot sol·licitar-la?

Titulars persona física (inclosos autònoms) d’un contracte de préstec amb garantia hipotecària o personal formalitzat amb anterioritat a la declaració de l’Estat d’Alarma (14/03/2020).

El préstec no podrà presentar incompliments de més de dues quotes en la data de declaració de l’Estat d’Alarma (14/03/2020).

A més a més, el titular haurà d’estar en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

Subir

Quin és el termini per sol·licitar-la?

La sol·licitud de la Moratòria Sectorial es podrà realitzar fins al 30 de març de 2021, sense perjudici de les pròrrogues que n’autoritzi l’Autoritat Bancària Europea (EBA).

Subir

Quins són els requisits?

Per tal que el deutor s’hi pugui acollir, haurà de complir amb un dels següents requisits:

 • a) Que el deutor passi a estar en situació d’atur, a veure’s afectat per un expedient de regulació temporal de treball, a enfrontar-se a un cessament de la seva activitat econòmica o a una reducció significativa de les seves vendes o dels seus ingressos (s’entendrà que és significativa quan sigui igual o superior al 40%)
 • b) Que el total de les quotes hipotecàries més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar1. A aquests efectes, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les contribucions a la comunitat de propietaris. Només tindran la consideració de «despeses i subministraments bàsics» els subministrats en l’habitatge habitual de la unitat familiar.
 • c) Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge. S’entendrà que s’ha produït una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l’esforç que representi el total de la càrrega hipotecària, entesa com la suma de les quotes hipotecàries sobre la renda familiar, s’hagi multiplicat per com a mínim 1,32.
 • (1) S’entendrà per unitat familiar la formada pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge, incloent-hi els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.
 • (2) Exemple: Ingressos mensuals nets de la unitat familiar de 1.500€, i quota mensual d’hipoteca de 500 € = ESFORÇ ACTUAL DEL 0,333 (500€/1.500 €). Es consideraria alteració significativa quan aquesta ràtio excedeixi el 0,433 (resultat de multiplicar 0,333 per l’1,3). Per exemple, si els ingressos nets mensuals de la unitat familiar descendeixen a 1.000 € degut a l’impacte de la COVID-19, i es manté la quota hipotecària =NOU ESFORÇ DEL 0,50 (500€/1.000€), que en ser superior al 0,433 de referència, es consideraria una alteració significativa de la seva circumstància econòmica.

Quins efectes té la moratòria sectorial?

El termini de la Moratòria Sectorial per a préstecs no hipotecaris és de 6 mesos. En cas de préstecs hipotecaris és de 9 mesos.

En ambdós casos, si amb caràcter previ s’ha sol·licitat la Moratòria Legal (mancança total durant 3 mesos, no es paga ni capital ni interessos), la suma d’ambdues moratòries no podrà sobrepassar els 6 mesos en préstecs no hipotecaris ni 9 mesos en préstecs hipotecaris.

Durant el termini de suspensió no s’abona la quota del préstec en la part de capital i s’han d’abonar únicament els interessos del préstec.

El termini de durada del préstec s’amplia amb termini equivalent a la Moratòria.

La moratòria entra en vigor des de la següent quota a la implantació de la mesura.

Subir

Com sol·licito la moratòria?

Pots sol·licitar la moratòria sectorial accedint al teu apartat web privat de Banco Mediolanum, entrant dins el “Detall” del préstec sobre el qual vulguis sol·licitar la moratòria i fent clic a l’opció “Sol·licita moratòria”

La sol·licitud l’hauran de signar tots els intervinents (titulars, avaladors i/o pignorants) per via multicanal amb el codi OTP que rebrà en el seu telèfon mòbil.

Un cop signada, la seva aplicació és immediata pel que fa a:

 • • Mancança de capital en els següents 6 o 12 quotes (segons tipus de producte).
 • • Ampliació de termini en el nombre de quotes equivalent de mesos.

Subir

Quins documents cal aportar?

El deutor, que voluntàriament sol·licita aquesta moratòria, està obligat a acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica que el faculta per sol·licitar la Moratòria Sectorial. Al formulari de sol·licitud s’hi adjunta la Declaració Responsable, que haurà d’emplenar sense que sigui necessari aportar en aquest moment cap documentació addicional.

No obstant això, Banco Mediolanum li podrà exigir en qualsevol moment que aporti documentació justificativa de l’esmentada situació de vulnerabilitat que validi la concessió de la Moratòria Sectorial, assumint el deutor les conseqüències derivades de l’incompliment de la seva acreditació.

S’entendrà que hi ha incompliment tant per la negativa a atendre els requeriments efectuats pel Banc d’aportació de documentació, com pel no compliment del supòsit de vulnerabilitat econòmica esgrimit pel deutor sota la seva responsabilitat, després de l’anàlisi de la documentació aportada.

Subir

Quina és la responsabilitat del deutor?

Responsabilitat derivada de l’aplicació indeguda per part del deutor de les mesures per a la Moratòria Sectorial

 • 1. Acreditada l’aplicació indeguda de la moratòria i, en especial, l’incompliment de la situació de vulnerabilitat econòmica que en justificava la concessió, Banco Mediolanum restituirà el calendari de pagaments anterior a l’aplicació de la moratòria, suspenent de manera immediata la mancança d’amortització de capital i sol·licitant la restitució de les quantitats indegudament ajornades.
 • 2. Serà responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses indegudament generades per l’aplicació d’aquestes mesures de flexibilització, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre a les quals la seva conducta pogués donar lloc.
 • 3. L’import dels danys, perjudicis i despeses no pot resultar inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor per l’aplicació de l’Acord Sectorial.
 • 4. També incorrerà en responsabilitat el deutor que, voluntàriament i deliberadament, cerqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir l’aplicació d’aquestes mesures.

Subir