Inici > Inversió > Fusió Fons Irlandesos BB 2021
  • Tornar

Junta General Extraordinària de Mediolanum International Funds

Mediolanum International Funds Ltd ha iniciat un procés de revisió de la seva pròpia oferta de Fons en nom de la seva racionalització per a millorar l'eficiència en la gestió d'aquests. A aquest efecte, s'ha convocat la Junta General Extraordinària dels Subscriptors del subfons afectat i indicat a continuació, amb la finalitat d'aprovar la Proposta de fusió del subfons Best Brands Long Short Strategy Collection amb el subfons Best Brands Premium Coupon Collection.


Fusió en els compartiments dels Fons de Mediolanum Best Brands

Data AssembleaAbsorbentAbsorbit
28 maig 2021
(1ª Convocatòria)

15 juny 2021
(2ª Convocatòria)
Best BrandsLong Short Strategy CollectionBest BrandsPremium Coupon Collection

Els subscriptors del subfons absorbit rebran l'avís de convocatòria de la junta (disponibles al fons de la pàgina per a la consulta) i hauran d'aprovar la Fusió en les respectives Juntes Generals Extraordinàries com s'ha indicat anteriorment. Per contra, no es requereix l'aprovació per part dels subscriptors del subfons Absorbent.

Si s'aprova la proposta de fusió, per als subscriptors de participacions del subfons absorbit, aquestes participacions es convertiran automàticament, el dia 23 de juliol de 2021.

Si la proposta no s'aprova, els citats subfons continuaran la seva pròpia activitat sense cap repercussió per als subscriptors.

El resultat de les Juntes Generals Extraordinàries es comunicarà mitjançant la publicació d'un anunci en el diari “Expansió” a partir del dia 1de juny o bé a partir el 17 de juny de 2021 en cas de posposició de la Junta general extraordinària.


Documentación: